Ang AFP nga pagpanagtag sa SAP ug pagpadya korapsyon ang padulungan — NPA-Negros

Wala sang pakadtuan kundi korapsyon ang plano sang teraniko nga rehimen Duterte nga manghatag sang subsidyo nga pangunahan sang AFP. Magaresulta lamang ini sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag magresulta sang madamuan nga pagpasurender (sa kunu mga nagasuporta sa NPA) bag-o makuha ang kwarta sa idalum sang Social Amelioration Program (SAP).

Bilyones ka pesos ang nagakadto lang sa mga alipures nga militar ni Duterte kabaylo sang ila katampad sa teraniko nga rehimen. Hayagan ang korapsyon sa sulod sang AFP apang padayon nga nagahipos kag nagakompormi bangud ang tanan nga hakugan nga opisyal sang AFP nakabenipisyo sa bahinay.

Ang AFP isa sang pinakamahigku nga institusyon sang gobyerno sa pungsod Pilipinas, ang iya mga heneral kag ang commander in chief mismo nagabulsa sang binilyon ka pesos sa overpriced nga pagbakal sang mga armas, bala, attack helicopter, missile kag iban pa nga kagamitan militar nga nagabili sang duha ka bilyon ka dolyar kag ginapadaku nga budget sa operasyon militar.

Ang pamaagi ni Duterte nga paggamit sang AFP sa pagpannagtag sang subsidyo makadesinyo agud ipaluntad ang kahadlok sa pumuluyo kag itulod ang pasista kag diktadura nga pangginahum. Pahugon kag tuyo nga pahipuson ang mga kritiko kag ipiton ang mga nagareklamo sa korapsyon sang teraniko nga rehimen. Gusto sini nga konsolidahon ang pasista nga makinarya tubtob sa barangay nga lebel kag pasundon ang tanan sa armadong oturidad.

Sa idalum sang “whole of nation approach” gusto sang teraniko nga rehimen Duterte nga tanan nga aspeto sang sosyedad mabutang sa idalum sa kontrol sang militar kag polis kag kontra insurhensya nga katuyuan. Ginahimo ni Duterte nga ang militar makapasilabot sa tanan nga aspeto sang sebelyan nga sosyedad agud mapundar ang ginatawag nga “new normal” sa diin ang militar kag polis amo ang magakontrol sa tanan nga aspeto sosyal kag pangabuhi sang sebilyan.

Ang pagtanyag sang teraniko kag berdugo nga rehimen Duterte sang padya nga duha ka milyon ka pesos sa sin-o man nga makapadakop o makapatay sa mga mataas nga opisyal sang CPP/NPA isa ka disperado nga tikang. Nagapakita lang nga wala na sang kapasidad ang teraniko nga rehimen kag ang berdugo nga AFP/PNP agud lutuson ang rebolusyonaryong kahublagan nga napundar sang pumuluyo sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines paagi sa armadong rebolusyon. Isa man ini ka pamaagi agud makapalapaw sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Nakahibalo ang pumuluyo nga ang programa sa kontra-insurhensya nakabase permi sa pagtanyag sang kwarta, pareho sang programa sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP) kag ang peke nga pagpasurender. Daku nga pondo ang na-alokar para diri apang nagakadto lang sa bulsa sang mga korap nga opisyal sang AFP/PNP.

Wala sa plano sang teraniko nga rehimen kon paano sulbaron ang ugat sang armadong komplikto sa pungsod Pilipinas. Sa baylo nga konsentrahan kon paano sulbaron ang problima tuga sa Covid-19, gusto sini nga kontrolahon ang bug-os nga pumuluyo paagi sa militaresta nga pamaagi kag ipaluntad ang pasista kag diktadura nga pangginahum. Ini nga tikang sang teraniko nga rehimen nagdugang lang sang pagpa-antus sa pumuluyo sa nagataas nga presyo sang nagapanguna nga balaklon, kawad-on sang trabaho kag manubo nga sweldo kag ang pagkurong sang pumuluyo sa ila mga puluy-an nga indi na makapangita sang matag-adlaw nga kinahanglanon para mabuhi sang normal. Kon sumahon, daku pa ang natuga nga halit sang programa sining teraniko nga rehimen ikumpara sa halit nga natuga sang Covid-19 sa pumuluyo.

Ginatulod lang sang teraniko nga rehimen ang pumuluyo nga mag-alsa kag magpasakop sa armadong rebolusyon bilang solusyon sa madugay na nga problima tuga sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sang pungsod Pilipinas.

Pamatukan ang maitum nga plano sang teraniko kag berdugong rehimen. Koliktibo nga awayon ang plano sining rehimen agud ipaluntad ang pasistang diktadura, kontrolahon ang paghulag sang pumuluyo gamit ang isyu sa Covid-19, kag soluhon ang gahum politika agud makapabilin sa poder lampas sa iya termino. Ululupod nga palig-unon ang aton paghili-usa paagi paglunsar sang nagkalain-lain nga porma sang paghimakas kag armado nga paghimakas bilang nagapanguna nga porma agud palayason ang teraniko kag berdugo nga rehimen.

Mabuhay ang masang pigos!
Isulong ang armadong paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Ang AFP nga pagpanagtag sa SAP ug pagpadya korapsyon ang padulungan -- NPA-Negros