Archive of Julian Sadiri | Spokesperson

Takaderan ken iyabante ti agraryo a rebolusyon iti Ilocos! Rimbawan dagiti krisis iti disong ti kontra-mannalon ken pasista a rehimen Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Agtultuloy a nakasarang iti peggad ti Covid-19 ken saan a makalung-aw iti agtutupatop a krisis ti Kaadwan a masa a mannalon ti Ilocos. Ad-adda pay a maidaddadanes da iti rumungrungsot a panagatake ti rehimen Duterte iti karbengan da. Sakbay pay ti pandemya, dimmanunen iti agarup 40 porsyento ti tantos ti panagraira ti kinakurapay iti rehiyon, […]

Panindigan at isulong ang rebolusyong agraryo sa Ilocos! Pangibabawan ang mga krisis sa ilalim ng kontra-magsasaka at pasistang rehimeng Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Patuloy na nahaharap sa panganib ng Covid-19 at hindi makaalpas sa nagsasalimbayang krisis ang karamihang masang magsasaka ng Ilocos. Lalo pa silang inaapi sa mas marahas na pang-aatake ng rehimeng Duterte sa kanilang karapatan. Bago pa ang pandemya, umabot na sa 40 porsyento ang tantos ng pag-iral ng kahirapan o poverty incidence sa rehiyon, na […]

Kangatuan a Pamamdayaw kadagiti Pudno a Soldados ti Mannalon a Martir iti Mainit
September 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Itagtag-ay ti Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Ilocos Region ti nalabbaga a bandera tapno ipeksa ti naimpusuan a pannakipagladingit ken kangatuan a pammadayaw iti ipupusay ti dua a Nalabbaga a mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) a nabanwar a nakiranget kadagiti pwersa ti 72nd Division Reconnaisance Company ti 54th IBPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre […]

Labanan ti inuulbod, panangallilaw ken kinapangas ti AFP-NTF-ELCAC! Gibusan ti kontra-insurhensya a kampanya ti rehimen Duterte!
September 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Maminsan manen nga inburay ti AFP-PNP ken NTF-ELCAC ti kinalaing da nga agabel ti inuulbod ken pangangallilaw iti ipangpangas da a “balligi” iti napasamak a ranget ti 72nd Division Reconnaissance Company ti 54th IB ken yunit ti NPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre 28, nu sadinno a nakapatay da ti dua a Nalabbaga […]

Rebolusyon Sagot sa Batas Militar at Pasismo
September 19, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Nakapunla sa lupa ang dugo ng mga magbubukid at mamamayan na matapang na nakipaglaban sa diktadurya. Sumusungaw mula sa museleo ng kampo santo ang hinagpis ng daan-daang biktima ng batas militar. Ang kasaysayan ng magiting na pakikibaka ng sambayanang Pilipino sa diktaduryang Marcos ay hinding-hindi malilimot at ito’y magpapatuloy dahil umiiral pa rin ang pasismo […]

Pagpugayan ang mga bayani at martir ng Dolores
August 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Habang inaalala ng mamamayang Pilipino ngayong Araw ng mga Bayani ang mga naunang mga bayani ng sambayanang Pilipino na nakibaka at nagbuwis ng buhay laban sa kolonyalismo ng Espana at ng US, sabay din nating dinadakila at pinagpupugayan ang mga bayani at martir na Pulang hukbo ng Dolores, Eastern Samar. Ilagay natin sa pinakamataas na […]

Sukdulan ang kabulukan at kurapsyon ng rehimeng Duterte
August 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Ngitngit at galit ang nararamdaman sa kasalukuyan ng mamamayang Pilipino, lalung lalo na ang masang magsasaka, bunga ng matinding iregularidad at kurapsyon na nagaganap sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaaan. Nitong nakalipas na mga buwan, sunod-sunod na inilabas ng Commision on Audit ang mga awdit sa pondo ng iba’t ibang ahensya ng pambansang pamahalaan. Nakita […]

Wakasan at singilin ang naghahari-harian at tiranikong rehimeng Duterte
July 25, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Sa darating na huling SONA ni Duterte ngayong taon, inaasahan na naman natin ang mga kasinungalingan at basura na lalabas sa bibig ng buhong at tiranikong si Duterte. Limang taon itong nagtampisaw sa kapangyarihan, habang gutom at kamatayan ang ipinaranas sa sambayanang Pilipino, higit lalo sa masang magsasaka. Naranasan natin sa panahon ng pandemya ang […]

Pablaak iti Maika-52 Anibersaryo ti NPA
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Kangatoan ken kabaraan a kablaaw ti sangsangkamaysa nga iyab-abrasa ti PKM-Ilocos iti sibubukel nga intar ti NPA – ti pudno a soldados ti umili – iti daytoy nga aldaw a maika-52 nga anibersaryo na manipud nabuangay daytoy idi Marso 29, 1969! Iti pakasaritaan, nangrugi da laeng iti bilang a 68 ken am-amang a nagbassit ken […]

Makatawen a Covid-19 Pandemic Lockdown: Makatawen a Nakaro a Didigra iti Marigrigat nga Umili
March 15, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Makatawenen ti covid-19 a pandemya ken lockdown a sapsaparen ti intero nga umili a pakairamanan tayo ditoy Ilocos. Agdindinnamag iti intero a lubong a ti pagilian a Pilipinas laeng ti nangipatungpal iti kabayagan a lockdown ngem isu met laeng ti kaaduan ti kaso iti Covid-19 a dimmanonen iti nasurok 600,000 nu idilig kadagiti kakaarruba daytoy […]