47 taong paglaban upang ibagsak ang pyudal at bulok na sistema ng lipunan — MAKIBAKA-Bicol

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng MAKIBAKA-Bikol sa ika-47 anibersaryo ng NDFP. Bilang isa sa mga alyadong organisasyon ng NDFP, isinusulong ng MAKIBAKA ang karapatan at kagalingan hindi lamang ng kababaihan ngunit ng lahat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Naninindigan itong makakamit lamang ng kababaihan ang tunay na paglaya mula sa pyudal na pagsasamantala sa pamamagitan ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Dobleng dinaranas ng kababaihan ang matinding kahirapan dahil sa patung-patong na neoliberal at pasistang patakaran ng rehimeng US-Duterte at patuloy na umiiral na pyudal na pagsasamantala. Hindi pa nakababawi mula sa pagkalugi dahil sa pagbagsak ng presyo ng mga agrikultural na produkto, ipinataw ngayon ng pasistang rehimen ang lockdown. Modified, extended o anumang tukuying katangian nito, tiyak na wala itong ibang idudulot kung hindi lalong kahirapan para sa mamamayang Pilipino. Sa isang buwang pagpapatupad nito, naitala na ang sunud-sunod na pag-aresto sa mga nagpoprotesta dahl sa kagutuman, pagharang sa mga suplay ng pagkain at ilang kaso ng pang-aabuso ng mga ahente ng estado.

Kapwa sa kanayunan at kalunsuran, isinasapraktika at ikinakampanya ng MAKIBAKA-Bikol ang 12 Puntong Programa ng NDFP. Binabaka ng masang anakpawis ang patuloy na pag-iral ng pyudal na kultura. Sa harap ng palagiang krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan, pinauunlad nila ang produksyon upang relatibong mabawasan ang epekto nito sa kani-kanilang mga komunidad. Sa mga kolektibong produksyong ito, malaya at may pantay na karapatan ang kababaihang lumahok. Ilang kooperatiba na rin ang naitayo ng kababaihan, kasama ang iba pang mga sektor, sa kanayunan. Dito, nagkakaroon ng kakayahan ang masang anakpawis, kasabay ang kababaihan, na mamuno at umasa sa sarili. Dito, nakikita ang binhi ng sosyalistang lipunang tanging matatamasa ng mamamayan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos.

Mahigpit na nananawagan ang MAKIBAKA-Bikol sa kababaihan na tumindig at makiisa sa pakikibaka ng iba pang aping sektor ng lipunan. Hanggang sa mga susunod pang dekada ng pagkilos, patuloy na palakasin at palawakin ang kilusan ng kababaihang handang isulong ang anti-imperyalista, anti-pasista at anti-pyudal na pakikibaka ng mamamayan. Sa kasalukuyan, buuhin ang pinakamalawak na alyansa ng kababaihang mapagpasyang lalaban at bibigo sa batas militar ng rehimeng US-Duterte.

Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Kababaihan, makibaka at labanan ang diktadura!
Mabuhay ang ika-47 anibersaryo ng NDFP!

47 taong paglaban upang ibagsak ang pyudal at bulok na sistema ng lipunan -- MAKIBAKA-Bicol