Ang AFP ang inbulbado sa “extortion” kag naga-agaw sang pundo para sa pag-away sa Covid-19, indi ang NPA

Wala sang mapati sa hangag kag butigon nga Col. Pasaporte bahin sa kunu pagpangilkil sang NPA, nagakuha sang tig-2,000 ka pesos sa mga benepisraryo sang Social Amelioration Fund (SAF). Ini isa ka paghinabon, una sa kapaslawan sang militar sa ila plano nga pagwasak sang¬ rebolusyonaryong kahublagan bag-o matapos ang termino sang berdugo kag tiraniko nga rehimen Duterte. Ikaduha, pagguba sang maayo nga imahin sang NPA nga naga-angkon sang malapad nga suporta sang pumuluyo. Ikatlo, mahatagan rason ang padayon nga combat operation nga nagtuga sang kakugmat sa pumuluyo nga amo ang mayor nga na-apektuhan bangud sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag ang plano nga hayag nga pagdeklara sang martial law sa bug-os nga pungsod agud makapabilin sa poder tubtob san-o. Ika-apat, pamaagi agud hinabunan ang kaugalingon nila nga ginahambal sa nasambit nga lain-lain nga extortion activity sa kaumhan pareho sang peke nga pagpasurender, magluwas pa sa pagmentina sang bilyon-bilyon nga kwarta para sa gera nga dapat italana sa gastu sa ika-ayong lawas kag pangabuhian sang pumuluyo sa panahon sang pandemyang Covid-19.

Ang NPA wala nagakuha sang kwarta sa mga pumuluyo nga benepisraryo sang SAF kag idi ini ginahimo sang NPA bangud may salsalon ini nga desiplina nga malig-on nga ginasunod kag ginapatuman. Isa sina diri amo ang “indi magkuha bisan utod nga dagum ukon hilo halin sa masa”. Bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, nagaserbisyo ini sa interes sang pumuluyo nga wala sang ginabaton bisan ano. Indi pareho sa mersenaryo nga AFP/PNP nga nagadampig kag nagapakig-away sa interes sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgisya bangud sang sweldo nga ila ginabaton.
Ang isa ka pamangkot para kay Col.Pasaporte kon pila ang ila nakita sa linibo nga peke nga pagpasurender. Ang linibo ka pumuluyo nga ginpwersa nga magsurender dapat ang kada isa magbaton sang P50,000 nga livelihood assistance kag P15,000 bilang immediate assitance apang ini tanan nagkadto lang sa bulsa sang mga kawatan nga opisyal sang militar kag kurap nga opisyal sang reaksyonaryong gobyerno.

Ang Amo mismo ni Col. Pasaporte nga si Duterte ang dapat magpa-athag sa pumuluyo kaangut sa kon diin nagkadto ang P275 ka bilyon nga Covid emergency fund kay kadamu sang benepisraryo nga wala nakabaton kag wala sang klaro kon pila pa nabilin. Magluwas sini, daku nga kwarta ang wala gintalana bilang pundo para atubangon ang Covid-19, apang otomatiko nga gintalana sa pagbayad sa puno sang anomaliya nga utang sa gwa sang pungsod o ginagamit bilang higante nga pundo panggera sang AFP, magluwas pa sa bilyones nga intelligence fund nga ara sa discretion ni Duterte.

Nagaplano na naman nga komita sang bilyon-bilyon ang bulok kag kawatan nga AFP upod ni Duterte sa ginaluto nga pagbakal sang gobyerno sang mga kagamitan panggera halin sa US sa nagatagingting nga balor P75 ka bilyon. Nagakinahanglan nga mangita ang gobyerno sang pundo para magamit sa kaayuhan sang pumuluyo sa tunga sang krisis Covid-19 pero nagagasto sang daku nga kantidad para sa mga helicopter nga magwasak sang mga komunidad sang imol nga mga mangunguma kag mga tumandok sa kaumhan kag kabukiran.

Ginahimo nga rason ang isyu sang Covid-19 kag problima sa insurhensya agud kontrolahon ang paghulag bug-os nga pumuluyo paagi sa house arrest nga wala sang kinala-in sa martial law. Ginagamit ang AFP/PNP agud pilit nga ipatuman ang lockdown, ECQ, GCQ kag ang indi magsunod ginaluput sa prisohan. May pipila nga nadakpan nga nagpanahor kag naga-inum, pila ka opisyal sang Brgy nga nagkuha sang SAF, wala nagatuman sang social distancing, wala sang quarantine pass nga amo kuno ang kabangdanan sa paglawig sa pag-away sang sining pandemya. Wala gina-usisa ang salabton sang rehimen Duterte ang nakasulod sa pungsod sa pihak sang paandam sining pamdemya sang World Health Organization (WHO) ang masobra tunga sa milyon ka chinese national nga ang masubra 14,000 halin mismo sa Wohan City, Hubei Province,China bilang mga POGO workers kag mga torista.

Kon nagla-um si Col. Pasaporte nga maguba nya ang maayo nga imahin sang NPA paagi sa pagbinutig, nagsayop siya bangud ang iya mismo nga mga pahayag, nagpamatuod lang sang iya pagkabutigon. Segurado nga wala siya sang mapresenta nga mga ebedensya sa iya nga ginapangtikal, kaangay sang tawo nga buang nga sige ang hambal nga wala naman sang unod ang ginahambal, gani indi mapatihan.
Ang pumuluyong Negrosanon indi inosente sa ginahimo sang NPA para sa kaayuhan sang pumuluyo. Palangga sang NPA ang pumuluyo rason nga ginapakig-away sini ang ila interes, gani bilang balos, ginapalangga man sang pumuluyo ang NPA gani nagasuporta ini paagi sa lain-lain nga porma kag aktwal nga pagpakigbahin sa armadong rebolusyon kag ginakilala nga matuod nila nga hangaway nga nagapangapin sa ila interes, pagbulig sa pagpataas sang ila produksyon kag pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta.

Nagaserbisyo ang NPA kag ang Partido sa interes sang pumuluyo nga wala naga-ulikid sa kaugangon! Napatud-an na ini sa malawig nga panahon halin sa pagkatukod sang Communist Party of the Philippines (CCP) sang Dec. 26, 1968 kag New People’s Army (NPA) sang March 29, 1969. Rason nga indi nawasak ang NPA kag ang rebolusyonaryong kahublagan sa baylo padayon nga nagadaku kag nagabaskog.
Sa mga pumuluyong Negrosanon, aton koliktibo nga kondenahon ang tuso nga kahimuan sang mersenaryong berdugong militar agud hinabunan ang mga kapalpakan sa pagsulbar sining pandemya. Wala sang iban nga katuyuan ang ining rehimen nga sulbaron ang problima sa pandemya kundi ang maseguro nga magpabilin sa poder tubtob san-o paagi sa pagdeklara sang diktadura nga gahum gamit ang mersenaryong AFP/PNP. ###

Isulong ang armadong paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Mabuhay ang masang pigos!

Ang AFP ang inbulbado sa “extortion” kag naga-agaw sang pundo para sa pag-away sa Covid-19, indi ang NPA