Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol

Puksain ang Duterte Variant na Nananalasa sa Kabikulan at buong Bansa!
August 03, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Panibagong mga restriksyon sa mobilidad at pinahigpit na mga lockdown ang ipapataw sa bansa sa harap ng banta ng isa na namang Covid-19 variant na mas malala kaysa sa mga nauna. Ngunit sa katunayan, mayroong pang epidemyang pinakamapinsala sa lahat na matagal nang lumalaganap sa bansa – higit pa sa Covid-19.

Eradicate the Duterte epidemic that wreaks havoc in Bicol and the country!
August 03, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Further restrictions to public mobility and harsher lockdowns are to be enforced in the country in the face of a new Covid-19 variant said to be more forbidding than the previous ones. However, there is another epidemic, much more vicious than anything else, that has been spreading across the country – even more ruthless than Covid-19.

Bigo ang rehimeng US-Duterte na durugin ang digmang magsasaka sa Kabikulan at sa buong bansa
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Walang kaparis na kagutuman at kahirapan ang idinulot ng rehimeng US-Duterte sa paghambalos nito ng isa sa pinakamatitinding neoliberal at pasistang atake laban sa masang magsasaka. Kinatangian ang limang taong panunungkulan ni Duterte ng pagkukumpleto sa mga neoliberal na dikta ng General Agreement on Trade and Tariffs -World Trade Organization (GATT-WTO) sa lupa at agrikultura. […]

Pinagkakakitaan ng rehimeng US-Duterte ang E-CLIP
July 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Sa Bikol, linulunod sa kurakot ng sandamakmak na listahan ng mga peke at sapilitang sumuko ang mga heneral ng 9th IDPA, iba pang upisyal-militar, RTF-ELCAC, NTF-ELCAC, at iba pang galamay ng pasistang rehimen.

Pinapatay ng mga dambuhalang proyektong pang-imprastruktura ang magsasakang Bikolano
June 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Pinapatay ni Gov. Miguel ‘Migz’ Villafuerte at ng iba pang pulitikong nagtutulak ng puspusang pagtatayo ng mga dambuhalang imprastruktura ang magsasakang Bikolano. Nitong Hunyo 3, basta-basta na lamang tinabunan ng municipal government ang ekta-ektaryang taniman ng palay sa Pili, Camarines Sur upang masimulan na ang pagpapatayo ng ala-Colloseum na munisipyo. Kung hindi ito tinabunan, malamang […]

Bukas na liham sa Bagong Hukbong Bayan
June 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Dahil isinusulong nindo an samuyang interes, malalaoman nindong sa presente, asín sa maarabot pang panahon, nasa sa saindo an samuyang tiwala asín pagsarig. Tiyak kaming kamo ay magwawasto, magpapakahusay asín mapurót ning mga adal sa eksperyensyang ine para sa pagsusulong kan satuyang rebolusyon.

Bukas na liham sa Bagong Hukbong Bayan
June 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Dahil isinusulong ninyo ang aming interes, makakaasa kayong ngayon, at sa lahat ng panahon, nasa sa inyo ang aming tiwala at pagpanig. Tiyak kaming kayo ay magwawasto, magpapakahusay at hahango ng mga aral sa karanasang ito para sa pagsusulong ng ating rebolusyon.

PKM-Bicol sa pahayag ni Sen. Tito Sotto na walang dapat magreklamo dahil nasa gitna ng gera ang bansa
March 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Napakadali para kay Sotto na magbulalas ng gayong mga retorika dahil hindi niya pa naranasang mamilipit sa gutom gaya ng milyun-milyong Pilipino sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunang ito. Ang gerang kinakaharap ng bansa ngayon laban sa Covid-19 ay kakambal ng gera ng mamamayan laban sa kagutuman – parehong mga sintomas at bunga […]

Bukas na Liham kan Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa BHB
March 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Para sa mga pag-iriba, Nadangog mi an bareta kan naganap na reyd sa Labo. Aram mi man an mga bira kan kasama sa Albay asin sa iba pang prubinsya laban sa pwersa kan mersenaryong hukbo kan naghahadeng-uri. Balaog na salamat asin pag-omaw! Pinaheling liwat nindo sa samuya an kawastuhan kan armadong rebolusyon. Pigrurugsang kami kan […]

Bukas na Liham ng Pambansang Katipunan ng mga Mabubukid-Bikol (PKM-Bikol) sa BHB
March 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Para sa mga kasama, Narinig namin sa balita ang nangyaring reyd sa Labo. Hindi rin lingid sa amin ang mga bira ng kasama sa Albay at sa iba pang prubinsya laban sa pwersa ng mersenaryong hukbo ng naghaharing-uri. Salamat at pagpupugay! Binigwasan ninyo ang kaaway ng mamamayan para sa lahat ng inaapi at pinagsasamantalahan. Muli […]