Abli nga sulat

Read in: Pilipino

Alang sa tinuod nga makinasudnon ug patriyotikong mga ginsakpan ug upisyal sa AFP-PNP-CAFGU,

Karong Adlaw sa Bakak nga Kagawasan, gusto namong ipaabot ang among pagpahalipay ug pag-ila sa pipila sa inyong tinuod ug matinud-anong tinguha ug komitment nga alagaran ug panalipdan ang nasud ug katawhang Pilipino.

Nahibalo kaming daghan sa inyong han-ay, ilabina kadtong mga susama namong gikan sa han-ay sa hut-ong mag-uuma, mamumuo, progresibong intelektwal ug uban pang katawhang gipahimuslan ug gidaugdaog. Nabati sab ninyo ang kalisdanan ug pag-antus sa masang gidaugdaog sa katilingban sama sa atong malakolonyal ug malapyudal ug gidominahan sa mga agalong yutaan, dagkung kapitalista ug burgesya kumprador ug ulipon sa langyaw.

Kamo mismo kabahin sa masang gidaugdaog ug gipahimuslan. Sa kamatuoran, kadaghanan sa inyo gipili nga mahimong sundalo o pulis tungod walay lain pang oportunidad aron makatrabaho ug kapanginabuhian. Samtang ang pipila sa inyo gipiling mahimong sundalo ug pulis tungod sa tinuoray nga tinguhang mag-alagad isip magserbisyo sa katawhan ug tigpanalipod sa patrimoya ug soberanya sa nasud, kinabuhi man ang ihalad.

Pero napangutana na ba ninyo sa inyong mga kaugalingon kung nganong sa mga panagbangi tali sa agalong yutaan ug mag-uuma namatngonan ninyo ang kaugalingon nga nakadapig sa agalong yutaan? O kung ngano sa mga welga sa mamumuo nahimong kasangkapan kamo sa dagkung kapitalista ug langyaw’ng korporasyon? O kung ngano kung may mga protesta og paglihok sa masa ang inyong mga armas nakapunting sa pareho ninyong masang gidaugdaog, sa inyo mismong mga igsuon, ginikanan ug mga paryente? O kung nganong ang gipanumpaan ninyong katungdanang alagaran ug panalipdan ang nasud mao ang katugbang karon sa inyong pagbatok sa pareho ninyong masang katawhan?

Nahibalo kami, daghan sa inyo ang gikapoy na, luya na kaayo ug grabe ang disgusto o di kaha adunay daghang pangutana sa padayon nga pagbahog sa inyo sa rehimeng US-Duterte sa mga gipasiugdahang mga “gera” niini, sa aktwal ug esensya mga gera kontra-katawhan.

Gikan sa “gera kontra-droga” nga mipatay sa dili moubos sa 30,000 ka sibilyan ug suspek sa droga; sa “gera sa Marawi” nga miguba sa kabalayan ug kabtangan ug nagpalagpot sa liboang mga igsuon natong Moro; sa “gera kontra-insurhensya” nga gigamit karon ni Duterte ug mga utok-pulbura sa gobyerno aron sumpuon ang demokratikong mga katungod sa katawhan ug ipakusog pa ang terorismo sa estado sa kabanikanhan man ug kasyudaran; sa “gera kontra-korapsyon” sa ingon saksi usab kamo sa pinakagrabeng pangurakot sa mga taas nga upisyal sa institusyon sa AFP ug PNP; ug bisan sa “gera batok Covid-19” kung asa gibutang kamo nga mga “front- liner” sa militaristang tubag sa gobyerno pero walay tukmang proteksyon ug solusyong gihimo ang gobyerno aron maluwas ang inyong mga pamilya ug ang tibuok katawhan sa nagpadayong pagkaylap sa pandemya.

Giaghat namo kamo nga pangutan-on ang inyong mga kaugalingon: Para asa ug para kang kinsa kini nga mga gera kung asa kamo ang tadtaran ug pugos nga gipaon sa rehimeng US-Duterte? Nagsilbi ba kini sa mayoriya sa katawhan? O gigamit lamang kamo ni Duterte, sa iyang mga heneral, mga mapahimuslanong hut-ong ug imperyalistang langyaw aron iasdang ang ilang mga interes ug hakog nga pagkapyot sa gahum?

Sama sa mayoriya sa katawhang Pilipino, biktima kamo sa usa ka nagharing sistemang gihikawan sa mga batakang katungod, kalamboan ug tinuod nga demokrasyang pangkatilingbanon.

Sa panahong gimandoan kamo ni Duterte ug mga upisyal sa AFP–PNP nga modapig sa mga nagpahimulos nga hut-ong ug imperyalista, angayan lamang nga kamo may dungog ug baruganan nga ipakigbisog ang interes sa katawhan. Kung gipakanaog sa inyo ang mando nga sumpuon ug patyon ang masang mag-uuma, mamumuo ug uban pang demokratiko ug makinasudnong sektor sa katawhan, naa sa inyo ang katungdanan ug katungod nga mobali dapig ug mohan-ay sa mga dinaogdaog ug dugay na nga nag-antus sa nagpahimulos sa ila.

Busa giaghat namo kamo dili mosalig sa usa ka gahum nga miyatak sa atong soberanya ug nagpahimulos sa katawhan. Molingkawas sa mersenaryong oryentasyon sa AFP-PNP ug dili magpagamit sa mapahimuslanong hut-ong sa katilingban.

Mosalig kita sa kamabayanihon, kaisog ug katakus sa masang katawhan nga panalipdan ang kaugalingon batok sa mga hut-ong ug pwersang nagpahimulos sa ila. Samtang nagpabilin ang mapahimuslanong katilingbanong sistema, dili kanus-a man mapugngan ug madugmok sa AFP-PNP ang pagbatok ug pakigbisog sa katawhan. Ug hangtod nagpabiling kontrolado sa rehimeng US-Duterte ug hut-ong nagpahimulos ang institusyon sa AFP-PNP, magpabiling kaaway kini sa masa sa katawhan.

Mosandig kita,labaw sa tanan, sa kusog ug nasudnong panaghiusa sa katwahan. Giaghat namo kamo, mga tinuod nga makinasudnon ug patriyotikong mga ginsakpan ug upisyal sa AFP-PNP, nga modapig sa halapad nga masang katawhan nga nasilag na ug nagtinguhang tapuson na ang pagharing tiraniko, korap ug nagpaantus nga rehimeng US-Duterte.

Gipamatud-an sa kasaysayan nga daghang pamaagi aron mahimo kini – pinaagi sa inyong pagsalmot sa kalihokang pagpalagpot ug progresibong kalihukan batok sa rehimeng US-Duterte, o di kaha sa dayag o tago nga pagsuporta o aktwal nga pakighiusa sa rebolusyonaryong kalihukan sa katwahan. Unsapamang pamaagi, gipamatud-an na usab sa kasaysayan nga tinong kinasingkasing nga gidawat ug gakuson sa masa sa katawhan ang gipabati ninyong kaisog.

Niini nga punto sa atong kasaysayan, giaghat namo kamong pangutan-on ang inyong mga kaugalingon: Mas pilion ba nimong mahimong kaaway sa masa sa katawhan, o mahimong higala ug tinuod nga alagad sa katawhan?

Abli nga sulat