Archive of NDF-Ilocos

Ad-adda nga umabante ti rebolusyon iti panagtugaw ti rehimeng US-Marcos II
July 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Iti maikadwa a gundaway, ti Pilipinas ket iturayan manen ti diktadura a US-Marcos, kalpasan ti panangparuar iti saan a nakapapati a 31.5 milyon a botos ni Ferdinand Marcos Jr. Kadwa na ni Sara Duterte a rimuar kas bise- presidente, pinagtipon da ti pwersa ti dua a kadangkesan a diktador ken pasista a rehimen a nagturay […]

Ibayong susulong ang rebolusyon sa pagkaluklok ng rehimeng US-Marcos II
July 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sa pangalawang pagkakataon, ang Pilipinas ay paghaharian ng panibagong diktadurang US-Marcos, pagkatapos maipalabas ang di kapani-paniwalang 31.5 milyong boto na nakuha ni Ferdinand Marcos Jr. Kasama si Sara Duterte na lumabas bilang bise-presidente, pinagsanib nila ang pwersa ng dalawang pinakamasahol na diktador at pasistang rehimen na naghari sa Pilipinas. Ang tagumpay ni Ferdinand Marcos Jr. […]

Rambakan ti 49 a tawen ti nabanwar a dangadang ti NDFP ken maidadanes nga umili! Iyabante ti rebolusyon ken gun-oden ti pudno a panagbalbaliw!
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga aldaw, napnuan ragsak a ramrambakan tayo ti maika-49 a tawen ti NDFP. Padayawan tayo ti naballigi a 49 a tawen a panangpinget iti dangadang para iti nailian a wayawaya ken demokrasya ti kagimongan a Pilipino. Ramrambakan tayo ti saan a magungon a pakinakem, ti balligi a panangrim- baw tayo iti awan-sarday ken narungsot […]

Celebrate the 49 years of valiant struggle of the NDFP and oppressed people! Advance the revolution and attain genuine change!
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

This day, we celebrate with ultimate fulfillment the 49th year of the NDFP. We proudly celebrate the victorious 49 years of perseverance in our struggle for national liberation and democracy of the Philippine society. We are honored to celebrate our indomitable spirit, for surmounting the relentless and tremendous attacks of all the tyrannical regimes, up […]

Papigsaen ken Palawaen ti Solido a Nagkaykaysa a Prente dagiti Umili nga Ilokano! Naan-anay a Rebbeken ti “Solid North” ti Marcos-Duterte!
April 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita nga eleksyon 2022, rymimrimbaw ti paksyon dagiti dinastiya ti Marcos ken Duterte, saan a gapu ta dagitoy ti kayat ti umili, nu di ket gapu ta iggem da ti poder, kadakkellan a kinabaknang, rekurso ken makinarya a panggatang ti botos, pangallilaw ken pammutbuteng iti umili. Tengngel da ti COMELEC ken ti kompyuterisado a sistema […]

Palakasin at Palawakin ang Solidong Nagkakaisang Prente ng Mamamayang Ilokano! Lubusang Durugin ang “Solid North” ng Marcos-Duterte!
April 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong eleksyon 2022, nangingibabaw ang paksyon ng mga dinastiyang Marcos at Duterte, hindi dahil ang mga ito ang gusto ng mamamayan, kundi dahil sa ang mga ito ang may hawak sa poder, pinakamalaking kayamanan, rekurso at makinarya sa pagbili ng boto, panliliniang at pananakot sa mamamayan. Hawak nila ang COMELEC at ang kompyuterisadong sistema sa […]

The people’s unity with the NPA fortifies in advancing the armed revolution
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

The National Democratic Front (NDF) in Ilocos conveys its warmest greetings and pays its highest respects to the New People’s Army (NPA) in its 53rd Founding Anniversary this day! The NDF-Ilocos celebrates with all comrades and masses for more than five decades of the NPA’s victories in advancing the revolutionary armed struggle to crush imperialism, […]

Umir-irut ti panagkaykaysa ti umili ken NPA iti panangiyabante iti armado a rebolusyon
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kabaraan a kablaaw ken kangatuan a pammadayaw ti idandanun ti National Democratic Front (NDF)- Ilocos iti maika- 53 anibersaryo ti New People’s Army ita nga aldaw! Makipagrambak ti NDF-Ilocos iti amin a kakadwa ken masa iti nasurok lima a dekada a balligi ti NPA iti panangiyabante iti rebolusyonaryo nga armado a dangadang tapno dupraken ti […]

Strengthen the People’s United Front to End Fascism and Tyranny! Advance the People’s War!
February 28, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos |

While we commemorate the 150th year of the martyrdom of Gomburza, the NDF-llocos congratulates the Christians for National Liberation in its 50th founding anniversary. We give our highest salutation to the CNL in its 50 years of heartfelt service and undwindling support to the struggle of the oppressed Filipino masses. In 50 years, the CNL […]

Message of the Christians for National Liberation – Ilocos For its 50th Founding Anniversary
February 17, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

With the Filipino peasant and working class, the patriotic, democratic and progressive people, the Christians for National Liberation (CNL) today celebrates with joy and militancy the 50 anniversary of its establishment. The CNL-Ilocos extends its warmest revolutionary greetings to all CNL members and cadres for unremitting struggles and triumphs, and to its allies and friends […]