Archive of Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KM-DATAKO)-Mt. Province

Pahayag ng KM-DATAKO (Kabataang Makabayan–Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera) — Ka Mando sa Makabuluhang Pagkamatay nila Ka Ricky
February 22, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Mt. Province | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KM-DATAKO)-Mt. Province |

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng KM-DATAKO-Mando kina Maria Finela “Ka Ricky” Mejia at sa dalawa pang pulang kumander ng Bagong Hukbong Bayan, na sina Julius “Ka Goyo” Marquezat Enniabel “Ka Onor” Balunos, na nag-alay ng kanilang buhay para sa rebolusyon. Nitong ika-13 ng Pebrero 2020, ang mga elemento ng pasistang Armed […]

PAGSERBIAN TI MAIDADANES A MASA, SAAN A TI SUMAGMAMANO NGA AGTURAY! TUMIPON ITI NPA!
April 10, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Mt. Province | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KM-DATAKO)-Mt. Province |

Ti kinasaranta ken pigsa ti agtutubo a Pilipino ket masayang laeng nu maar-aramat iti awan-kaipapanan na a sakripisyo kas ti panangsalaknib ti interes dagiti sumagmamano a baknang ken agturay a dasig. Iti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA tapno dusaen ti AFP ken PNP idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2 […]

Pagsilbihan ang Aping Masa, Hindi ang Naghaharing Iilan! Sumapi sa NPA!
April 10, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Mt. Province | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KM-DATAKO)-Mt. Province |

Ang kasiglahan at lakas ng kabataang Pilipino ay nasasayang kung nagagamit ito sa walang katuturang sakripisyo gaya ng pagtatanggol sa interes ng ilang mayayaman at naghaharing uri. Sa serye ng mga taktikal na opensibang inilunsad ng NPA upang parusahan ang AFP at PNP noong Marso 29, Marso 31 at Abril 2 sa Bauko at Tadian, […]

Serve the Oppressed Masses, not the Ruling Few! Join the NPA!
April 10, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Mt. Province | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KM-DATAKO)-Mt. Province |

The vitality and energy of the Filipino youth is wasted if used for senseless sacrifices such as the protection of the interest of few oligarchs and the ruling class. In the series of tactical offensives launched by the NPA to punish the AFP and PNP last March 29, March 31 and April 2 in Bauko […]