79th IB-PA Nagpakuno-kuno kag Nagpangilkil sang Kwarta Gamit ang Impluwensya sang BHB

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang 79th Infantry Battalion – Philippine Army (79th IB-PA), ang naga-operar nga yunit sang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Norte nga bahin sang Negros, nagapakita sa iya ka desperado sa paglab-ot sa ila layo sa matuod nga kinutuyo sa pagwasak sa rebolusyonaryo nga Bagong Hangaway sang Banwa (BHB) paagi sang paggamit sa mabuot nga ngalan kag dalum kag lapad nga impluwensya sang BHB dira sa masa.

Ang pagkamaalam sang 79th IB-PA para malab-ot ang ila desperado nga tuyo sa pagtumod sa BHB ang nagdala sa ila pagpakuno-kuno bilang BHB paagi sa pagsuksok kag paggamit sa ngalan sa mga personahe sang BHB nga naghulag sa erya. Naghimo-himo sila sang istorya para mainto ang mga masa kag naga-ekspektar nga magtudlo sa reaksyunaryo nga tropa pakadto sa posisyon sang BHB. Ang madugay na nga hampang sa desperado nga pasista kay pasulit-sulit na nga gingamit sa Norte nga bahin sang Negros.

Ang hampang nga pagpakuno-kuno sang 79th IB-PA naglab-ot pa gid pakadto sa pagpangilkil. Nagpakilala bilang BHB, ang korap nga pasistang militar nagapadala sang mensahe paagi sa text kag naga-angot sa mga tag-iya sang negosyo kag pilit mangayo sang kwarta, kay kun indi magkooperar, may malain nga matabo sa ila ukon sa ila negosyo. Ang anay mga rebolusyonaryo kag traydor, pareho kay Rommel Yanong, kilala sadto bilang si “Ka Joren/Hassan/Asad halin sa syudad sang Escalante, nga gin-abusohan sang iya manugdakop para maliso ang suporta sa tag-iya sang negosyo paggwa sa rebolusyon. Ang mga ngalan sanday Ka Prince, Ka Astig/Nine ang gingamit man sang tropa sang gubyerno para mainto ang mga agalon nga may duta. Ang mga nasambit nga mga personalidad ang wala na sang angot sa Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sang Bagong Hangaway sang Banwa (RJPC-BHB), ukon sa bilog rebolusyonaryo nga kahublagan. Sa pihak, sini nga mga indibidwal ang direktang gin-uyatan sa mga reaksyunaryo bilang nadakop ukon nag-surender.

Sa mga erya nga nagapatigayon sang operasyon militar ang 79th IB-PA, may mga insidente sang kawat kag tulis nga ginareklamo ang mga masa sa RJPC-BHB. Ara lang sa ila lapit, ang ini nga mga armadong kriminal ang hilway nga naghulag sa erya kag nagapangbiktima sa mga ordinaryo nga mangunguma kag sibilyan. Ang RJPC-BHB kag ang rebolusyonaryong masa, may paglantaw nga ang ini nga mga kontra-sosyal nga aktibidad ang kabahin sa ila panguna nga mga tikang sang desperado nga 79th IB-PA sa ila pagsubaybay sa hulag sang BHB.

Ang rebolusyonaryo nga pagbuhis, isa ka progresibo nga pagbuhis, nga ginapatuman sang BHB bilang kabahin sa iya panggubyerno nga tahas, kag ginabuhisan ang mga manggaranon nga tag-iya sang negosyo nga nag-opereyt sa sulod sang baseng gerilya.

Ginakadlawan lang sang mga masa ang swag tactics sang 79th IB-PA sa ila pakigsalamuha sa mga sibilyan nga nagpakuno-kuno nga mga BHB sang erya. Sa korap nga kinaiya sang reaksyunaryo nga gobyerno, magapakot na lang kita kun sa diin nagpakadto ang gipangkilkil nga kwarta sang 79th IB-PA.

Ginpakanubo sa 79th IB-PA ang kaalam kag abilidad sang masa sa pagtuga sa ila paborable nga kahimtangan sa pagpangabuhi kag pagkilala sa mga pasista kay sa mga rebolusyonaryo. Lubos nakahibalo ang mga masa sa mga aktibidad kag gawi sang ila nga rebolusyonaryo nga armadong grupo, ang BHB, kun yara sa atubang sa mga sibilyan.

Ang RJPC-BHB nagapanawagan sa tanan nga mga sibilyan nga mangin mabinantayon sa mga pagpakuno-kuno sang mga pasistang armado. Kun matabo ang amo nga kahimtangan, indi magpakita sang pagkumpyansa, pero magrespeto sa ila, kag may pagpugong sang mga impormasyon sa aton rebolusyonaryo nga kawsa.

Dugang pa, magbantay ang mga tag-iya sang negosyo sa pagpangilkil sang 79th IB-PA nga ginagamit ang ngalan sang BHB. Ang mga insidente ang dapat ireport sa pinakalapit nga yunit sang Partido kag BHB para ma-aksyonan.

Ang RJPC-BHB nagapanawagan man sa mga biktima sang pagpangawat, pagpanulis kag iban nga krimen nga ireport ang nasambit nga mga insidente sa pinakalapit nga rebolusyonaryo nga masang organisasyon para ma-imbestigahan kag ma-aksyonan. Ang inyo nga hukbo sang pumuluyo ang andam nga magbulig sa paghatag hustisya kag malab-ot ang malinong nga pagpangabuhi sang pumuluyo.

79th IB-PA Nagpakuno-kuno kag Nagpangilkil sang Kwarta Gamit ang Impluwensya sang BHB