Abli nga Sulat alang sa Tanang Makinasudnon ug Patriyotikong Katawhan sa North Central Mindanao Region (NCMR)

Minahal nga katawhan sa North Central Mindanao Region,

Usa ka mainitong pagtimbaya kaninyong tanan!

Gihampak kita karon sa usa ka nasudnong katalagman nga gipasiugdahan sa rehimeng US-Duterte. Walay luwas niini nga katawhan. Dili malilong nga apektado ang kinabuhi, panginabuhian ug kaugmaon sa tibuok katawhang Pilipino.s

Niini, tinguha namo’ng ipaabot ang among hugot nga pakighiusa, ilabina sa tanang nagapakabana ug makinasudnong katawhan, adunahan man o kabus, unsa man ang imong tribu o kagikan, unsa man ang imong tinuuhan ug relihiyon, anaa man sa han-ay sa reaksyunaryong gobyerno ug armadong pwersa niini (AFP, PNP, CAFGU, ubp.).

Nagasalig kami sa inyong praktikal ug kritikal nga kaalam aron basahon ug sukdon ang kamatuoran sa atong kasamtangang nasudnong kahimtang. Kamo mismo ang makapamatuod kung natuman ba ni Duterte ang mga saad niiining “kabag-uhan”? Natuman ba ang pagpapha sa ENDO? Husto ba ang “gera kontra droga” nga mipatay sa libu-libong inosenteng kabus? Nahunong na ba ang kurapsyon sa gobyerno? Napanalipdan ba ang atong nasudnong soberanya batok sa mga langyaw? Ni-asenso ba ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino pinaagi sa ‘TRAIN Law’ ug uban pang programa sa ekonomiya?

Nagatoo kami nga amgo kamo sa pag-analisa nga mihupas na ang panahon sa pagpaka-aron-ingnon, pagpanghaylo ug pagpangilad sa rehimeng Duterte. Dili na matabunan sa iyang mga trolls ug sa mga fake news nga iyang gipakaylap ang dunot nga kinaiya sa iyang rehimen. Milubad na ang iyang “pangmasa” nga dagway samtang migimaw na og ayo ang iyang sungay ug bangkil.

Dili ikalimod ang padayong pag-antus sa kabus nga kinabag-ang katawhang Pilipino. Pulos maki-langyaw ug maki-adunahan nga pangwarta ang programang pang-ekonomiya sa rehimen. Gi-abaga ni Maria ug Pedro ang dugang palas-onon sa makaligis-patay nga buwis, kamahal sa palaliton ug kawalay trabaho. Samtang, mikunhod pa hinuon ang tulubagon sa mga higante ug langyaw’ng korporasyon, mibaha pa hinuon ang walay buhis nga mga pagkaong imported, labina sa humay, nga nakapurdoy sa lokal nga mga prodyuser ug mipaburot sa mga dagkung komersyante ug komprador sulod sa kabinete ug tigsuporta sa iyang rehimen. Gilargahan usab ang mga langyaw’ng nasud sa pagtukod og base militar, mga lugar pangkahilayan ug pagpahimulos sa atong mga bahandi sa dagat, mineral, kayutaan ug sa kaalam ug kusog-pamuo sa atong katawan.

Ang dili maundang nga mga iskandalo sa iyang kabinete ug taas nga opisyal sa gobyerno sama ni Faeldon, Albayalde, Duque, Cam pipila lamang sa mga lutaw nga pananglitan sa kahugaw ug kagarapal sa kriminal nga pangwarta ug pangawat nga ginahimo sa pundok ni Duterte, wala pay labot ang alisngaw sa Philheath, Bureau of Costums, Bureau of Corrections, apil na mismo ang nahitabo sa Philippine Military Academy (PMA) tungod sa kamatayon ni Darwin Dormitorio nga taga Cagayan de Oro.

Sa pikas bahin, walay lipud-lipod nga gisalikway ni Duterte ang pangayo sa gikinahanglang mga balay, yuta, hinabang ug panginabuhian sa gatusan ka libong katawhang Moro nga biktima sa iyang gubat sa Marawi. Mao usab ang nahitabo sa mga bakwit sa Kamansi, Lagonglong, Misamis Oriental ug mga lumad sa Bukidnon ug Agusan del Norte ug del Sur. Padayon usab ang bangis nga demolition sa mga balay sa kabus sa kasyudaran ug ang pagpahawa sa mga mamaligyaay sa kilid sa dalan ug merkado sa ngalan kuno sa kahapsay ug pagpasayon sa daloy sa trapiko.

