Aktibong depensahan ang mamamayan at biguin ang March offensive ng AFP

Read in: English

Isa na namang magastos na pambansang opensiba ang ilulunsad ng AFP at PNP ngayong Marso. Pakikilusin nito ang mga tropa at kagamitan sa malakihang mga operasyong kombat at pambobomba mula sa himpapawid laban sa BHB at laban sa masang magsasaka at minoryang mamamayan. Sa nagdaang mga taon, naglulunsad ang AFP ng pinatindinding mga opensiba tuwing Marso at Disyembre. Walang-saysay itong umaasa na mapipigilan ang rebolusyonaryong mga pwersa at mamamayan na ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido at BHB.

Nananawagan ang Partido sa lahat ng yunit ng BHB na higit lalong maging alerto, mahigpit na bantayan ang kilos ng mga tropa ng kaaway at maingat na iwasang matiktikan ng kaaway. Kasabay nito, dapat magplano ng mga taktikal na opensiba laban sa nakahiwalay at nahihiwalay na mga yunit ng kaaway, mga tactical outpost, linya sa suplay ng kaaway at iba pa. Mahalagang target ang mga helikopter ng militar at iba pang kagamitang panghimpapawid ng. Dapat piliin ng BHB ang pinakaakmang lugar, oras at pagkakataon sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Dapat sumandig ang BHB sa malawak at malalim na suportang masa para sa paniktik at intelidyens, sa pagtitiyak ng mga suplay at pagtuwang sa mga yunit ng BHB sa pagsulong ng malawakang pakikidigmang gerilya.

Noong Disyembre, kakarampot ang inaning tagumpay ng pambansang opensiba ng AFP, higit na kakaunti kumpara noong Marso ng nakaraang taon. Naglunsad ang BHB ng mga taktikal na opensiba sa maagang bahagi ng Enero laban sa nahihiwalay at pagod na mga yunit ng kaaway bago bumalik sa kampo. Kapugay-pugay ang BHB sa pagpapanatiling mababa sa mga depensibang labanan simula nang magbukas ang taon.

Paulit-ulit na nabigo ng hukbong bayan ang AFP at si Duterte sa paulit-ulit na deklarasyong dudurugin ang BHB. Lantad nang huwad ang walang-tigil na saywar at kampangyang propaganda ng maramihang “pagsuko”. Pinaghahari ng rehimeng Duterte ang takot sa mga barangay sa kanayunan sa desperasyong ihiwalay ang masa sa BHB sa pamamagitan ng mistulang paggagarison sa mga barangay kung saan kontrolado ng militar ang pagkilos ng populasyon, kabuhayan, komersyo at lahat ng iba pa.

Patuloy na nagtatamasa ang BHB ng malalim at malawak na suporta mula sa masang magsasaka sa kanayunan dahil tinutulungan sila nito sa kanilang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at laban sa lahat ng porma ng pang-aapi at pagsasamantala. Patuloy na naglilingkod ang BHB bilang giya at katuwang ng masang magsasaka habang inilulunsad nila ang mga pakikibaka para sa repormang agraryo. Patuloy nitong ginagampanan ang tungkulin sa produksyon at gawain sa ekonomya, edukasyon, kalusugan, kultura at mga usaping pambaryo.

Nananawagan ang Partido sa BHB na patuloy na pandayin ang sarili sa harap ng maruming gera ng AFP laban sa mamamayan, walang-tigil na paghuhulog ng bomba mula sa himpapawid at malawakang-saklaw na operasyong pangkati. Ang kasalukuyang lagay ng digma ay may kaakibat na matinding sakripisyo sa bahagi ng hukbong bayan. Kinakailangan ang mga ito para mapanatili ang mga pwersa ng BHB, mapalalim ang suporta ng mamamayan, at maipagtanggol ang mga organisasyong masa at palawakin ang erya sa operasyon ng BHB. Kinakailangan ang mga sakripisyong ito para isulong ang adhikain ng mamamayang Pilipino para sa pambansang demorkasya.

Aktibong depensahan ang mamamayan at biguin ang March offensive ng AFP