Archive of 1960s

Our Beloved Party Celebrates its First Anniversary under the Supreme Guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought
December 26, 1969 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Our beloved Party, the Communist Party of the Philippines, celebrates with boundless joy the first anniversary of its re-establishment under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought. All proletarian revolutionary cadres and all Red fighters of the New People’s Army seriously review today a whole year of revolutionary struggle to strenghten further their determination to […]

Ang Bayan Oct. 15, 1969
October 15, 1969

Ang Bayan Oct. 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969
September 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969

Ang Bayan August 1, 1969
August 01, 1969

Ang Bayan Aug. 1, 1969

Unang plenum ay ginanap ng Komite Sentral upang pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969

Ginanap ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa isang dako sa Gitnang Luson noong Mayo 12 at 13 ang Unang Plenum mula sa Konggreso ng Muling Pagtatatag (Ika-26 ng Disyembre, 1968) at mula ng emergency meeting ng Komite Sentral noong 1951 sa Sierra Madre. Tinawag ang Unang Plenum upang pasidhiin ang Muling Pagbubuo […]

Ang ASPAC ay isang bloke ng mga pamahalaang papet ng imperyalismong Amerikano
July 01, 1969

Sa komperensiya ng mga ministro ng Asian Pacific Council (ASPAC) sa Kawana, Hapon, noong nakaraang buwan, gumawa ang Kalihim Panlabas na si Carlos P. Romulo ng isang nakakalokong mungkahi na sumanib ang Republika ng Mamamayan ng Tsina sa ASPAC. Ang retorikong tanong na ito ng isang utusang aso ng imperyalismong Amerikano ay isang paghamak sa […]

Nasusuklam na ang maralitang magsasaka at manggagawang pambukid sa burges na reporma sa pananakahan
July 01, 1969

Salungat sa inaasahan ng mga imperyalistang Amerikano, asendero at burukratang kapitalista, ang burges na Batas ukol sa Reporma sa Pananakahan ay nagsisilbing tagapag-alab ng pag-aalsa ng mga maralitang magsasaka at mga manggagawang pambukid sa buong bansa kaysa nagsilbing tagapaghinahon. Paungol na pinoproklama ng reaksiyonaryong gobyerno ang ilang lugar bilang distrito ng reporma sa pananakahan nguni’t […]

Lumalakas ang hukbong mapagpalaya ng bayan ng Taylandia
July 01, 1969

Walang pang-apat na taon mula nang ang unang rebolusyonaryong putok ng riple ay narinig sa Taylandia noong 1965 sa bundok Pupan sa hilagang-silangang Taylandia, ang lagablab ng sandatahang pakikibaka ay kumalat na sa 33 ng 71 probinsya ng bansa. Ang sandatahang lakas ng mamamayan ng Taylandia mula noon ay patuloy na nagtaas sa kasanayang panagupa […]

Pahayag ng Bagong Hukbong Bayan
July 01, 1969

Katulad ng walang pagsalang muling pagbabagong-dugo, pagtatamo ng bagong oryentasyon at muling pagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ilalim ng kataas-taasang patnubay ng kaisipang Mao Tsetung, ang rurok ng Marxismo-Leninismo sa kasalukuyang panahon, ang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan na pinamumunuan ng Partido bilang prinsipal na intrumento nito sa Rebolusyong Pilipino ay walang pagsala ring […]

Sandatahang pakikibaka inilunsad ng mga rebolusyonaryong mamamayan ng Indiya
July 01, 1969

Kamangha-mangha ang mga tagumpay na nakakamit ng mga rebolusyonaryo at mga rebolusyonaryong mamamayan ng Indiya sa kanilang pakikibaka laban sa daan-daang taong makahayup na paghahari ng imperyalismo, peudalismo at burukrata kapitalismo. Ang Partido Komunistang Indiyo na nasasandatahan ng Marxismo-Leninismo Kaisipang Mao Tsetung ay naglunsad ng pakikibaka laban sa mga rebisyonista sa loob ng Partido na […]