Archive of Diego Wadagan | Spokesperson

Bukas na liham para sa pamilya ng 2 CAFGU na biktima ng berdugong AFP-PNP
August 28, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Diego Wadagan | Spokesperson |

Para Kadagiti Kapamilya ken Kakabagian ni Dandi Wacquisan ken Gordon Gallao: Panggep daytoy nga surat mi nga mangilawag iti napasamak a labanan iti detachment idiay Brgy. Maguyepyep, Sallapadan, Abra a nu sadinnu ket da ni Dandi Wacquisan ken Gordon Gallao ti nagbalin a kaswalti. Konkondenaren mi ti inuulbod nga akusasyon ti AFP-PNP nga NPA ti […]

“Oplan-Kapanatagan” bagong kill, kill, kill program ng rehimen
June 13, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Diego Wadagan | Spokesperson |

Tulad ng isang halimaw, si Duterte ang pinakabihasa sa pagkatay sa mamamayan sa pamamagitan ng kanyang kriminal na mga OPLAN – Oplan-Tokhang, Oplan-Kapayapaan, Oplan-Sauron, at Martial Law. Sa mahabang listahan ng mga tagapagtanggol sa karapatang pantao, umaabot sa humigit 30, 000 ang pinaslang sa Oplan Tokhang at ilang daang magsasaka, abogado, media, human rights advocate, […]

Ipagbunyi ang Ginintuang Taon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Paglilingkod sa Sambayanang Pilipino!
December 26, 2018 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Diego Wadagan | Spokesperson |

Lipos ang kagalakan at pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Komiteng Larangan sa North Central Abra at ng mga pulang kumander at mandirigma ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa pagbubunyi ng sambayanang Pilipino sa maika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Ito ang ginintuang taon ng pinakapuspusang paglilingkod ng Pilipinong komunista […]