Archive of NPA-Abra (Agustin Begnalen Command)

Buraken ti NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilatang iti pangmasa a salun-at ken ayuda iti marigrigat!
May 02, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Read in: Pilipino Dagiti proyekto a naitudo iti Barangay Development Program (BDP) ti NTF-ELCAC iti 822 a barangay ket awan ti nagdumaan iti karkari dagiti warlord a pulitiko tunggal panawen ti burges nga eleksyon a naruay nga agmurdong iti dole-out ken kurapsyon. Dagiti nadamsak nga opisyal ti AFP, PNP ken DILG ket agkatkatay ken aglilinumba […]

Buwagin ang NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilaan sa pangmasang pangkalusugan at ayuda sa mahihirap!
May 02, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Read in: Iloco Ang mga proyektong itinakda sa Barangay Development Program (BDP) ng NTF-ELCAC sa 822 na Barangay ay walang ipinag-iba sa mga ipinangako ng mga warlord-pulitiko tuwing panahon ng burgis na eleksyon na kadalasang nauuwi sa dole-out at kurapsyon. Naglalaway at naguunahan ang mga berdugong opisyal ng AFP, PNP at DILG na magpakabondat sa […]

Vincent “Vr” Garcia sagadsaring kontra-rebolusyon at kontra-mamamayan
April 26, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Pinarusahan ng Special Operation Group ng Agustin Begnalen Command si Vincent Garcia alyas Vr, isang sagdsaring kontra-rebolusyon na miyembro ng CAA at sangkot sa iba pang kriminal na aktibidad. Bandang Alas 9 ng umaga noong Sabado ng April 24 matagumpay na iginawad ng ABC-NPA Abra ang dusang kamatayan kay Vincent sa kanyang piggery sa Sagang […]

Irupir ti libre, natalged ken EPEKTIBO a bakuna laban iti Covid-19 para iti amin nga umili!
February 14, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Palalo a palpak ti panagsango ti rehimen ni Duterte iti pandemya a Covid-19, makatawen kalpasan a simmaknap ti makapatay a sakit. Imbes nga ikagumaan na a sungbatan ti pangsalun-at ken pangkabiagan a kasapulan ti umili, ginundawayan ni Duterte ti pandemya tapno ad-adda a palawaen ti saklaw ti diktadura a bileg na babaen iti panangipatungpal iti […]

NPA-Abra mounts third offensive since 2021
February 02, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) |

Tubo, Abra – A unit of the Agustin Begnalen Command – NPA Abra successfully conducted another tactical offensive against the 72nd DRC PA on January 22, 2021 in the boundaries of Tubo and Besao, Mt. Province. The guerilla fighters sniped the AFP troops at 7:40am that resulted in 2 casualties on the AFP side. On […]

Tunay na Teroristang 24th IB at 72nd DRC PA, pinarusahan ng yunit ng NPA-Abra!
January 10, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Matagumpay na inilunsad ng yunit ng Agustin Begnalen Command, NPA-Abra ang taktikal na opensiba laban sa mga nag-ooperasyong mersenaryong sundalo ng 24th IB at 2 platun ng 72nd DRC Phil. Army na pumasok sa mismong erya ng labanan, sa kagubatan ng Bgy. Pacgued, Malibcong Abra, noong ika-4 ng Enero 2021. Buong sikhay at tapang na […]

NPA-Abra: Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Ka Jay, Bannuar ti Kabataan ken Umili a Lumablaban!
May 23, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Idatdaton ti Partido Komunista ti Pilipinas ken Agustin Begnalen Command NPA-Abra ti Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Jefferson (Jeff-jeff) “Ka Jay” Reyes maysa a Nalabbaga a Mannakigubat ken kameng ti Partido. Pimmusay isuna idi aldaw ti Mayo 17, 2020 kabayatan ti panagininana ti kakadwa idi aksidente na a nakalbit ti paltog a nakapaturong iti bagi na. […]

Awanan Serbi ken Awan ti Mamati iti Inuulbod a Propaganda ti Rehimen Duterte — NPA-Abra
May 02, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Intinnag ti helicopter ti AFP dagiti nakaplastik a maysa a polyeto ken maysa a kendi idi Abril. Aglalaok ti rikna ti umili a nakaawat ditoy a mabasbasa. Makapainsulto ken makapa-unget ti inkasta ti gubyerno. Iti tengnga ti krisis, maaramid pay ti gubyerno ken ti AFP ken PNP nga aggastos ti dakkel a gatad tapno laeng […]

COVID-19 Lockdown at Militarisasyon, unti-unting pinapatay ang mamamayan ng Abra! — NPA-Abra
April 09, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

  Hindi lang isang malaking dagok sa sistema ng kalusugan ang COVID-19. Dahil sa kasalukuyang ipinapatupad ni Duterte na “enhanced community quarantine” sa buong Luzon, na sa esensya ay pananalasa ng batas militar, tahasang nilalabag ng mamamatay-taong rehimen ang batayang karapatan ng mga mamamayan para mabuhay. Pagkitil sa kabuhayan ng mamamayang Abrenio Ang probinsya ng […]

Iwagayway ang Pulang bandila ng armadong pakikibaka ng sambayanan! Ibagsak ang diktadurang rehimeng US-Duterte! — NPA-Abra
March 31, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Translation/s: English Rebolusyonaryong saludo ang pagbati ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa maika-51 taong anibersaryong pagkakatatag sa New People’s Army (NPA). Maningning ang mga nakamit nito sa pagiging tapat at tunay na paglilingkod sa masang Pilipino bilang kanilang pulang mandirigma, ekonomista, propagandista, artista at organisador. Mahigpit na pinanghawakan ng NPA ang kanilang rebolusyonaryong oryentasyon bilang […]