Archive of NDF-Ilocos

Rambakan dagiti balligi ken panagabante ti Partido iti 53 a tawen! Paayen ti kontra-rebolusyonaryo a gubat ti rehimen US-Duterte! Ingato ti pangngeddeng nga iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili!
December 26, 2021 | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita a maika-53 anibersaryo ti Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), makikaykaysa ti National Democratic Front – Ilocos iti panagrambak kadagiti nagun-od a balligi ken panagabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino. Padpadayawan ti NDF-Ilocos amin dagiti kakadwa a nagibuwis ti biag sipud pay naiyaplag ti rebolusyonaryo a tignay ditoy rehiyon. Ipapaayan tayo ti […]

Ipagdiwang ang mga tagumpay at pagsulong ng Partido sa 53 taon! Biguin ang kontra-rebolusyong digma ng rehimeng US-Duterte! Itaas ang kapasyahan na isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayon ika-53 anibersaryo Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nakikiisa ang National Democratic Front – Ilocos sa pagdiriwang sa mga natamong tagumpay at pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino. Pinararangalan ng NDF-Ilocos ang lahat ng kasamang nagbuwis ng buhay simula pa nailatag ang rebolusyonaryong kilusan dito sa rehiyon. Ginagawaran natin ng natatanging pagkilala sina Julius […]

Pagpupugay ng rebolusyonaryo at mamamayang Ilokano kay Jorge “Ka Oris” Madlos
November 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDFP-Ilocos at ang mamamayang Ilokano sa buong rebolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino sa pagluluksa sa pagpanaw ni Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan at ang kasamahan niyang si Eighfel “Ka Pika” Dela Peña na pinaslang ng mga pasistang puersa ng estado noong Oktubre 30. Iniaalay namin ang pinakamataas na pagpupugay […]

Ang kasiguraduhan ng pagkabigo ng AFP
October 31, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan ng Ilocos ay taos-pusong nakikiramay sa mga naulilang kapamilya, kasama at kaibigan nina Ka Corel at Ka Simon, dalawang Pulang mandirigma na pinaslang ng pasistang 69th IB Philippine Army at mga lokal nayunit ng PNP sa Gueday, Besao, Mt. Province kahapon. Habang tayo ay taimtim na tumatangis sa kanilang pagpanaw, […]

The infallible waterloo of the AFP
October 31, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

The people’s revolutionary movement in Ilocos expresses our heartfelt condolences to the aggrieved families, comrades and friends of Ka Corel and Ka Simon, two Red Fighters slain by the fascist 69th IB Philippine Army and local units of the PNP at Gueday, Besao Mt. Province, yesterday. While we deeply grieve to their demise, we give […]

Takaderan ken iyabante ti agraryo a rebolusyon iti Ilocos! Rimbawan dagiti krisis iti disong ti kontra-mannalon ken pasista a rehimen Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Agtultuloy a nakasarang iti peggad ti Covid-19 ken saan a makalung-aw iti agtutupatop a krisis ti Kaadwan a masa a mannalon ti Ilocos. Ad-adda pay a maidaddadanes da iti rumungrungsot a panagatake ti rehimen Duterte iti karbengan da. Sakbay pay ti pandemya, dimmanunen iti agarup 40 porsyento ti tantos ti panagraira ti kinakurapay iti rehiyon, […]

Panindigan at isulong ang rebolusyong agraryo sa Ilocos! Pangibabawan ang mga krisis sa ilalim ng kontra-magsasaka at pasistang rehimeng Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Patuloy na nahaharap sa panganib ng Covid-19 at hindi makaalpas sa nagsasalimbayang krisis ang karamihang masang magsasaka ng Ilocos. Lalo pa silang inaapi sa mas marahas na pang-aatake ng rehimeng Duterte sa kanilang karapatan. Bago pa ang pandemya, umabot na sa 40 porsyento ang tantos ng pag-iral ng kahirapan o poverty incidence sa rehiyon, na […]

Kangatuan a Pamamdayaw kadagiti Pudno a Soldados ti Mannalon a Martir iti Mainit
September 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Itagtag-ay ti Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Ilocos Region ti nalabbaga a bandera tapno ipeksa ti naimpusuan a pannakipagladingit ken kangatuan a pammadayaw iti ipupusay ti dua a Nalabbaga a mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) a nabanwar a nakiranget kadagiti pwersa ti 72nd Division Reconnaisance Company ti 54th IBPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre […]

Labanan ti inuulbod, panangallilaw ken kinapangas ti AFP-NTF-ELCAC! Gibusan ti kontra-insurhensya a kampanya ti rehimen Duterte!
September 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Maminsan manen nga inburay ti AFP-PNP ken NTF-ELCAC ti kinalaing da nga agabel ti inuulbod ken pangangallilaw iti ipangpangas da a “balligi” iti napasamak a ranget ti 72nd Division Reconnaissance Company ti 54th IB ken yunit ti NPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre 28, nu sadinno a nakapatay da ti dua a Nalabbaga […]

Rebolusyon Sagot sa Batas Militar at Pasismo
September 19, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Nakapunla sa lupa ang dugo ng mga magbubukid at mamamayan na matapang na nakipaglaban sa diktadurya. Sumusungaw mula sa museleo ng kampo santo ang hinagpis ng daan-daang biktima ng batas militar. Ang kasaysayan ng magiting na pakikibaka ng sambayanang Pilipino sa diktaduryang Marcos ay hinding-hindi malilimot at ito’y magpapatuloy dahil umiiral pa rin ang pasismo […]