Archive of Saniata Maglaya | Spokesperson

Nalabbaga a mannakigubat, kalalaingan nga annak ti umili
September 13, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ilocos Sur (Alfredo Cesar Command) | Saniata Maglaya | Spokesperson |

Sungbat ti Alfredo Cesar, Jr. Command iti pablaak ni Dumbrique a ni Ka Eugene ken dadduma nga out of school youth ket “utu-uto ken naallilaw” tapno pumaset iti armado a rebolusyon Awan ti karbengan ti reaksyunaryo a gubyerno a birngasan dagiti kabataan nga utu-uto ta ti kinaagpayso na, ti gobyerno ti makagapu nu apay nga […]

Pammapatay kenni Junior Valdez, aramid ti berdugo nga 81st IBPA
September 13, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ilocos Sur (Alfredo Cesar Command) | Saniata Maglaya | Spokesperson |

Iti amin a tay-ak ti trabaho ti New People’s Army, ipangpangruna dagiti Nalabbaga a mannakigubat ken kumander ti interes ti naruay nga umili. Kadagiti maisaysayangkat a taktikal nga opensiba ken iti panangiyabante iti gubat ti umili, ni kaanuman saan a nagbalin a target dagiti sibilyan. Saan laeng a panagsurot daytoy kadagiti linteg ken pagannurotan iti […]

Rinibo nga Armas, Rinibo a Gemgem para iti Ilocos 5!
August 27, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ilocos Sur (Alfredo Cesar Command) | Saniata Maglaya | Spokesperson |

Rinibo nga armas ken rinibo a gemgem ti nakatag-ay kas panagsaludo kadagiti lima a Nalabbaga a Mannakigubat – da Pamela “Ka Maymay” de Peralta, Mar “Ka Asyong” ‘Motlong’ Capulas, Edgar “Ka Nardo” Justo, Rolando “Ka Eugene” ‘Mando’ Marvil, ken Marxes “Ka Jiggs” ‘Samman’ Dazon – nga inggana iti maudi nga anges ket napinget ken situtured […]