Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol

Panagutin ang rehimeng US-Duterte sa lumulubhang krisis sa ekonomya at kabuhayan! Labanan ang rehimeng Marcos, Jr. sa tiyak pang pagpapasahol nito!
June 04, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Walang ibang dapat managot sa lumulubhang krisis sa ekonomya kundi ang rehimeng US-Duterte. Ang walang humpay na pagtindi ng kahirapan, kagutuman at pagbagsak ng kabuhayan ay resulta ng anim-na-taong pagkukumpleto ng rehimen sa adyendang neoliberal. Manipestasyon ng sumasahol na kalagayang sosyo-ekonomiko ang nagbabadyang krisis sa pagkain na idinulot ng ganap na liberalisasyon sa agrikultura kasabay […]

The oppressive regime must tremble in the face of the peasantry’s irrepressible rage
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

The starvation and destitution the US-Duterte regime inflicts on the peasants and the fisherfolk who feed the society has reached its limit. The nonstop increase in oil prices is yet another burden for the farmers who have been striving to keep their living despite existing anti-poor policies such as the Rice Tariffication Law. Whatever guarantee […]

Manginig ang mapang-aping rehimen sa sumisiklab na galit ng mga magsasaka at mangingisda
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Sukdulan na ang ipinapataw na kahirapan at kagutumang ng rehimeng US-Duterte sa mga magsasaka at mangingisdang siyang nagpapakain ng lipunan. Dagdag na naming pasanin ang walang awat na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo para sa mga magsasakang nagpupumilit na maghanapbuhay sa harap ng mga dati nang patakarang nagpapasakit sa kanila tulad ng Rice Tariffication […]

Tutulan at labanan ang banta ng pag-upo ng isa pang Marcos sa Malacanang!
February 03, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Iisa ang sigaw ng sambayanan: walang banta sa buhay ni Marcos, Jr., siya ang banta sa buhay ng mamamayang Pilipino! Nasa rurok ng kaipokrituhang sabihin ni Bongbong Marcos na “iisa lang ang buhay ng tao” matapos niyang makatanggap umano kamakailan ng banta sa kanyang buhay. Tunay na isang malaking kalokohan, samantalang bitbit niya ang legasiya […]

Walang kapatawaran ang kapabayaan ng rehimeng US-Duterte sa hanay ng maliliit na mangingisda
September 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Malaon nang pinabayaan ang sektor ng maliliit na mangingisda sa bansa. Sa Bikol, bukod sa pag-angkop sa batas ng kalikasan upang makapangisda, patung-patong na mga neoliberal na patakaran ang sumasagka sa kabuhayan ng maliliit na mga mangingisda sa kabila ng likas na yamang handog ng malawak na karagatan. Malinaw na hindi prayoridad ng ganid na […]

Bukas na Liham ng PKM-Bikol para sa ika-40 araw ng pagkakapaslang kina Jemar Palero at Marlon Naperi at para sa lahat ng mga pesanteng naninindigan at lumalaban
September 04, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Maituturing ang uring magsasaka bilang isa sa mga pinakadakilang artista sa kasaysayan. Anong obra maestra nga ba ang hihigit sa pagbuhay sa lipunan? Nagsilbing kanbas ang lupa at sa kanilang mga kalyadong kamay, napakain ang sangkatauhan. Subalit ang magtanim ay hindi biro. Kayo ang nagsaka, nag-ani at nagsaing subalit gahaman nilang sinagpang ang inyong kakanin. […]

Highest salute for Ka Kyla!
August 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

In the midst of our sorrow for the passing of Kerima Tariman or Ka Kyla to the massess she lived with and served for in the Bicol region, PKM-Bikol accords the highest recognition to her significant contribution to strengthen the peasant movement in the region, particularly in the province of Camarines Sur.

Mataas na pagpupugay kay Ka Kyla!
August 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Sa gitna ng aming pagdadalamhati sa pagpanaw ni Kerima Tariman o Ka Kyla para sa masang kanyang nakasama’t pinagsilbihan sa Kabikulan, iginagawad ng PKM-Bikol ang mataas na pagkilala sa kanyang mahalagang konstribusyon sa pagpapalakas ng kilusang magsasaka sa rehiyon, partikular sa prubinsya ng Camarines Sur.

Dagdag operasyong pulis sa Masbate, dagdag pahirap sa magsasakang Masbatenyo
August 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Ang panawagan ng mga magsasaka ay ang masugpo ang kahirapan at hindi dagdag presensya ng pulis. Ang panawagan ng mga magsasaka ay mapalayas ang mga gahamang panginoong may lupa at iba pang mga dayuhang mamumuhunang dumarambong sa likas na yaman ng Masbate. Ang panawagan nila ay matapos na ang walang tigil na karahasan at terorismo na ihinahasik ng mga mersenaryong hukbo ng estado. Ang interes ng mga kapitalista, burukrata at imperyalista ay katumbas ng tiyak na kamatayan para sa mga Masbatenyo – kamatayan mula sa kagutuman at kamatayan mula sa dulo ng mga armas ng mga berdugong nagtatanggol sa mapagsamantalang paghaharing ito.

Intensified Police Operations in Masbate, equates to intensified poverty for the Masbateño peasants
August 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

The peasantry demands an end to poverty and not the escalation of police presence and operations. They demand the elimination of avaricious landlords and foreign investors who have been stealing away the natural resources of Masbate. They call for an end to the ceaseless violence and terrorism of the state’s mercenary army. The interests of capitalists, bureaucrats and imperialists mean certain death for the Masbatenyos – death from hunger and death from the barrels of weapons by the murderers who protect this oppressive domination.