54th IB PA idi inggana tatta: Dakkes, Naranggas ken Bastos!

Nakapatpateg ken saan nga ipapaidam dagiti karbengan ti umili nga ibangon ti maysa a nainkalintegan, demokratiko ken addaan kappia a gimong, agipatpatungpal kadagiti epektibo nga addang nanigurado laban iti pananglipit ken tiranya kas iti rehimen a Duterte.”

Article 2, Maikatlo a paset – Panagrespetar kadagiti karbengan Pantao,
CARHRIHL (Kumprehensibo a Tulagan iti Panagrespeto iti Karbengan Pantao
ken Internasyunal a Makatao a Linteg)

Ngem daytoy a karbengan ket ginagara a linablabseng ti Armed Forces of the Philippines (AFP). Manipud idi inggana tatta, itultuloy da dagiti dakkes nga aramid iti panangbaddek kadagiti karbengan ti umili ken panangburak iti kappia. Tatta, lalo pay a manaynayonan ken umatateddogen ti listaan da kadagiti kaso ti pananglabsing iti karbengan-pantao dagitoy napalabas a bulan. Dagitoy ti reklamo ti umili:

  • Dinadael dagiti soldados ti tolda ken inabutan ti kaldero a kukua ti sibilyan idiay Brgy. Nungulunan, Hungduan idi June 2019. Ti tolda ken kaldero ket napatpateg la unay nga ususar ti umili a masapul nga aywanan.
  • Idiay Brgy. Namal, Asipulo, tinakaw dagiti soldados dagiti taraken a manok ti maysa a sibilyan idi April 2019.
  • Idiay met Brgy. Gumhang, Tinoc, nalapdan nga agtrabaho ti maysa a sibilyan idi nagkampo dagiti soldados iti arubayan ti balay na. Haan isuna makapanaw gapu iti danag nga amangan nu rikisaen ti balay na wenno takawen dagiti ususar na.
  • Sinerrek ti balay ken tinakaw dagiti soldados ti kwintas ti maysa a sibilyan idiay Brgy. Ahin, Tinoc idi March 2019.

Nagtultuloy nga aramid ti AFP ti panangbastos kadagiti babbai. Nu malagip tayo ti manangidadanes a sao idi dagiti soldados a 54th IB PA a ₱200 laeng ti gatad ti maysa a balasang idiay Pihipe, Brgy. Camandag, Asipulo. Ket inggana tatta, nababa latta ti panagkita ken panagrespetar da kadagiti kababaihan:

  • Idiay Lab-ong, Brgy. Namal, Asipulo ket sinerrek ti maysa a soldado ti balay ti maysa a naasawaan a babbai ken “hinipuan” ti suso na. Nagbayad laengen ti ₱10,000 iti pamilya ti babbai tapno haan nga idarum ti panangbastos.
  • Adda met laeng kaso ti pananghipo iti maysa a balasang idiay Brgy. Danggo, Tinoc.
  • Pirmi ti buteng a narikna ti agiina idiay Bambang, Nueva Vizcaya idi pinarikosan ken tinugtog ti balay da iti tengnga ti rabii idi April 2019.

Maminmano a darasen a pinadpadas ti AFP a pasayaaten da ti imahe da. Ngem kas maysa a mabaybayadan a hukbo nga awan-biang iti ordinary nga umili, haan na latta kaya a kaluban ti pudno a kagagalad na. Nalawag iti amin: ti AFP ket dakkes, naranggas ken bastos!

Rumbeng laeng nga agurnos tayo amin! Ti kolektibo a pigsa ti panglaban tayo iti kumarkaro a ranggas ti AFP. Agtinnulong tayo nga ibutaktak ken labanan dagiti panaglabsing kadagiti karbengan-pantao ti AFP.

Sumuporta ken sumilpo iti NPA, ti pudno nga soldados ti umili ken mangitantandudo iti karbengan-tao!

54th IB PA idi inggana tatta: Dakkes, Naranggas ken Bastos!