Archive of Army building

Napakainit ang pagtanggap ng masa sa kanilang hukbo
March 22, 2022

“MGA KAPATID AT KASAMA, KAIN LANG KAYO NG MAKITA NINYO DIYAN.” Ito ang paskil na tumambad sa mga Pulang mandirigma nang naghahanap sila ng masa na pwedeng makausap. Nakasulat ito sa isang tablang kahoy gamit ang uling at makikita ito na nakasabit sa labas ng kubong napapaligiran ng maraming saging. Bago nito ay dinanas ng […]

Bibiguin ng BVC-NPA Palawan at mamamayang Palaweño ang atas ni AFP Chief Centino sa WESCOM
March 10, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | Andrei Bon Guerrero | Spokesperson |

Hindi magtatagumpay at tinitiyak ng Bienvenido Vallever Command-NPA Palawan na mabibigo ang atas ni AFP Chief Andres Centino sa Western Command na durugin ang kilusang rebolusyonaryo sa isla bago magtapos ang termino ni Duterte. Buong pagmamalaking iniutos ito ng pasistang pinuno sa pananalita sa ika-46 taong anibersaryo ng WESCOM noong Marso 4 kung saan tinukoy […]

Biguin ang brutal na 
kontra-rebolusyonaryong 
gera ng rehimeng 
US-Duterte! 
Pangibabawan ang lahat 
ng balakid upang isulong 
ang demokratikong 
rebolusyong bayan!
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Ka­sa­ma ang pro­le­tar­ya­do at sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no, buong ga­lak at may mi­li­tan­syang ipi­nag­di­ri­wang nga­yong araw ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas ang ika-53 ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Par­ti­do. Ipi­na­ra­ra­ting ng Ko­mi­te Sentral ng PKP ang pi­na­ka­mai­nit na re­bo­lu­syo­nar­yong pag­ba­ti ni­to sa la­hat ng ka­sa­pi at kad­re ng Par­ti­do, sa la­hat ng Pu­lang man­di­rig­ma ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan […]

Ipagdiwang ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Magpunyagi, Lumaban at Magtagumpay!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Masayang ipagdiwang natin ang ika-53 anibersaryo ng magiting na paglaban ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa panlipunang paglaya ng sambayanang Pilipino. Balikan natin ang maningning at dakilang kasaysayan ng ating rebolusyonaryong pakikibaka sa pamumuno ng PKP.

Bravely frustrate the fascism of the brutal and inutile US-Duterte regime and advance the people’s war to greater heights!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

On this day, December 26, 2021, we give the highest honor and salute to the revolutionary forces of the political party of the proletariat, the Communist Party of the Philippines in the 53rd year of its reestablishment on December 26, 1968. We give the utmost honor due to the tirelessness in spite of sacrifices, and […]

AFP-CentCom threatened by NPA gains in Southeast Negros
August 17, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Southeast Negros (Rachelle Mae Palang Command) | Estrella Banagbanag | Spokesperson |

New People’s Army Rachelle Mae Palang Command (RMPC-NPA) spokesperson Estrella Banagbanag claimed that the series of focused combat and retooled community support operations proves that the Armed Forces of the Philippines Central Command (AFP-CentCom) is threatened by the gains and advances of the NPA in Southeast Negros. “Action speaks louder than words, why waste big […]

Unabated combat operations belie dismantle claim
August 16, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Southeast Negros (Rachelle Mae Palang Command) | Estrella Banagbanag | Spokesperson |

In a visit to the headquarters of the 11th Infantry Battalion (IB) in November last year, Central Command (CentCom) chief Lt. Gen. Roberto Ancan announced the “dismantling” of New People’s Army (NPA) – Negros Southeast guerrilla front. This aggrandizement of fictional military feat against the NPA is repeated again this year by the Philippine Army’s […]

Ipinagbubunyi namin ang kabayanihan ng Dolos 5
May 08, 2021 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command) | Samuel Guerrero | Spokesperson |

Lubos na nakikiisa ang Celso Minguez Command ng NPA sa pagdedeklara ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Sorsogon sa araw na ito, Mayo 8, bilang Araw ng mga Bayani ng Kilusang Magsasaka sa Sorsogon. Ginawa ng PKM-Sorsogon ang deklarasyon bilang paggunita ngayong araw sa unang anibersaryo ng pagmasaker ng mga militar at pulis sa limang […]

Persona Non-Grata ang juntang militar ng rehimeng US-Duterte sa rehiyong Bikol
April 28, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Read in: English Bilang tugon sa malawakang panawagan para sa rebolusyonaryong hustisya, idinedeklara ng Probisyunal na Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan (PRGB) na PERSONA NON GRATA (PNG) ang mga indibidwal na kasapi ng NTF-ELCAC, RTF-ELCAC at mga pinuno ng mga ahensya, organisasyon at iba pang identidad na mga aktibong “stakeholders” sa parehong antas sa kanilang sagadsaring papapatupad […]

Isyu ng Panggagahasa laban sa NPA-Panay, purong kasinungalingan ng AFP at PNP
April 18, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Read in: Hiligaynon Sa desperasyon ng TF-ELCAC na siraan at ihiwalay ang NPA sa mamamayan, nitong huli ay bumaling sila sa mas maduming pagbabato ng putik laban sa NPA-Panay. Ito ay ang pag-akusa sa ilang kilalang opisyal ng NPA sa rehiyon na nanggahasa diumano sa ilang babaeng baguhang rekrut. Marahil naramdaman na rin ng mga […]