Archive of Ang Bayan

Pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969

Ang pagkakaganap ng Plenum ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon hindi lamang mula ng Kongreso ng Muling Pagkakatatag kundi mula pa ng may higit na labingwalong taon nang nakararaan ay malinaw na isang lubhang napakamakahulugang pangyayaring naghuhudyat ng bagong masigasig na mga pwersa ng rebolusyong demokratiko ng bayan na ngayon […]

Ang ASPAC ay isang bloke ng mga pamahalaang papet ng imperyalismong Amerikano
July 01, 1969

Sa komperensiya ng mga ministro ng Asian Pacific Council (ASPAC) sa Kawana, Hapon, noong nakaraang buwan, gumawa ang Kalihim Panlabas na si Carlos P. Romulo ng isang nakakalokong mungkahi na sumanib ang Republika ng Mamamayan ng Tsina sa ASPAC. Ang retorikong tanong na ito ng isang utusang aso ng imperyalismong Amerikano ay isang paghamak sa […]

Nasusuklam na ang maralitang magsasaka at manggagawang pambukid sa burges na reporma sa pananakahan
July 01, 1969

Salungat sa inaasahan ng mga imperyalistang Amerikano, asendero at burukratang kapitalista, ang burges na Batas ukol sa Reporma sa Pananakahan ay nagsisilbing tagapag-alab ng pag-aalsa ng mga maralitang magsasaka at mga manggagawang pambukid sa buong bansa kaysa nagsilbing tagapaghinahon. Paungol na pinoproklama ng reaksiyonaryong gobyerno ang ilang lugar bilang distrito ng reporma sa pananakahan nguni’t […]

Lumalakas ang hukbong mapagpalaya ng bayan ng Taylandia
July 01, 1969

Walang pang-apat na taon mula nang ang unang rebolusyonaryong putok ng riple ay narinig sa Taylandia noong 1965 sa bundok Pupan sa hilagang-silangang Taylandia, ang lagablab ng sandatahang pakikibaka ay kumalat na sa 33 ng 71 probinsya ng bansa. Ang sandatahang lakas ng mamamayan ng Taylandia mula noon ay patuloy na nagtaas sa kasanayang panagupa […]

Pahayag ng Bagong Hukbong Bayan
July 01, 1969

Katulad ng walang pagsalang muling pagbabagong-dugo, pagtatamo ng bagong oryentasyon at muling pagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ilalim ng kataas-taasang patnubay ng kaisipang Mao Tsetung, ang rurok ng Marxismo-Leninismo sa kasalukuyang panahon, ang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan na pinamumunuan ng Partido bilang prinsipal na intrumento nito sa Rebolusyong Pilipino ay walang pagsala ring […]

Sandatahang pakikibaka inilunsad ng mga rebolusyonaryong mamamayan ng Indiya
July 01, 1969

Kamangha-mangha ang mga tagumpay na nakakamit ng mga rebolusyonaryo at mga rebolusyonaryong mamamayan ng Indiya sa kanilang pakikibaka laban sa daan-daang taong makahayup na paghahari ng imperyalismo, peudalismo at burukrata kapitalismo. Ang Partido Komunistang Indiyo na nasasandatahan ng Marxismo-Leninismo Kaisipang Mao Tsetung ay naglunsad ng pakikibaka laban sa mga rebisyonista sa loob ng Partido na […]

Nilabanan ng mga Kalinga ang imperyalistang kompanyang Amerikano
July 01, 1969

Pinalayas ng tatlong daang katao ng pambansang minorya ng Kalinga na nasasandatahan ng mga sibat ang imperyalistang kompanyang minahang Amerikanong Lepanto Consolidated Mining Company sa Botilao copper mines sa Lubuagan, probinsya ng Kalinga-Apayao, noong nakaraang buwan. Sinunog ng magigiting na mamamayan ng Kalinga ang apat na bunkhouses ng imperyalistang kompanyang minahang Amerikano habang ang mga […]

Lumulubha ang pang-aatake ng reaksiyonaryong hukbo sa mga organisasyon ng manggagawa, magsasaka, estudyante at iba pang mga organisasyong pangmasa
July 01, 1969

Ang prinsipal na dahilan kung bakit ang badyet ng reaksiyonaryong gobyerno ay hindi napagpatibay ng regular na sesyon ng Konggreso na natapos noong Mayo ay ang mahabang debate na nagbuhat sa labis na laki ng panustos na inilalaan para sa parasitikong reaksiyonaryong Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang lantad na kasamaan ng hangarin nito. Sa […]

Ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng Tsina ang ika-48 anibersaryo
July 01, 1969

Ipinagdiriwang ngayon, Hulyo 1 ng mamamayang Tsino at Republika ng Mamamayang Tsina ang ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng dakila, maluwalhati at wastong Partido Komunista ng Tsina sa ilalim ng di-magagapi at laging matagumpay na pamumuno ng Tagapangulong Mao. Lubhang ikinagagalak ng Partido Komunista ng Pilipinas, tulad na rin ng lahat ng rebolusyonaryong partidong proletaryo ng […]

Isasakatuparan ang pakikibaka laban sa makabagong rebisyonismo hanggang wakas
July 01, 1969

Ang mga taksil na rebisyonista ay lumilikha ng gulo rito at sa buong daigdig at walang-kahinatnang nagsisikap na hadlangan ang matagumpay na pagsulong ng rebolusyong demokratiko ng bayan sa Pilipinas at ng pandaigdigang rebolusyong proletaryo. Imposibleng malabanan at magapi ang imperyalismong Amerikano at ang katutubong reaksiyon nang hindi lalabanan at magagapi ang makabagong rebisyonismo. Ginagawa […]