79th IB-PA Nag-RCSP sa Northern Negros, Tawhanong Kinamatarong Ginlapas!

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang mga residente sang Norte nga bahin sang Negros nakasinati sang pagpanglapas sa tawhanong kinamatarong (HRV) idalum sa 79th Infantry Battalion – Philippine Army (79th IB-PA) sa ila pagtigayon sang Retooled Community Service Program (RCSP) sa syudad sang Victorias kag sa mga banwa sang Toboso kag Calatrava. Pasulit-sulit nga kalapasan ang pagkampo sa komunidad, interogasyon, pagpanghulga, pagpang-ipit kag pugos nga pagpasurender.

Umpisa Setyembre 2021, may RCSP gintigayon sa Barangay Hilub-ang sa banwa sang Calatrava nga nagsakop sa mga sityo sa Baybayon, Ginpungtan, Carbon, Proper Hilub-ang kag iban pa. Ang mga residente gipaidalum sa pasulit-sulit nga interogasyon, pagpang-ipit kag paghulga. Bisan naga-reklamo na ang pumuluyo, ang RCSP team sang 79th IB-PA padayon nga nagkampo sa komunidad sa sibilyan. Ang mga residente ang pugos nga gipasurender bilang BHB nga hangaway ukon tagasuporta.

Sa Sitio Malig-on 2, Barangay Bandila sa banwa sang Toboso, ang RCSP nagsugod sadtong unang semana sa Enero 2022. Pareho nga kalapasan sa kinamatarong ang ginhimo sa maong erya. Isa ka maka-alarma nga insidente ang ginreport sadtong Marso 2022 nga nagsumbaganay ang isa ka elemento sang 79th IB-PA kag isa ka hubog nga residente ang natabo bangud sa reklamo sa ila pagtinir sa komunidad sang sibilyan.

Agud pangapinan ang mga agalong may duta kag burukrata sa Norte nga bahin sang Negros, ginhiwat ang RCSP sa Barangay XI (Gawahon) sa syudad sang Victorias umpisa sa ika-24 sang Enero 2022. Pulupareho nga kalapasan ang gihimo, kag ang iban nga pagpang-ipit kag pagpanghulga ang ginpasaka pakadto sa kamatayon kun ugaling indi magkooperar ang mga residente sa gusto sang nagaharing sahi.

Dugang pa sa nasambit nga kalapasan sa tawhanong kinamatarong, ang mga residente sa tagsa-tagsa ka erya nagreport sa mga kontra-sosyal nga aktibidad, pareho sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, pagpabulang kag iban nga pagpanahor, nga gipanguluhan sa tropa sang reaksyunaryo nga gobyerno sa ila erya sang operasyon.

Sa isa ka pulong sa mga residente sa Barangay Bandila sa banwa sang Toboso, si Lt. Col. J-jay Javinez, ang Commanding Officer sang 79th IB-PA, nag-ako nga ang ila temporaryo nga kampo sa sulod sa komunidad naglapas sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Laws (CARHIHL) kag ginbasol pa ang BHB ngaa ginharas sila. Nalipat seguro si Lt. Col. Javinez nga maaplikar ang laye bisan temporaryo ukon permanente nga pagkampo, pero ginduso man gihapon ang desisyon bisan sigurado siya nga naglapas ini sa laye kag klaro nga nag-gamit sa mga sibilyan bilang taming.

Isa ka yunit sang RJPC-BHB sadtong ika-3 sang Abril 2022 ang madinalag-on nga nag-haras sa RCSP Team sa Brgy. Bandila. Bisan ara nagkampo sa komunidad ang tropa sang kaaway, wala sang sibilyan ang nadalasa sa amo nga operasyon.

Kung ang ini nga mga pagpanglapas sa kinamatarung kag kontra-sosyal nga aktibidad ang kahimuan sang tigpatuman sa “manugdugmok sa rebolusyon”, gani si Lt. Col. Javinez, ang 79th IB-PA kag ang rehimen nga US-Duterte ang nagdamgo nga nagsiga ang mata kung ang ila handum amo ang pagwasak sa rebolusyonaryo nga kahublagan, ukon pagguba sa Prenteng Gerilya sa Norte nga bahin sang Negros.

Ang mga Pulang komander kag hangaway sang RJPC-BHB, lakip ang bilog rebolusyonaryo nga kahublagan, nagalantaw nga ang mga masa ang matuod-tuod nga talaksan sa kadalag-an sa bisan ano nga butang nga aton gusto lab-uton.

Ang pumuluyong Pilipino, ilabi na ang yara sa Norte nga bahin sang Negros, padayon nga nagpalangga sa ila nga armado sang pumluyo. Ang RJPC-BHB padayon nga nagdawat sa wala paghubas nga suporta sang masa.

Ang RJPC-BHB nagapanawagan sa bilog pumuluyo sa Norte nga bahin sang Negros nga ikambyo ang inyo kahadlok pakadto sa isa ka kolektibong paghimakas batok sa pasista nga tropa sang kaaway. Ang inyo nga kolektibo nga aksyon ang mangin indi mapyerde nga armas nga makawasak sa abanseng hinganiban sang kaaway. Ang RJPC-BHB kaupod ninyo sa paghatag hustisya kag pagsilot sa tropa sang kaaway kag malab-ot ang kalinong.

79th IB-PA Nag-RCSP sa Northern Negros, Tawhanong Kinamatarong Ginlapas!