Masabtan nato nganong giipit niya pag-ayo ang tanang kagawasan sa pagpadayag. Gusto ni Duterte nga ang ka-maayo ra kintahay ug pagdayeg sa iyang paghari ang madungog ug makita sa katawhan diha sa mass media. Gisumpo usab niya ang tanang misaway ug gitabunan ang nagtipun-og nga kapalpakan sa iyang rehimen. Mabati nato ang pagpalag ug pagsukol sa kritikal nga media sa Cagayan de Oro, Bukidnon ug Butuan City sa pagpahunong, paglisud-lisud, paghikot, pagsita, ug pagpasangil kanila nga New People’s Army (NPA) o dapig sa NPA. Ang mga organisadong paglihok sa katawhan para sa ilang katungod ug kaayuhan, sama niadtong pagpangayo og hinabang nga bugas sa gobyerno atol sa hulaw karong tuiga, pasanginlan nga pinaluyohan sa NPA. Gipanghulga usab ug giipit ang mga nagpakabanang opisyales sa Local Government Unit (LGU). Bisan mismo sulod sa han-ay sa AFP ug PNP, daghan ang diskontento sa ilang kahimtang.

Sama ni Marcos, Martial law ang taming ni Duterte aron mokapyot sa gahum lapas sa 2022. Gawas sa teror ug pasismo, ginaseguro niya ang iyang paghari pinaagi sa pagbulit og mga heneral ug opisyal militar sa mga posisyon sa gobyerno.

Dinhi sa NCMR, Nikabat na sa 41 ka mga lider mag-uuma, lider-lumad, mga aktibista nga inilang nakigbisog sa interes sa katawhan ang gipangpatay sukad nga nilingkod sa pwesto si Duterte. Kalkulado ug tinuyong gikatag ug gipili ang arangkada sa pagpamatay aron kintahay dili mabaniog sa publiko. Niadtong Hulyo, upat ka sibilyan ang sunud-sunod nga gipatay sa Agusan del Norte ug Agusan del Sur, pagka-Agosto hangtud sa sayong bahin sa Setyembre, lima usab ka inosente ang sunud-sunod nga gipatay sa Bukidnon. Nagtuo si Duterte nga sa pagpamatay sa mga aktibista ug simpatisador sa kalihukan, motagam pag-rebolusyon ang masa ug mawad-an og liderato ang mga organisasyong masa. Ang daw mga irong buang nga sundalo ug pulis, hukmanan ug bilanggoan, gigamit usab aron pasakaan og tumo-tumo nga mga kaso ug idetine nga walay tagal ang mga makinasudnon ug nakigbisog, ilabina ang mga kabus.

Puro pagpanglingla, pagpasurender ug todo-largang gera ang laraw sa rehimeng Duterte sa hisgutanang kalinaw. Sa pagkakaron, ang Oplan Kapanatagan nga gipuli sa Oplan Kapayapaan isip pagpalambo sa iyang kontra-insurhensiya nga kampanya ang nagbutang sa katawhan sa samot nga kalisod. Gigamit niini ang tanang ahensyang sibilyan sa gobyerno sa pagtukod niini sa National Task Force -to End Local Communist Armed Conflict (NTF- ELCAC) aron pitulon ug pahilumon ang pagsukol sa katawhan. Nagpagawas si Duterte og ganti nga kwarta sa matag mapatay nga NPA. Sa paggukod niini nga ganti, midaghan pa ang kaso sa mga inosenteng sibilyang gipangpatay atol sa mga operasyong militar batok sa NPA.

Luyo niining tanan, nasayod kita nga may kinutuban ang gahum ug kusog sa rehimeng Duterte. Sa pagkakaron, nagkadayag na ang mga kinutuban ug kahuyangan niini. Nasayod kita sa masukulon nga kinaiya ug kasaysayan sa katawhang Pilipino nga sa hiniusang paglihok niini, mabuntog ang pasismong mipatigbabaw karon.

Dili ug dili niya masulod sa bulsa ang rebolusyonaryong kalihukan. Dili ug dili motalikod ang rebolusyonaryong kalihukan sa tahas niining ilingkawas ang nasud gikan sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

Determinado ang rebolusyonaryong kalihukan sa NCMR nga hiusahon ang tibuok katawhan aron maisugong atubangon ug pakyason ang naghaguros nga atake sa rehimeng Duterte. Usa kini ka oportunidad alang kanato aron labaw pa’ng masubhan ug mokat-on diha sa kinabuhi’g kamatayon nga pakigbisog. Aduna kitay katakus nga motampo sa pagpakyas sa bangis nga atake ug pagpukan sa mangtas nga rehimeng Duterte. Dili kita magpahugno ug magpadala sa kahadlok ug kasubo ug itransporma nato ang atong kasilag ngadto sa mga kongkretong aksyon aron pukanon ang rehimen. Mabayanihon kitang magsakripisyo aron luwason ang atong nasud ug kab-uton ang katilingbanong hustisya.

Sa makausa pa, alang sa usa ka komon nga kaaway, abli ang ganghaan sa rebolusyonaryong kalihukan sa pakighiusa ug pakigtinabangay kaninyo alang sa tanang posibleng paagi aron pukanon kining mangtas ug diktador nga rehimeng Duterte.

Ibagsak ang pasista, kurap ug tiranikong rehimeng US-Duterte!

Abli nga Sulat alang sa Tanang Makinasudnon ug Patriyotikong Katawhan sa North Central Mindanao Region (NCMR)