Archive of Magno Udyaw | Spokesperson

Panunupil at militarisasyon, pagbibigay-daan sa mapanirang proyekto ng BREDCO
October 04, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Hindi na maitatanggi na ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC) sa Mt. Province ay ang tagapaghawan ng daan para sa mabilisang pagtatayo at operasyon ng mga dambuhala at mapanirang proyekto, katulad ng 14-megawatt hydropower project ng BIMAKA Renewable Energy Development Corp. o BREDCO. Kasama ang Dutch na kumpanyang Royal HaskoningDHV, […]

Tuloy-tuloy na labanan ang pandarambong ng Oplan Kapanatagan sa Mt. Province!
September 27, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

  Patuloy na umiigting ang todo-gera ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan, kasabay ng paglala ng krisis sa ekonomya at pagluhod ng rehimen sa mga imperyalista. Sa bulag na pagnanais na puksain ang paglaban ng mamamayan, inaarangkada ng rehimen at ng armadong pwersa nito ang Oplan Kapanatagan. Tiyak na bibiguin ito ng mamamayan at ng […]

Ibutaktak ken labanan ti panangallilaw ken pammutbuteng ti 24th IBPA iti Mt. Province!
August 13, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

  Saanen a mailibak dagiti tropa ti Philippine Army (PA) ti pudno a kagagalad ti reaksyunaryo nga Estado — manangallilaw, naranggas, ken kontra-umili. Ipabpablaak ti Leonardo Pacsi Command ( NPA – Mt. Province ) ti panangaramat dagiti tropa ti 24th Infantry Battalion kadagiti daan a taktika ti saywar (psychological warfare) tapno buraken ti panagkaykaysa ti […]

Itandudo ti rebolusyunaryo a hustisya para kadagiti i-agawa ken amin a biktima ti kinaawan hustisya
June 30, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Apresyaren ti Leonardo Pacsi Command (NPA – Mt. Province) ti narimbaw a takder dagiti kapamilya ken kailian dagiti tallo nga iAgawa a biktima ti pammapatay ken dagiti daddumapay a maseknan nga umili ti Mt. Province ken Abra a gun-oden ti hustisya babaen ti nainkappiaan a pamuspusan imbes a bales wenno tribal war. Gapu ti nabayag […]

The truth leads the youth to revolution for freedom and democracy
June 10, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

  DILG Secretary Eduardo Ano recently called on the revolutionary movement to stop recruiting the youth, accusing the act of arousing, organizing, and mobilizing them as brainwashing. But really, how can one brainwash another with the truth? Isn’t that simply being honest and true? In reality, the experts in creating and spreading deceit and lies […]

Iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili ingganas balligi!
May 11, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Sa darating na Lunes, ika-13 ng Mayo 2019, ay maghahalal ang milyun-milyon nating mga kabaayan ng labindalawang senador, at mga opisyal ng gobyerno sa antas lalawigan, lungsod, at munisipalidad. Halos lahat ng mga kandidato ay nangangako ng mga programang tutugon sa mga pangunahing daing ng mamamayan: kahirapan, kagutuman, kawalan ng maayos na hanapbuhay, mataas na […]

Leenardo Pacsi Command issues open letter to Mt. Province local government units
April 30, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Open letter to the local government uniots of Mt. Province from the Leonardo Pacsi Command-NPA Mt. Province This open letter is in response to the reactions of the provincial and municipal government units to the series of firefights that happened last March 29 to April 2 between the Leonardo Pacsi Command- NPA Mt. Province and […]

Mabibigo ang Pakanang Persona non Grata ng Rehimeng US-Duterte
April 26, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Kamakailan, ipinangangalandakan ni Rodrigo Duterte at ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang sunud-sunod na mga deklarasyon ng mga local government unit sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas na ang New People’s Army (NPA), kasama ang iba pang rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng Communist Party of the […]

Ideklarang Persona non grata ang AFP, PNP at DENR
April 11, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Pagkatapos magtamo ng mga kaswalti sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad ng NPA laban sa kanila sa Bauko at Tadian, Mt. Province noong Marso 29, Marso 31 at Abril 2, lantad na lantad ang AFP at PNP sa midya at publiko na nagpapalaganap ng saywar upang linlangin at sindakin ang mamamayan. Ang tuloy-tuloy […]

IDEKLARA TI AFP, PNP KEN DENR A PERSONA NON GRATA
April 11, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Kalpasan a nagsagaba manipud iti kaswalti kadagiti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA kadakuada idiay Bauko ken Tadian, Mt. Province idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2, ti AFP ken PNP ket agipaspasaknap iti midya ken publiko ti psywar tapno allilawen ken butbutngen ti umili. Ti awan sarday ken napeklan a […]