Archive of Mass Base building

Paniniil at panlilinlang ang magiging sangkap ng paghaharing Marcos II
June 07, 2022

Hindi pa man ganap na nakauupo si Ferdinand Marcos Jr. sa ninakaw niyang trono, nakasungaw na ang balaraw ng pasistang paniniil at panlilinlang, pangitain ng kadilimang haharapin ng sambayanang Pilipino sa darating na anim na taon. Sa nagdaang ilang linggo, sunud-sunod ang banta at hakbanging sumasagasa sa demokratikong karapatan ng mamamayan na magpahayag at sama-samang […]

Pagpanumpo ug pagpanglingla ang mamahimong sangkap sa pagharing Marcos II
June 07, 2022

Bisan wala pa hingpit nga nakalingkod si Ferdinand Marcos Jr. sa kinawat niyang trono, nakation na ang hinagiban sa pasistang pagpanumpo ug pagpanglingla, tilimad-on sa kangitngit nga pagaatubangon sa katawhang Pilipino sa umalabot nga unum ka tuig. Sa milabayang pipila ka semana, sunud-sunod ang hulga ug lakang nga nagayatak sa demokratikong katungod sa katawhan nga […]

3 partido sa blokeng Makabayan, ipinroklama ng Comelec
May 27, 2022

Ipinroklama kahapon, Mayo 26, ng Commission on Elections (Comelec) ang tatlong partido sa ilalim ng progresibong blokeng Makabayan na tumakbo sa sistemang party-list na nakakuha ng pwesto sa ika-19 na Kongreso. Nasungkit ng tatlong partido ang mga pwesto sa kabila ng lantaran at todong-atake ng rehimeng Duterte at armadong pwersa nito laban sa kanila sa […]

Ang Bayan Editoryal Mayo 21
May 21, 2022
Sigaw ng mga Artista ng Bayan: Rebolusyon, Hindi Eleksyon!
May 08, 2022 | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ernie Peñaranda | Risel Hurnero | Spokesperson |

Ika-1 ng Mayo matagumpay na mapagpasyang itinatag ng mga kabataang artista ang ARMAS balangay Ernie Pefiaranda sa ilalim ng isang puno sa loob ng isang pamantasan sa Kalakhang Manila. Patuloy ang pagtindig ng mga artista sa katotohanang tanging ang pambansa- demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba lamang ang paraan upang maiwaksi ang bulok na sistemang […]

PKP-NCMR, nagpasalamat sa masa sa kanilang walang-sawang pagsuporta
January 09, 2022

Sa okasyon ng ika-53 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas, ipinaabot ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa North Central Mindanao Region (NCMR) ang mataas na pagsaludo sa lahat ng inaapi at pinagsasamantahang masa sa rehiyon na “nagsisilbing bukal ng sigla at katatagan ng buong rebolusyonaryong pwersa.” Sa pahayag ng paggunita sa anibersaryo na inilabas ng […]

Biguin ang brutal na 
kontra-rebolusyonaryong 
gera ng rehimeng 
US-Duterte! 
Pangibabawan ang lahat 
ng balakid upang isulong 
ang demokratikong 
rebolusyong bayan!
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Ka­sa­ma ang pro­le­tar­ya­do at sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no, buong ga­lak at may mi­li­tan­syang ipi­nag­di­ri­wang nga­yong araw ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas ang ika-53 ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Par­ti­do. Ipi­na­ra­ra­ting ng Ko­mi­te Sentral ng PKP ang pi­na­ka­mai­nit na re­bo­lu­syo­nar­yong pag­ba­ti ni­to sa la­hat ng ka­sa­pi at kad­re ng Par­ti­do, sa la­hat ng Pu­lang man­di­rig­ma ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan […]

Ipagdiwang ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Magpunyagi, Lumaban at Magtagumpay!
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee |

Masayang ipagdiwang natin ang ika-53 anibersaryo ng magiting na paglaban ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa panlipunang paglaya ng sambayanang Pilipino. Balikan natin ang maningning at dakilang kasaysayan ng ating rebolusyonaryong pakikibaka sa pamumuno ng PKP.

Bravely frustrate the fascism of the brutal and inutile US-Duterte regime and advance the people’s war to greater heights!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

On this day, December 26, 2021, we give the highest honor and salute to the revolutionary forces of the political party of the proletariat, the Communist Party of the Philippines in the 53rd year of its reestablishment on December 26, 1968. We give the utmost honor due to the tirelessness in spite of sacrifices, and […]

Maisog nga Paslawon ang Pasismo sang Mapintas kag Inutil nga Rehimeng US-China Duterte kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang!
December 25, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | JB Regalado | Spokesperson |

Subong nga adlaw Disyembre 26, 2021, ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sang rebolusyonaryong hubon sa aton partido pulitikal sang sahing proletaryado nga amo ang Communist Party of the Philippines sa iya ika-53 ka tuig nga pagsukat gikan sa pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968. Lubos naton ini nga ginapasidunggan bangud sang wala kataka, pagsakripisyo kag […]