Archive of Magno Udyaw | Spokesperson

Declare the AFP, PNP and DENR Persona non grata
April 11, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

After suffering from casualties on the series of tactical offensives launched by the NPA against them in Bauko and Tadian, Mt. Province last March, 29, March 31 and April 2, the AFP and PNP are out on the media and public streaming massive psywar to deceive and terrorize the people. The AFP and PNP’s unrelenting […]

Kagitingan ang lumaban para sa masang api
April 09, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Para sa Araw ng Kagitingan, April 9, nagpupugay ang Leonardo Pacsi Command, NPA-Mt.Province, sa lahat ng beteranong magiting na nakipaglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas noong panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Nitong nagdaang linggo, ipinamalas rin ng mga Pulang kumander at mandirigma ang kanilang kagitingan sa tatlong magkakasunod na sagupaan sa Bauko at Tadian, Mt. Province. […]

Hinggil sa access fee sa panahon ng eleksyon
April 09, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Naninindigan ang Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt.Province) na tanging sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon malulutas ang mga pundamental na suliranin ng sambayanang Pilipino. Walang tunay na pagbabagong makakamit sa ilalim ng burges at reaksyunaryong eleksyon. Gayunpaman, kinikilala at hinahamig ng rebolusyonaryong kilusan ang mg kandidato, grupo, at partido na may mga progresibong pananaw, tindig at/o programa […]

Hinggil sa Paggamit ng NPA sa mga Pasabog sa Mga Labanan sa Bauko, Mt. Province noong Marso 29 – Abril 2
April 07, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Sa mismong alituntunin nito, mahigpit na pinanghahawakan ng New People’s Army (NPA) na walang madadamay na sibilyan sa mga opensibang inilulunsad nito laban sa mga pasistang tropa ng Estado ng Rehimeng US-Duterte. Kinikilala at tumatalima ang NPA sa mga internasyunal na kasunduan sa batas ng digma at karapatang tao tulad ng Ottawa Convention na nagbabawal […]

Ilantad at Gapiin ang Tunay na Kaaway ng Mamamayan!
April 07, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Matapos ang serye ng matatagumpay na aksyong-militar ng NPA laban sa AFP at PNP sa Bauko, Mt. Province nitong nakaraang linggo, pinalalabas ngayon ng AFP at PNP, katuwang ang militaristang si Anthony Wooden, meyor ng Tadian, Mt. Province, na ang Pulang Hukbo ang siyan kaaway ng mamamayan ng Mt. Prov. Kabilang sa mga kasinungalingang ipinupukol […]

Phil Army Ken PNP: Kaanoman Ket Saan A Salaknibti Umili
April 05, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Iti panagrambak iti maika-50 nga anibersaryo na, tallo a naballigi nga opensiba ti inpatungpal ti NPA – Mt. Province iti sidong ti Leonardo Pacsi Command (LPC) laban iti nagtipon a puersa ti AFP ken PNP nga agisaysayangkat ti operasyon kombat. Idi Marso 29, hinaras ti NPA dagiti puersa ti PNP-Regional Mobile Force (RMF) iti kabakiran […]

Phil Army and PNP Never Defend the People
April 05, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

As it celebrates its 50th anniversary, the NPA of Mt. Province under the Leonardo Pacsi Command (LPC) launched three successful offensives against the joint forces of the AFP and PNP who were conducting combat operations. On March 29, the said unit of the NPA harassed the troops of the PNP-Regional Mobile Force (RMF) on the […]

Lehitimo ang Command-Detonated Explosive Devices ng NPA
April 05, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Pinabubulaanan ng Leonardo Pacsi Command ang paratang ng PNP na lumalabag sa Rules of War at International Humanitarian Law ang NPA sa paggamit ng mga Improvised Explosive Devices (IED) sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad nito laban sa pinagsanib na puersa ng PNP-Cordillera at 54th IB Phil Army noong Marso 29, Marso 31 […]

Command-Detonated Explosive Devices of the NPA are Legitimate
April 05, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

The Leonardo Pacsi Command belies the PNP’s allegation that the NPA is violating the Rules of War and International Humanitarian Law in using Improvised Explosive Devices (IED) in the series of tactical offensives it launched against the joint forces of PNP-Cordillera and the 54th IB Phil Army on March 29, Mach 31 and April 2 […]

Biguin ang Oplan Kapayapaan! Labanan ang todo-gera ng rehimeng US-Duterte!
April 02, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command) | Magno Udyaw | Spokesperson |

Kaisa ng sambayanang Pilipino ang Leonardo Pacsi Command (New People’s Army – Mountain Province) sa pagkundina sa sunod-sunod na pasistang atake ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan. Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan, walang-tigil ang pandarahas at pamamaslang ng mga ahente ng reaksyunaryong Estado sa masang magsasaka, manggagawa, at pambansang minorya. Noong […]