Archive of Executive Commitee

Tribute to Kasamang Anto­nio “Man­lim­ba­sog“ Ca­ba­na­tan
March 17, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | Executive Commitee |

Read in: Pilipino | Hiligaynon | Bisaya Download: PDF | EPUB | MOBI The lifeless bodies of Kasamang Antonio Cabanatan 74, and his wife Kasamang Florenda Yap 65, were found last December 26, 2020 in Barangay Botong, Oton, Iloilo. Kasamang Antonio, more widely known in the revolutionary movement as Kasamang Susing and Manlimbasog (strive) and […]

Parangal kay Kasamang Antonio “Manlimbasog“ Cabanatan
March 17, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | Executive Commitee |

Read in: Hiligaynon | English | Bisaya Download: PDF | EPUB | MOBI Disyembre 26, 2020 natagpuan ang patay na katawan ni Kasamang Antonio Cabanatan 74, at asawa niyang si Kasamang Florenda Yap 65, sa Barangay Botong, Oton, Iloilo. Si Kasamang Antonio na mas kilala sa rebolusyonaryong hanay bilang si Kasamang Susing at Manlimbasog (Magpunyagi) […]

Pag­pa­si­du­ngog kay Kau­pod Anto­nio “Man­lim­ba­sog“ Ca­ba­na­tan
March 17, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | Executive Commitee |

Read in: Pilipino | English | Bisaya Download: PDF | EPUB | MOBI Di­sye­mbre 26, 2020 na­kit-an ang pa­tay nga la­was ni Kau­pod Anto­nio Ca­ba­na­tan, 74 kag asa­wa ni­ya nga si Kau­pod Flo­ren­da Yap, 65 sa Ba­ra­ngay Bo­tong, Oton, Iloi­lo. Si Kau­pod Anto­nio nga mas ki­la­la sa re­bo­lu­syo­nar­yong ku­bay bi­lang si Kau­pod Su­sing kag Man­lim­ba­sog […]

Parangal kang Kaubang Antonio “Manlimbasog“ Cabanatan
March 17, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | Executive Commitee |

Read in: Pilipino | Hiligaynon | English Download: PDF | EPUB | MOBI Disyembre 26, 2020, nakaplagan ang patayng lawas ni Kaubang Antonio Cabanatan, 74, ug asawa niyang si Kaubang Florenda Yap, 65, sa Barangay Botong, Oton, Iloilo. Si Kaubang Antonio nga mas naila sa rebolusyonaryong han-ay isip si Kaubang Susing ug Manlimbasog ug si […]

Pagpupugay kay Kasamang Julius Giron!
March 30, 2020 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | Executive Commitee |

Sa tabing ng dilim bago madaling-araw ng Marso 13 sinalakay at pinaslang ng mga berdugong galamay ng pasistang estado si Kasamang Julius Giron at 2 pang kasama sa Baguio City. Si Kasamang Julius ay nagpapagaling sa malubhang karamdamang acute pancreatitis na tumama sa kanya noong Hulyo 2019, sumira sa kanyang bato at nagpwersa sa kanyang […]