Archive of Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol

Hadlangan ang paglusaw ni Duterte sa demokrasya! Ipagtanggol ang mga nakamit nang tagumpay ng kilusang manggagawa!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Hinding-hindi kailanman papayag ang mga manggagawang ibalik ng rehimeng US-Duterte ang 10 oras na mala-aliping pagtatrabaho sa ilalim ng 4-day work week. Ang karapatan sa makatarungang oras sa paggawa ay isang matagal nang tagumpay ng kilusang manggagawa ilang siglo na ang nagdaan. Ngayon, nais itong agawin at baligtaring ng rehimeng US -Duterte. Sagad sa buto […]

Frustrate Duterte’s undoing of democracy! Defend the victories of the labor movement!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

The workers will never acquiesce to US-Duterte regime’s plan to revert back to the slave-like conditions of 10-hour work day under the 4-day work week. The right to just labor hours is a victory that has been attained by the labor movement many centuries ago. Now, the US-Duterte regime wants to overturn this. His ineptitude […]

Manggagawang Bikolano, Tumangan ng Armas at Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Sa ilalim ng limang taong panunungkulan ni Duterte, tumatak ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamapanganib na bansa para sa manggagawa. Ang kanyang buu-buong pagpapatupad ng neoliberalismo sa bansa ay pangunahing nakatuon sa pagyurak sa mga saligang karapatan ng manggagawa upang walang sintinding pigain ang kanilang lakas-paggawa at magkamal ng labis na tubo para sa […]

47 taong pagpupunyagi laban sa kapitalistang pagsasamantala at pagsusulong ng pambansang industriyalisasyon — RCTU-Bicol
April 28, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Maalab na nakikiisa at binabati ng Revolutionary Council of Trade Unions-Bikol (RCTU-Bikol) ang mamamayang Pilipino sa pagdiriwang ng anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Hanggang sa mga susunod pang taon, panghahawakan ng RCTU-Bikol ang papel nitong ibayong palakasin ang kilusang manggagawa sa rehiyon para sa pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Katuwang ang […]