Archive of Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog

Pinakamataas na pagpupugay at pagkilala sa dakilang buhay ni Kevin “Ka Facio” Castro, martir ng Timog Katagalugan, bayani ng masang anakpawis!
February 25, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog |

Mariing kinukundena ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog ang walang pagpaslang kay Kevin Castro, dating tagapagsalita ng National Union of Students of the Philippines mula sa berdugong kamay ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army noong ika-21 ng Pebrero 2022 sa Polillo, Quezon. Si Kevin Castro ay lider-estudyante mula sa UP Diliman College of […]

Pahayag ng MAKIBAKA-Timog Katagalugan sa ika-53 anibersaryo ng PKP
January 28, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Maalab at mapulang pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Timog Katagalugan (MAKIBAKA TK) sa ika-53 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Pinakamataas na pinagpupugayan at dinadakila ng malawak na hanay ng kababaihan ang mga martir ng rebolusyong Pilipino sa Timog Katagalugan – kina Charity “Ka Rise” Diño, Lowel “Ka Bernie” Riza […]

Kababaihan, ibagsak ang teroristang rehimeng US-Duterte! Pakamahalin ang tunay na hukbo ng bayan!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Nagbubunyi ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ng Timog Katagalugan (MAKIBAKA-TK) sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan na mahigpit na pinagiibayo ang rebolusyong adhikain sa kabila ng matinding panliligalig ng krisis pang-ekonomya, pangkalusugan, at pangkalayaan dulot ng manyak, kriminal na rehimeng US-Duterte at Tsina. Sa gitna ng panahon ng kagipitan dulot ng pandemya, patuloy […]

Ang Partido: Dakilang Taliba ng kilusang kababaihan tungong pambansang pagpapalaya!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Sinasalubong ng malawak na hanay ng kababaihan at mamamayan ng buong saya at militansya ang anibersayo ng pinakadakilang saligang alyansa ng mga rebolusyonaryong manggagawa at magsasaka, ang muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas. Higit pang mayaman at matatag sa larangan ng ideolohiya, pulitika, at organisasyon sa kabila ng napakatinding panunupil ng kasalukuyang rehimen. Mahigpit itong […]