AGUSAN-16 POW Makitawhanon ug maayong gitratar sa BHB-NEMR

Sa gubat dili malikayan nga adunay mahimong bihag o prisoners of war (POW) gikan sa mga armadong membro sa matag panig nga nagkabangi. Kabahin na kini nga mga hulagway sa 50 ka tuig nga gubat-sibil sa Pilipinas tali sa mga rebolusyonaryong pwersa nga gilangkuban sa Partido Komunista sa Pilipinas-Bagong Hukbong Bayan-National Democratic Front of the Philippines (PKP-BHB-NDFP) sa usa ka panig, batok sa Gobyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP) sa pikas panig.

 

Apan sa praktikal nga kasinatian adunay magkalahi nga pagtratar sa mga bihag ang duha ka panig bisan dunay mga balaod sa gubat nga gitamdan. Ang mga nabihag o nadakpan sa mga pwersa sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) nga mga membro sa BHB ginatortyur, ginapasakahan og tinumo-tumong kaso ug giilang kriminal ug terorista. Aduna pa mga kaso nga ang mga wala nay ikasukol nga mga Pulang manggugubat ilabina sa mga nasamdan atol sa panagsangka, gipasipad-an, gipaantos ug gitiwasan sa pagpatay. Bugtong pagpakaaron-ingnon lang sa AFP/PNP nga maayong gitratar ang mga nabihag nga BHB kun gamiton na nila kini alang sa propaganda.

 

Sa pikas bahin, ang mga nabihag nga mga pwersa sa AFP ug PNP makitawhanon ug maayong gitratar sa BHB isip mga prisoners of war. Base kini sa Batakang Lagda sa BHB ilabina diha sa pangdisiplinang palisiya niini nga nahipatik sa Tulo ka Nag-unang Lagda sa Disiplina nga mao ang: 1) Sundon ang mga mando sa tanang paglihok; 2) Ayaw pagkuha bisan usa ka dagom o tanod gikan sa katawhan; 3) Ihatag sa hingtungdan pamunuan ang tanang butang nga nasakmit. Ug ang Walo ka Punto nga Angay Timan-an nga mao ang mosunod: 1) Magmatinahuron sa pagpamulong; 2) Tukma nga bayran ang tanang gipalit; 3) I-uli ang tanang gihulam; 4) Bayran ang tanang nadaot; 5) Ayaw pagpanakit o pamalikas og tawo; 6)Ayaw pagdaot sa mga pananom sa katawhan; 7) Ayaw pahimusli ang kababayen-an; ug 8) Ayaw dagmali ang mga bihag.

 

Gigarantiya usab sa BHB ang kaayuhan ug tawhanong katungod nga padayong maangkon sa mga POW diha sa hugtanong pagtamod sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug sa mga internasyonal nga mga protocol sa gubat kalambigit sa tukmang pagtratar sa mga bihag.

 

Sulod sa pila ka bulan nga pagkustodiya sa BHB-Agusan del Sur ug Agusan del Norte sa 16 ka POW malampusong napanalipdan niini ang kaluwasan sa mga POW batok sa magun-ubong mga operisyong militar sa AFP. Kining maong mga operisyong militar wala magatagad sa kaayuhan sa mga POW ug sa mga katawhang nanginabuhi ug nanimuyo sa lugar. Pinataka nga naglunsad ang AFP sa pagpanganyon, aerial strafing ug aerial nga pagpamomba duol sa mga umahan ug komunidad. Sulod niini nga panahon, aduna pay kaso nga tungod sa ilang kadesperado gimasaker sa mga pwersa sa Scout Ranger sa Philippine Army (PA) ang mga Lumad nga nanghag-ot didto sa kabukiran sa San Agustin, Surigao del Sur nga gikamatay sa duha ka sibilyan ug pagkadakop sa laing duha. May pila ka kaso usab sa extra hudisyal nga pagpamatay didto sa Bayugan, Agusan del Sur ug sa Butuan City nga binuhatan sa mga ahente sa AFP.

Luyo niini, mapasalamaton gihapon ang BHB-NEMR ngadto sa mga opisyal sa GRP sa pagtubag sa hangyo ug panawagan sa mga pamilya sa mga POW, sa third party facilitators ug sa mga nagpakabanang sektor alang sa kalinaw aron daling marelis ang mga POW. Bunga niini namugna ang kahimtang alang sa hapsay ug luwas nga pagrelis sa mga POW bisan kun mahugna-hugna kining mapatuman tungod sa pila ka mga hinungdan ug sirkumstansya.

 

Mapasalamaton usab ang BHB-NEMR sa pagsanong sa AFP nga dili molunsad og mga operisyong militar niini nga panahon aron maseguro ang kaluwasan sa mga POW ug sa tanang motambong. Usa kini ka manipestasyon sa pagbuhat sa makitawhanong konsiderasyon alang sa kaayuhan sa tanan.

 

Sa pagkatinuod dili kita gusto og gubat apan kahimtang kini nga gitukmod tungod sa pagkabahin sa katilingban ngadto sa mga pundok sa nagpahimulos ug gipahimuslan, sa nangdaugdaug ug gidaugdaug. Kun atong sabton ang gubat ang pinakataas nga porma sa pakigbisog sa pagresolba sa mga panagbangi tali sa mga hut-ong, mga nasud, mga estado, o mga grupong pangpulitika kung kini miabot na sa usa ka ang-ang nga panagtigi. Panagbangi kini nga nag-unang nagsumikad sa ekonomikanhong interes sa matag pundok o panig. Pananglit ang mga mag-uuma nangandoy nga makaangkon og tinuod nga reporma sa yuta, apan sa pikas bahin ang mga agalong yutaan padayong nangilog ug nang-akop-akop og halapad nga mga kayutaan.

 

Adunay duha ka klase sa gubat. Ang una ang makatarunganong gubat nga gilangkuban sa tanang progresibong gubat, gisalmotan ug gisuportahan kini sa katawhan. Pananglit niini ang rebolusyonaryong gubat , ang gubat sa katawhan nga gipaasdang sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa katawhang pinahimuslan ug dinaugdaug. Ang ikaduha, ang dili makatarunganong gubat, ang gubat nga nagababag sa paglambo, gisalikway ug gibatukan kini sa katawhan. Pananglit niini, ang imperyalistang gubat sa pagpanulong ug pagpanghilabot, ug ang todo gera/ Oplan Kapayapaan   nga gilunsad sa AFP batok sa katawhang Pilipino.

 

Sa gubat-sibil sa Pilipinas, giduso sa PKP-BHB-NDFP ang pakigbisog alang nasudnong soberanya, repormang agraryo, demokrasya batok sa pasismo ug nasudnong industriyalisasyon isip pagtubag sa nag-unang pangandoy sa katawhang Pilipino. Kusganong gipaasdang niini ang gubat sa katawhan aron lumpagon sa hingpit ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo nga maoy babag sa sosyo-ekonomikanhong paglambo sa nasud.

 

Busa aron maugkat ug masulbad ang gamot hinungdan sa gubat-sibil sa Pilipinas, ang laing pamaagi, mao ang pagduso sa negosasyon sa kalinaw. Hinaut nga mahimong taytayan kining maong pagreles sa mga POW sa sinsero nga pagpadayon sa patas nga panaghisgot pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP nga motumbok direkta sa pagsulbad sa nasudnong suliran sa katawhang Pilipino.

AGUSAN-16 POW Makitawhanon ug maayong gitratar sa BHB-NEMR