Archive of Kris S. Madayaw | Spokesperson

Salubungin ang bagong taon ng puspos ng rebolusyonaryong diwa at ng ibayong determinasyon sa pagharap sa mas maigting na pakikibaka!
December 31, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba) | Kris S. Madayaw | Spokesperson |

Ang taong 2021 para sa masang anakpawis ng Kordilyera ay taon ng nagpapatuloy at tumitinding krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Nagpapatuloy ang kagutuman at kahirapan bunsod ng kawalan ng nakakabuhay na sahod, kawalan ng regular at disenteng trabaho, at kapabayaan sa serbisyong panlipunan. Nagpatuloy ang pagpapatupad ng mga neoliberal na polisiya sa rehiyon […]

Ipagdiwang ang ika-52 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong at kamtin ang malalaking tagumpay!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba) | Kris S. Madayaw | Spokesperson |

Ipinapaabot ng pamunuan, kasapian, at mga alyado ng KASAMA-CPDF ang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa higit limang dekada ay pinamununan ng PKP ang rebolusyong Pilipino. Wasto nitong sinuri ang kongkretong kalagayan ng Pilipinas at komprehensibo nitong inilatag ang landas at […]

Mga Maralita sa Lungsod: Lumahok sa Armadong Pakikibaka! Sagot sa Kahirapan, Rebolusyon!
December 08, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba) | Kris S. Madayaw | Spokesperson |

Sa panahong mas pinapasahol ng pasistang gobyerno ni Duterte ang abang kalagayan ng mga maralita sa lungsod, sa pamamagitang ng pagtutuloy nito ng kanyang Build, Build, Build libu-libong mga maralita ang mawawalan ng tirahan kaya mawawalay din ang oportunidad na kabuhayan. Katuwang ng pasistang gobyerno ni Digong ang kanyang mga lokal na galamay at mga […]

Bukas na liham ng KASAMA-CPDF para sa mga manggagawa at mala-manggagawa sa rehiyon ng Kordilyera sa paggunita ng ika-157 taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio
November 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba) | Kris S. Madayaw | Spokesperson |

Mga kapwa manggagawa at mala-manggagawa, Rebolusyonaryong Pagbati! Kamusta ang inyong kalagayan at ang inyong pamilya sa pagharap sa pandemya? Sana’y kahit papaano ay nasa maayos at malusog na katayuan kayo at ang inyong pamilya. Sa nagdaang mga buwan ang ating hanay ay nakaranas ng matinding kahirapan dulot ng pandemya at ng kapabayaan ng gubyerno. Marami […]

Gunitain at isabuhay ang mga ala-ala ng mga bayani ng masang anakpawis ng Kordilyera!
August 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba) | Kris S. Madayaw | Spokesperson |

Sa paggunita ng pambansang araw ng mga bayani ngayong taon, binibigyang pugay ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa – Cordillera People’s Democratic Front (KASAMA-CPDF) , Wilfredo “Ka Hoben” Aluba Balangay ang mga bayani at martir ng masang anakpawis sa Kordilyera. Iginagawad din natin kina Philbert Dalang, Antonio “Ka Leyap” Licawen, Wifredo “Ka Hoben” Aluba, Maritess […]