Archive of Veronica Makabayan | Spokesperson

Pahayag ng MAKIBAKA-Timog Katagalugan sa ika-53 anibersaryo ng PKP
January 28, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Maalab at mapulang pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Timog Katagalugan (MAKIBAKA TK) sa ika-53 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Pinakamataas na pinagpupugayan at dinadakila ng malawak na hanay ng kababaihan ang mga martir ng rebolusyong Pilipino sa Timog Katagalugan – kina Charity “Ka Rise” Diño, Lowel “Ka Bernie” Riza […]

Kababaihan, ibagsak ang teroristang rehimeng US-Duterte! Pakamahalin ang tunay na hukbo ng bayan!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Nagbubunyi ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ng Timog Katagalugan (MAKIBAKA-TK) sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan na mahigpit na pinagiibayo ang rebolusyong adhikain sa kabila ng matinding panliligalig ng krisis pang-ekonomya, pangkalusugan, at pangkalayaan dulot ng manyak, kriminal na rehimeng US-Duterte at Tsina. Sa gitna ng panahon ng kagipitan dulot ng pandemya, patuloy […]

Ang Partido: Dakilang Taliba ng kilusang kababaihan tungong pambansang pagpapalaya!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Sinasalubong ng malawak na hanay ng kababaihan at mamamayan ng buong saya at militansya ang anibersayo ng pinakadakilang saligang alyansa ng mga rebolusyonaryong manggagawa at magsasaka, ang muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas. Higit pang mayaman at matatag sa larangan ng ideolohiya, pulitika, at organisasyon sa kabila ng napakatinding panunupil ng kasalukuyang rehimen. Mahigpit itong […]