Adu kadagiti residente ti MP, saan a kayat nga gpabakuna

Read in: English | Pilipino

Iti insayangkat nga panagkalap ti impormasyon ti Cordillera People’s Democratic Front – Mountain Province, saan laeng a Ssumagmamanu dagiti saan da a kayat a mabakunaan laban iti COVID-19 iti naduma-duma a gapu. Adu dagiti saan dan a kayat nga agpabakuna, partikular dagiti nataengan, kalpasan a maiulat dagiti manu nga madi nga epekto ti bakuna.

“Iti damo ket pagpanpanunutek talaga nga agpabakuna. Ngem idi nadamag ko nga adda gayam ti side effects na kas ti biglaan nga panagngatu ti blood pressure, mabuteng akun nga agpabakuna,” kuna ni Manag Eva*, maysa a senior citizen ken residente ti Besao. Kuna met ni Manang Lou’, residente ti Tadian, nagpaayab ti meeting idiay barangay da maipanggep iti bakuna, amin nga senior citizen mga inmatendar ket saan pulos a nagboluntaryo nga agpabakuna. Ti dadduma ket inmatras iti panagbakuna kalpasan nga inanunsyo ti Department of Health nga saan nga talaga a malappedan ti anti-COVID vaccine nga maakaran ti bagi, nu di ket makissayan lang dagiti sintomas a marikna. “Apay ka pay ngay nga agpabakuna nu maakaran ka met lang ti sakit kalpasan na?” kuna ni Manang Mel*, residente ti Sagada. Dagitoy a sentimyento ket lallalo pay a nasungrodan kalpasan a maiulat nga dagiti sumagmamanu nga health workers iti bangir a probinsya ti Kalinga ket nagpositibo iti COVID-19 nu mampay isuda ket nalpasen a nabakunaan.

Iti tenggan ti nalawa a panagduadua ken kinaawan ti talek dagiti i-Montanyosa iti anti-COVID vaccination, ti CPDF MP ket determinado nga ikampanya ti panagbakuna kagiddan ti kampanya para iti panagpapigsa ti sistema a pansalun-at dagiti komunidad ken resistensya ti umili laban iti anya man a virus. “Daytoy nalawa a panagduadya iti bakuna ket gapu iti dakkel a kinaawan ti panangisaknap ti impormasyon ito umili. Dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti umili ket papigsaen da pay ti panangisaknap ti impormasyon maipanggep ti COVID-19 kadagiti baryo,” kuna ti CPDF MP. Segun iti maysa nga artikulo idi Marso 2021 iti Dangadang, ti rebolusyonaryo nga publikasyon iti Ilocos-Cordillera, makatulong ti bakuna iti bagi tapnu agaramid dagiti anti-bodies a manglaban kadagiti partikular a virus. Inpalawag met lang idiay artikulo nu apay nga napateg a mabakunaan ti mayorya ken umadu dagiti adda ti kabaelan nga agaramid ti anti-bodies laban iti COVID-19.

Kabayatan na, agtultuloy ti Leonardo Pacsi Command (New People’s Army – Mountain Province) iti panang-ited dagiti serbisyo medikal kadagiti taga-baryo bayat mga sangsangwen ti tuloy-tuloy nga operasyon ti militar. “Makalidliday, ken makapaunget nga ti rehimeng Duterte ket mas naka-pokus pay iti panagpaksyat ti rebolusyonaryo a tignayan nu iti seryoso a panagsolbar iti pandemya. Dagiti yunit medikal mi ket agtultuloy iti trabaho da a pansalun-at uray tuloy-tuloy dagiti atake ti AFP ken PNP. Basaran a karbengan ti umili ti libre, abot-kaya, ken de-kalidad nga serbisyo pansalun-at,” kuna ni Magno Udyaw, tagapagsarita ti NPA MP. “Kagiddan ti trabaho a pang-medikal, papigsaen met lang ti Hukbo dagiti programa na para iti agraryo a rebolusyon, kas ti panagpangatu ti tokad ti panangipartwat ti makan ken herbal mga ag-agas kas paset ti kampanya tayo laban iti COVID-19,” nayon ni Udyaw. Iti maudi, tinalmegan ti CPDF MP ti karbengan ti umili iti natalged ken epektibo a bakuna, ken dagiti bilyones a pondo ti militar ken kontra-insurhensya ket rumbeng a maialis iti salun-at ken dadduma pay a serbisyo pangkagimongan.#

*Saan a pudno a nagnagan tapnu masalwadan ti seguridad da

Adu kadagiti residente ti MP, saan a kayat nga gpabakuna