Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao

Umili ti Tinoc, Ifugao, ibutaktak ti panagkukumplot ti SCIC ken AFP-PNP! Labanan ti militarisasyon ken panaggamrud!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti napalpalabas a bulan ket agmanmaniobra manen ti Sta. Clara International Corporation (SCIC) tapnu maipatungpal ti plano da a panangitakder ti negosyo a hydropower plant iti karayan nga agay-ayos kadagiti barangay ti Binablayan ken Wangwang iti Tinoc, Ifugao. Idi September 2021, napan dagiti tauhan ti SCIC iti Brgy. Binablayan, nagkampo da, nag-survey, ken nangitakder ti […]

Mamamayan ng Tinoc, Ifugao, ilantad ang sabwatan ng SCIC at AFP-PNP! Labanan ang militarisasyon at pandarambong sa lupang ninuno!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Nitong nakaraang mga buwan ay muling nagmamaniobra ang Sta. Clara International Corporation (SCIC) upang maipatupad ang kanilang planong pagtatayo ng negosyong hydropower plant sa ilog na dumadaloy sa mga barangay ng Binablayan at Wangwang ng Tinoc, Ifugao. Noong September 2021, nagtungo ang mga tauhan ng SCIC sa Brg. Binablayan, nagkampo, nag-survey, at nagtayo ng muhon. […]

Nangato a presyo dagiti farm input, nayon a parigat kadagiti gardinero!
March 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti sidong ti turay ni Duterte, karkaro a nailumlom iti rigat ti biag dagiti gardinero, mannalon, ken mangmangged-talon ti Cordillera. Ita a kanito, sagsagrapen da latta ti nangato a cost of production iti panagtalon. Nakangingina ti presyo dagiti farm inputs, kas iti complete wenno 14-14-14 nga abono a dimmanunen iti nasurok-kumurang P2,400 kada sako manipud […]

Mataas na presyo ng mga farm input, dagdag paghirap sa mga gardinero!
March 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | CPDF-Ifugao | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Sa ilalim ng paghahari ni Duterte, lalong nalubog sa kahirapan ang mga gardinero, magsasaka, at manggagawang-bukid sa Cordillera. Kasalukuyan nilang hinaharap ang mataas na gastos ng produksyon sa pagtatanim at pagsasaka. Napakataas ang presyo ng mga farm input, tulad ng compleye o 14-14-14 na abono na umabot na ng humigit-kumulang P2,400 kada sako mula sa […]

Mandatory vaccination, aramid ti maysa a sadut ken pasista a rehimen!
March 09, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Iti napalabas, nagpablaak dagiti ahente ti rehimen ni Duterte a pagbalinen a mandatory ti panagpabakuna. Iti kakastoy a linteg, maiparit dagiti saan a nagpabakuna nga agbiyahe wenno aglugan iti publiko, sumrek iti eskwela wenno pagteggedan, wenno pumaset iti nadumaduma nga aktibidad. Iwarwaragawag man dagiti ahente ti reaksyunaryo a gubyerno a makonkontrol dan ti pandemya a […]

Mandatory vaccination, pakana ng isang tamad at pasistang rehimen!
March 09, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid -Ifugao |

Nitong nakaraan, ipinahayag ng mga ahente ng rehimeng Duterte na gagawing mandatory ang pagbabakuna. Sa ilalim ng ganitong patakaran, pagbabawalan ang mga di-bakunado na bumiyahe, sumakay ng mga pampublikong sasakyan, pumasok sa eskwela o trabaho, o makibahagi sa iba’t ibang komunidad. Iwinawagayway man ng mga ahente ng reaksyunaryong gobyerno na nakokontrol na ang pandemyang COVID […]