Archive of Martin Montana | Spokesperson

Pagserbiyen ti lagip ni Kadua George “Ka Oris” Madlos kas narimat a silaw iti amin a rebolusyonaryo a puersa ken umili iti Ilocos-Cordillera
November 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Makikaykaysa ti Chadli Molintas Command – BHB Ilocos-Cordillera Region iti National Operational Command ken iti amin a regional operational command iti intero a pagilian iti panangkundenar iti nadangkok a pammapatay kenni kadua a George “Ka Oris” Madlos ken ti kadua na a medik bayat nga agbibiahe para iti medical check-up na. Ipadpadanon mi met laeng […]

The memory of Comrade George “Ka Oris” Madlos serves as a guiding light to all revolutionary forces and people in the Ilocos-Cordillera
November 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera Region joins the National Operational Command and the rest of the regional operational commands in the entire country in condemning the brutal murder of comrade George “Ka Oris” Madlos and his attending medic while enroute for medical check-up. We also extend our heartfelt condolences to Ka Oris’s and […]

Ti lagip ni Kadua Julio “Ka Puli” Dumalyong ket agtultuloy a sibibiag kas iti agay-ayus a danum ti Karayan Chico
November 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Ipadpadanon ti amin a Nalabbaga a kumander ken Nalabbaga a mannakigubat ti amin a yunit iti uneg ti Chadli Molintas Command-BHB Ilocos Cordillera Region ti kaunggan a pannakiladingit mi iti pamilya, gagayyem ken kabagian ni Kadua Julio “Ka Puli” Dumalyong, a napapatay iti maysa nga armado a labanan iti pasista a tropa ti 50th IB […]

The memory of Comrade Julio “Ka Puli” Dumalyong lives on like the flowing waters of the Chico River
November 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Red commanders and Red fighters of all units under the Chadli Molintas Command-NPA Ilocos Cordillera Region extend our deepest condolences to the family, friends and kinsmen of Comrade Julio “Ka Puli” Dumalyong, who was slain in an armed engagement with the fascist 50IB troops at Bgy. Bagtayan, Pasil, Kalinga on November 13, 2021. His life, […]

Itandudo ti napnuan kinatured a rebolusyonaryo a biag ken pannakidangadang da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste
November 09, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Iyeb-ebkas ti Chadli Molintas Command (CMC)-NPA Ilocos Cordillera Region ken ti intero a rebolusyonaryo a tignayan iti rehiyon ti naimpusuan a pannakiladingit iti pamilya ken gagayyem da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste, nga awanan-asi a pinatay dagiti elemento ti 69th IB ken ti RMF-PNP iti parbangon ti Oct. 30, […]

Hold high the valiant revolutionary life and struggle of Comrades Mark “Ka Melby” Yocogan and Jan Michael “Ka Simon” Ayuste
November 09, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The Chadli Molintas Command (CMC)-NPA Ilocos Cordillera Region and the whole revolutionary movement in the region express our heartfelt condolences to the families and friends of Comrades Mark “Ka Melby” Yocogan and Jan Michael “Ka Simon” Ayuste, who were mercilessly slain by the elements of the 69 IB and the RMF-PNP on the dawn of […]

Itandudo ti narimat a biag ken pannakidangadang ni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, banuar ti umili
October 04, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Kangatuan a panagsaludo ti idatdaton ti amin a kameng ti Chadli Molintas Command-BHB-Ilocos Cordillera kenni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, 46, a nagmartir kadua ni Ka Ashlee iti maysa a labanan iti Mainit, Bontoc, Mountain Province idi Setyembre 28, 2021. Ipadpadanon mi ti naimpusoan a pannakiladingit iti amin nga in-ingungoten na iti biag, kapamilya, kakailian […]

Itaguyod ang maningning na buhay at pakikibaka ni Kasamang Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, bayani ng sambayanan
October 04, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iniaalay ng buong kasapian ng Chadli Molintas Command-BHB-Ilocos Cordillera kay Kasamang Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, 46, na nagmartir kasama ni Ka Ashlee sa isang labanan sa Mainit, Bontoc, Mountain Province noong Setyembre 28. Ipinapaabot rin namin ang taos-pusong pakikidalamhati sa lahat ng mahal sa buhay, kapamilya, kakailian at mga kaibigan nina […]

Ti tokhang a plano ti PNP iti Cordillera, dakes a partaan kadagiti aktibista ken umili iti Cordillera
March 08, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Read in: English Ti napalabas a pablaak ti PNP Regional Office – Cordillera (PRO-COR) a plano na a mangisayangkat ti “Oplan Tokhang” iti intero a Cordillera kontra kadagiti aktibista ken masuspetsa a “tumultulong kadagiti terorista” ket mangted ti buteng kadagiti umili ti Cordillera. Maysa a makapasidduker a pangta ti kinaranggas, manamnama ti panangikuspil kadagiti ligal […]

PNP’s tokhang plan in Cordillera, a deadly warning to activists and the Cordillera people
March 08, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Read in: Iloco The recent announcement of the PNP Regional Office – Cordillera (PRO-COR) of its plan to launch a Cordillera wide “Oplan Tokhang” against activists and suspected “supporters of terrorists” sends quivers to the Cordillera people. Horribly ominous, an impending crackdown against the legal progressive movement and ordinary citizens in the region is in […]