Archive of Ilocos-Cordillera Regional Committee

Naindaklan a Biag: Dagiti Banuar ti Ilocos-Cordillera
April 06, 2021 | Communist Party of the Philippines | Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Download here Iloco: PDF “Ti mangibuyat ti dara para iti pagilian Ket kinabanuar a saan a malipatan Ti biag a naidaton para iti ipatpateg a pagilian Napnuan adal ken kinabanuar!” Paset ti naranggas a naindasigan a kontradiksyon iti malakolonyal ken malapyudal a gimong a Pilipino, nga iti agdama a tukad ket resresolbaen babaen iti gubat […]

Utmost Salutations to the Five Ilocos Martyrs for their Revolutionary courage and steadfast perseverance!
August 12, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Ilocos-Cordillera Regional Committee | Martin Montana | Spokesperson |

Cherished and beloved family members, relatives, town mates, friends, allies and the masses whom Joseph “Ka Asyong” Capulas from Santa Cruz, Ilocos Sur; Rolando “Ka Eugene“ Marvil from Candon City, Ilocos Sur; Edgar “Ka Nardo “ Joson from Candon City, Ilocos Sur; Marxes “Ka Jigs” ‘Samman’ Dazon from Tadian, Mountain Province; Pamela “Ka Maimai” Ocliaso […]

The three unarmed CPP-NPA comrades killed in Baguio city are war crime victims of tyrant Duterte and his fascist AFP-PNP forces!
March 20, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Ilocos-Cordillera Regional Committee |

The Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos-Cordillera Region (ICR) vehemently condemn the ruthless murder of Comrades Julius Soriano Giron, Ma Lourdes Denero Tangco, and Arvie Alarcon Reyes. Such cold-blooded carnage by Philippine state security […]

The revolutionary legacy of Julius ‘Ka Nars’ Giron is a continuing guiding light in advancing the people’s democratic revolution
March 18, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Executive Committee |

The Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos- Cordillera Region (ICR) fervently condemn the ruthless massacre of Comrades Julius ‘Ka Nars’ Soriano Giron, Dr. Ma Lourdes Denero Tangco, and Arvie Alarcon Reyes, perpetrated by the […]

Itaguyod ang rebolusyonaryong katapangan at matatag na kapursigehan ng tatlong martir ng Ilocos!
March 03, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Minamahal na mga kapamilya, kamag-anak, kababayan, kaibigan, mga alyado at ang masang malugod na pinagsilbihan nila Ka Goyo, Ka Lea at Ka Riki: Kami ay nakikidalamhati at nagpipighati sa brutal na pagpaslang sa minamahal nating mga kasamang sina Julius ‘Ka Goyo’ Marquez, Enniabel ‘Ka Lea’ Balunos at Maria Finela ‘Ka Riki’ Mejia sa duguang kamay […]

Itag-ay ti rebolusyonaryo a tured ken kinatibker nga agpursige dagiti tallo a martir ti Ilocos
March 03, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Ing-ingungoten ken ipatpateg a kapamilya, kakabagyan, kailian, gagayyem, alyado ken dagiti masa a napinget a nagserbiyan da Ka Goyo, Ka Lea ken Ka Riki: Makipagladingit kami ken naliday tayo amin iti nakaam-ames nga ipupusay dagiti ipatpateg tayo a kakadua a da Julius ‘Ka Goyo’ Marquez, Enniabel ‘Ka Lea’ Balunos ken Maria Finela ‘Ka Riki’ Mejia […]

Hold high the revolutionary courage and steadfast perseverance of the three Ilocos martyrs!
March 03, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Ilocos-Cordillera Regional Committee |

Cherished and beloved family members, relatives, town mates, friends, allies and the masses whom Ka Goyo, Ka Lea and Ka Riki earnestly served: We join your grief as we all deeply mourn the unfortunate death of beloved comrades Julius ‘Ka Goyo’ Marquez, Enniabel ‘Ka Lea’ Balunos and Maria Finela ‘Ka Riki’ Mejia in the bloodied […]

Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
March 27, 2019 | Communist Party of the Philippines | Executive Committee |

Mensahe ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Ilocos-Cordillera Sa pagdiriwang ng ika-limampung anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ating ipagbunyi ang mga tagumpay ng limampung taon na maningning na pagsusulong ng BHB at ng sambayanang Pilipino ng digmang bayan sa ilalim ng matibay na pamumuno ng […]