Archive of CPP anniversary statements

Unite and lead the masses in the heroic struggle to isolate and end the fascist terrorist US-Duterte regime
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Eastern Visayas Regional Committee |

  With boundless joy and revolutionary determination, the Eastern Visayas Regional Party Committee (EVRPC) today celebrates with revolutionary forces and the broad masses throughout the country the 53rd anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism. We give the highest Red salute to the martyrs of the […]

Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Patigbabawan ang tanang babag aron iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Uban ang proletaryado ug katawhang Pilipino, malipayon ug adunay militansyang gisaulog karong adlawa sa Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo sa pagkatukod niini. Gipaabot sa Komite Sentral sa PKP ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya niini sa tanang myembro ug kadre sa Partido, sa tanang Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa tanang […]

CPP holds celebs despite AFP offensives, vow to frustrate Duterte’s brutal war
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

  Thousands of people across the country successfully held celebrations of the 53rd anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP). Party committes, together with committees and branches of the CPP, units of the New People’s Army (NPA) and revolutionary mass organizations, held assemblies and meetings in both cities and rural areas. The nationwide […]

Rambakan dagiti balligi ken panagabante ti Partido iti 53 a tawen! Paayen ti kontra-rebolusyonaryo a gubat ti rehimen US-Duterte! Ingato ti pangngeddeng nga iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili!
December 26, 2021 | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita a maika-53 anibersaryo ti Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), makikaykaysa ti National Democratic Front – Ilocos iti panagrambak kadagiti nagun-od a balligi ken panagabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino. Padpadayawan ti NDF-Ilocos amin dagiti kakadwa a nagibuwis ti biag sipud pay naiyaplag ti rebolusyonaryo a tignay ditoy rehiyon. Ipapaayan tayo ti […]

Ipagdiwang ang mga tagumpay at pagsulong ng Partido sa 53 taon! Biguin ang kontra-rebolusyong digma ng rehimeng US-Duterte! Itaas ang kapasyahan na isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayon ika-53 anibersaryo Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nakikiisa ang National Democratic Front – Ilocos sa pagdiriwang sa mga natamong tagumpay at pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino. Pinararangalan ng NDF-Ilocos ang lahat ng kasamang nagbuwis ng buhay simula pa nailatag ang rebolusyonaryong kilusan dito sa rehiyon. Ginagawaran natin ng natatanging pagkilala sina Julius […]

Mensahe sang Pagpakig-isa sang Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagsaulog sang ika-53 Anibersaryo sang PKP
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Panay Regional Committee |

  Gikan sa bug-os nga katapuan sang PKP, BHB, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga abyan kag tagasuporta sang rebolusyon sang banwa sa rehiyon sang Panay, mainit nga pagtamyaw kag pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas – MLM para sa pagsaulog sang ika-53 nga tuig sang liwat nga pagkatukod sini sang Disyembre 26, 1968! Sa adlaw […]

Mensahe ng Pakikiisa ng Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagdiriwang ng ika-53 Anibersaryo ng PKP
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Panay Regional Committee |

  Mula sa buong kasapian ng PKP, BHB, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga kaibigan at tagasuporta ng rebolusyong bayan sa rehiyon ng Panay, maalab na pagbati at matikas na pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas – MLM para sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng muling pagkakatatag nito noong Disyembre 26, 1968! Sa araw na ito […]

Ipagdiwang ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Magpunyagi, Lumaban at Magtagumpay!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Masayang ipagdiwang natin ang ika-53 anibersaryo ng magiting na paglaban ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa panlipunang paglaya ng sambayanang Pilipino. Balikan natin ang maningning at dakilang kasaysayan ng ating rebolusyonaryong pakikibaka sa pamumuno ng PKP.

Ipagbunyi ang Ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM!
December 25, 2021 |

Ipinaparating pamunuan ng NDFP-ST, sampu ng mga kasaping rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa Timog Katagalugan, ang mainit na pagbati at taas kamaong pagpupugay sa lahat ng mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM (PKP-MLM) sa paggunita at pagdiriwang sa makasaysayang pagkakatatag ng PKP. Kabilang ang NDFP-ST sa milyong Pilipino na ngayon ay nagsasagawa […]

Bravely frustrate the fascism of the brutal and inutile US-Duterte regime and advance the people’s war to greater heights!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

On this day, December 26, 2021, we give the highest honor and salute to the revolutionary forces of the political party of the proletariat, the Communist Party of the Philippines in the 53rd year of its reestablishment on December 26, 1968. We give the utmost honor due to the tirelessness in spite of sacrifices, and […]