Archive of Tipon Gil-Ayab | Spokesperson

Pammadayaw kenni Wilfredo “Ka Sapi /Jazz” Gaayon; pagwadan ti kinaanus, natibker a pangngeddeng ken pakinakem iti rebolusyon
September 29, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Kangatoan a pammadayaw ti idaton ti rebolusyonaryo a tignayan ken umili iti Kalinga para kenni Wilfredo “Ka Sapi /Jazz” Gaayon, maysa a nalabbaga a mannakigubat ken kumander ken kadre ti Partido iti pannakapusay na iti maysa a labanan sadiay Mainit, Bontoc, Mountain Province idi 8:20 ti agsapa ti Setyembre 28, 2021. Ni Wilfredo Gaayon ket […]

AFP-PNP pangunahing tagapagkalat ng Covid-19
August 28, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Magdadalawang taon nang nakapailalim sa militaristang lockdown ang buong bansa. Nitong nakaraan, ayon mismo sa datos ng reaksyunaryong gobyerno, ay naitala ang mahigit kumulang 300,000 katao na ang hinuli dahil sa iba’t ibang paglabag sa naitakdang health protocol sa panahon ng pandemyang COVID-19. Halos lahat ng mga hinuli ay mga karaniwang sibilyan na madalas ay […]

Census ng AFP-PNP para sa panggigipit, pananakot at korapsyon!
August 16, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Umpisa pa lang ng implementasyon ng Oplan Kapanatagan sa probinsya ng Kalinga ay may mga inuulat na ang mga masa na “census” na ginagawa ng pinaghalong pwersa ng PNP at AFP sa kanilang mga baryo. Lalong lumala ito at ginagamit para sa red-tagging noong nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict […]

Pagpupugay kanila Kasamang Rudy Daguitan at Nora Miguel
April 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Pinakamataas ng pagpupugay at parangal ang ibinigay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa probinsya ng Kalinga para kanila Rudy Daguitan at Nora Miguel, mag-asawa at parehong mga beteranong pulang mandirigma na nagmartir sa isang labanan sa pagitan ng isang yunit ng NPA-Kalinga at mga tropa ng 50IB-PA noong Marso 15, 2021 sa Barangay Gawaan, Balbalan, Kalinga. […]

Ipagbunyi ang ika-52 taong anibersaryo ng PKP: mas determinado at mas pursigidong iabante ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
December 26, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang nais ipaabot ng New People’s Army-Kalinga sa buong rebolusyonaryong kilusan sa okasyon ng ika-52 taong pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Pinakamataas ding pagpupugay ang ibinibigay natin sa lahat ng magigiting na martir at bayani ng rebolusyong Pilipino na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang lakas, tapang, husay at buhay […]

Tuloy-tuloy na pasismo sa panahon ng COVID-19
September 30, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Read in: Iloco Ayaw magpaawat at tila ba mangmang sa sarili mismo nilang health protocol ang 50IB-503rd IBgde Philippine Army at Philippine National Police sa tuloy-tuloy nilang pag-ooperasyon sa probinsya sa kabila ng paglala ng krisis na kinahaharap ng mamamayan dahil sa pandemyang COVID-19. Nito lamang buwan ng Setyembre ay nagkaroon ng mga operasyong combat […]

Agtultuloy ti pasismo iti panawen ti COVID-19
September 30, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Saan agpalapped ken kasla nengneng iti bukod da mismo a health protocol ti 50IB-503rd IBgde Philippine Army ken Philippine National Police (PNP) iti tuloy-tuloy da a panag-operasyon iti probinsya bayat a kumarkaro ti krisis a sangsangoen ti umili gapu iti pandemya a COVID-19. Daytoy laeng bulan ti Setyembre ket nangisayangkat dagiti operasyong pangkombat iti munisipyo […]

Pananglaggip iti 1972 Martial Law, Panaglaban iti agdama a pasismo ti rehimen Durterte!
September 21, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Read in: Pilipino Makikaykaysa ti Lejo Cawilan Command (LCC-NPA Kalinga) iti umili a Pilipino iti pananglaggip iti maika-48 a tawen kalpasan a maideklara ti batas-militar ti rehimeng US-Marcos idi Setyembre 21,1972. Ipalpaligep daytoy nga aldaw kadatayo ti pasismo ti estado nga awan panangbigbig iti karbengan ken dayaw ti umili a Pilipino. Gapu iti nairut a […]

Paggunita sa 1972 Martial Law, Paglaban sa pasismo ng rehimeng Duterte ngayon
September 21, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Nakikiisa ang Lejo Cawilan Command (LCC-NPA Kalinga) sa sambayanang Pilipino sa paggunita ng ika-48 taon mula ng naideklara ang batas militar noong Setyembre21 1972.Ginugunita ito ng mamamayang Pilipino ng may labis na puot at panghihinagpis lalo na ng mga biktima nito na niyurakan ang karapatan at dangal. Ngunit dahil sa matibay ang pagkakaisa ng mamamayan, […]

Lima a pulo ket maysa a tawen ti New People’s Army: Agtultuloy a panagpadur-as, agtultuloy a pannakidangadang!
March 29, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Nabara a panangsaludo kadagiti amin a nalabaga a mannakigubat ken kumander iti panakaiyangay ti selebrasyon para iti maika-lima a pulo ket maysa a tawen a pannakaibangon ti New People’s Army (NPA) babaen iti nairut a panangidaulo ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP). Narimat ti pakasaritaan ti madama nga isaysayangkat tayo a naunday a gubat ti […]