Archive of 1960s

Our Beloved Party Celebrates its First Anniversary under the Supreme Guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought
December 26, 1969 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Our beloved Party, the Communist Party of the Philippines, celebrates with boundless joy the first anniversary of its re-establishment under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought. All proletarian revolutionary cadres and all Red fighters of the New People’s Army seriously review today a whole year of revolutionary struggle to strenghten further their determination to […]

Ang Bayan Oct. 15, 1969
October 15, 1969

Ang Bayan Oct. 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969
September 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969

Ang Bayan August 1, 1969
August 01, 1969

Ang Bayan Aug. 1, 1969

Unang plenum ay ginanap ng Komite Sentral upang pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969

Ginanap ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa isang dako sa Gitnang Luson noong Mayo 12 at 13 ang Unang Plenum mula sa Konggreso ng Muling Pagtatatag (Ika-26 ng Disyembre, 1968) at mula ng emergency meeting ng Komite Sentral noong 1951 sa Sierra Madre. Tinawag ang Unang Plenum upang pasidhiin ang Muling Pagbubuo […]

Binigyang-daan ng Korte Suprema ang pagpapalaya ng mga political prisoner
July 01, 1969

Ang kabulukan ng burges na hustisya ay labis nang naipakita sa higit na labing walong taon na pagkakapiit ng mga political prisoners na nabihag noong 1950. Ipinagmamabuti ng reaksiyonaryong pamahalaan na pakawalan sila sa panahong ang karamihan ay nawalan na ng mga tagatangkilik at iba sa kanila ay napipiho sa kanilang pananalita na tumatahak na […]

Lumulubha sa Malaya ang krisis para sa imperyalismong Amerikano at Ingles
July 01, 1969

Sa isang walang-bisang pagtatangka upang mailigtas ang pagiray-giray na pamamahala nito, ang papet na pangkat Rahman ay naglunsad ng isang pasista at sobinistang kampanya ng pananakot laban sa mga mamamayang iba’t-ibang nasyonalidad sa Malaya. Isinasagawa ng papet na pangkat Rahman ang kampanyang ito ng pananakot matapos dumanas ng malubhang pagkatalo ng reaksyoaryong Alliance Party nito […]

Pumapayag ang papet na administrasyong Marcos sa mga abuso sa mga base militar ng Estados Unidos
July 01, 1969

Ang pagkapapet ng administrasyong Marcos, sa kabila ng mga pagpapahayag nito ng “Malayang” patakarang panlabas, ay lubos na naipakikita ng pagpayag at pagsang-ayon nito sa absolutong karapatan ng mga imperyalistang Amerikano na pumaslang at nagsamantala sa manggagawang Pilipino sa mga base militar ng Estados Unidos. Isang manggagawang Pilipino, si Glicerio Amor, ay pinatay noong Hunyo […]

Itinatag ang pansamantalang rebolusyonaryong pamahalaan ng Timog Biyetnam
July 01, 1969

Ang Pansamantalang Rebolusyonaryong Pamahalaan ng Timog Biyetnam ay iprinoklama at pumalit kaagad sa Pambansang Mapagpalayang Hanay ng Timog Biyetnam mula sa luklukan nito sa talakayan sa Paris. Ang mananalakay na Estados Unidos at ang papet na pamahalaang Saigon ay napakadaling ipinalagay ito bilang pagpapalit lamang ng pangalan. Nguni’t ang katotothanan ay ang pagkakatatag ng pansamantalang […]

Sina Marcos at Osmeña ay kapwa kinatawan ng mapang-aping mga uri
July 01, 1969

Inihalal ng pamabansang kombensiyon ng Partido Liberal si Sen. Sergio Osmena bilang kandidato sa pagkapangulo noong ika-15 ng Hunyo at hinirang naman ng Partido Nacionalista ang kasalukuyang presidente, Ferdinand Marcos bilang kandidatong reeleksiyonista noong ika-21 ng Hunyo. Ang dalawang kombensiyon ay kapwa nagpatotoo sa kriminal na kaluhuan at kabulukan ng dalawang partidong burges-asendero. Sa darating […]