Archive of Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command)

Ilantad ang mga kasinungalingan ng 5th at 7th ID! Labanan ang matinding militarisasyon sa Ifugao!
June 13, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

Umpisa pa noong Marso, ipinakat ng AFP-PNP ang mahigit sa dalawang brigada ng mga pasistang tropa ng 5th and 7th ID sa probinsya ng Ifugao sa kanilang desperadong pagtatangka na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa probinsya. Sa munisipyo ng Tinoc, ang mga lumalaban sa planong pagtatayo ng hydropower plant doon ay nakakaranas ng matinding pananakot […]

Condemn continuous focused military operations in Ifugao
June 11, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

The Nona del Rosario Command condemns the continuous focused military operations of combined units of the 5th and 7th Infantry Divisions in Ifugao. Starting since the third week of April, this resulted in massive evacuation of the townspeople of Asipulo. Our units are conducting consolidation activities while state forces are engaged in combat operations thus […]

Mga tropa ng 54th IB, nag-misengkwentro sa Ifugao
May 30, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

Nag-misengkwentro ang mga pasistang tropa ng 54th IB sa isang production area sa Brgy. Namal, Asipulo, Ifugao. Ayon sa mga residente ng lugar, nakarinig sila ng magkakasunod na putok ng baril at malalakas na pagsabog, bandang alas-12 ng tanghali nitong ika-9 ng Mayo, mismong Araw ng Eleksyon, kaya’t kumalat ang balita na nagkaroon diumano ng […]

AFP-PNP, numero unong sinungaling!
February 18, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga |

Mariing pinapabulaanan ng Lejo Cawilan Command-NPA Kalinga ang lumabas na pahayag ng AFP-PNP sa Guru Press, isang lokal na pahayagan sa Kalinga, at iba pang media outfit, hinggil sa di umano pagkatuklas nila sa isang kampo ng NPA sa Sitio Patiging, Brgy. Naneng, Tabuk City noong Pebrero 9, 2022. Ang nasabing balita ay pawang kathang-isip […]

Pagserbiyen ti lagip ni Kadua George “Ka Oris” Madlos kas narimat a silaw iti amin a rebolusyonaryo a puersa ken umili iti Ilocos-Cordillera
November 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Makikaykaysa ti Chadli Molintas Command – BHB Ilocos-Cordillera Region iti National Operational Command ken iti amin a regional operational command iti intero a pagilian iti panangkundenar iti nadangkok a pammapatay kenni kadua a George “Ka Oris” Madlos ken ti kadua na a medik bayat nga agbibiahe para iti medical check-up na. Ipadpadanon mi met laeng […]

The memory of Comrade George “Ka Oris” Madlos serves as a guiding light to all revolutionary forces and people in the Ilocos-Cordillera
November 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera Region joins the National Operational Command and the rest of the regional operational commands in the entire country in condemning the brutal murder of comrade George “Ka Oris” Madlos and his attending medic while enroute for medical check-up. We also extend our heartfelt condolences to Ka Oris’s and […]

Ti lagip ni Kadua Julio “Ka Puli” Dumalyong ket agtultuloy a sibibiag kas iti agay-ayus a danum ti Karayan Chico
November 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Ipadpadanon ti amin a Nalabbaga a kumander ken Nalabbaga a mannakigubat ti amin a yunit iti uneg ti Chadli Molintas Command-BHB Ilocos Cordillera Region ti kaunggan a pannakiladingit mi iti pamilya, gagayyem ken kabagian ni Kadua Julio “Ka Puli” Dumalyong, a napapatay iti maysa nga armado a labanan iti pasista a tropa ti 50th IB […]

The memory of Comrade Julio “Ka Puli” Dumalyong lives on like the flowing waters of the Chico River
November 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Red commanders and Red fighters of all units under the Chadli Molintas Command-NPA Ilocos Cordillera Region extend our deepest condolences to the family, friends and kinsmen of Comrade Julio “Ka Puli” Dumalyong, who was slain in an armed engagement with the fascist 50IB troops at Bgy. Bagtayan, Pasil, Kalinga on November 13, 2021. His life, […]

Itandudo ti napnuan kinatured a rebolusyonaryo a biag ken pannakidangadang da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste
November 09, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Iyeb-ebkas ti Chadli Molintas Command (CMC)-NPA Ilocos Cordillera Region ken ti intero a rebolusyonaryo a tignayan iti rehiyon ti naimpusuan a pannakiladingit iti pamilya ken gagayyem da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste, nga awanan-asi a pinatay dagiti elemento ti 69th IB ken ti RMF-PNP iti parbangon ti Oct. 30, […]

Hold high the valiant revolutionary life and struggle of Comrades Mark “Ka Melby” Yocogan and Jan Michael “Ka Simon” Ayuste
November 09, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The Chadli Molintas Command (CMC)-NPA Ilocos Cordillera Region and the whole revolutionary movement in the region express our heartfelt condolences to the families and friends of Comrades Mark “Ka Melby” Yocogan and Jan Michael “Ka Simon” Ayuste, who were mercilessly slain by the elements of the 69 IB and the RMF-PNP on the dawn of […]