Ang Hugas Kamot nga Pahayag ni Col. Psaporte kag sang 62nd IBPA Ginaputos sang Kabutigan

Eksperto sa kabutigon si 303rd Bde Commander Col. Pasaporte nga gina subli man ni Lieutenant Melvin Flores nga commanding officer sang 62nd IBPA. Padayon gihapon nila ginapagwa ang kabutigan nga duha ka engkwentro ang natabu sa sandtong Agosto 14 para tabunan ang ila krimen sa pagpatay sa isa ka sibilyan nga si Requem Remasog kag pag dakop sang 3 ka menor de edad. Suno sa mga residente nga naabtan ini ang duha ka mag-utod nga lalake nga sila Requem Remasog kag Renel Remasog nga nag pa charge sang ila cellphone sa balay ni Delia Teniano sa Sitio Maluy-a Brgy. Sandayao kag ang duha ka menor de edad mga babaye nga masami dira magpasignal sang ila cellphone sa amo balay kag ang ila mga balay sini ara lang malapit sa balay ni Delia.

Indi matuod nga engkwentro ang natabu sa Sitio Maluy-a kundi pag abot sang mga tropa sang 62nd IBPA direkta nga ginransak ang balay kag ginpang ukay ang ila mga kagamitan pati ang pagpangbungkag sang ila mga mais kag nagpinalupok ining mga mlitar. Ila ginkuha si Requem pa gwa sa balay kag ginkastigo, ginbali ang mga tiil sini antes pa ginpatay, ginkastigo man si Renel Remasog, 17 anyos kag upod sa duha ka mga menor de edad nga 15 anyos kag 17 anyos nga gindala sila Brgy. Sandayao CAFGU detatchment. Ginpangita sang pamilya ang ining mga kabataan sa brgy. Sandayao pero ginhambalan sila nga gindala na sa Batalyon.

Ang ginpatay nga si Requem Remasog kag ang iligal nga ginpangdakop nga mga menor de edad indi matuod nga myembro sang LPC-NPA. Ang NPA istrikto sa rekrutment kag may mga rekisitos nga amo ang mga basehan pareho sang deseotso (18) anyos pataas ang pang edaron, wala sang problema sa ikaayong lawas, maayo ang huna-huna ukon wala sang deperensya sa huna-huna, maayo ang record sa komunidad nga ginhalinan, handa kag lubos tagipusuon nga mag-alagad sa masang anakbahas. Ang gina palapnag nga kabutigan sang 62nd IBPA kag ni Pasaporte sang 303rd Bde ginaputos sang sang kabutigan para manghugas sa ila kamot sa krimen nila batok sa mga biktima.

Ang matuod lang nga engkwentro santong Agosto 14 amo lamang ang natabu sa Sitio Tabago, Brgy. Sandayao nga naga boundary ini sa Sitio Anahaw nga sakop sang Brgy. Trinidad. Indi matuod nga may nabilin nga mga armas kag mga bala ang yunit sang NPA. Ang matuod 10 ka elemento sang 62nd IBPA ang gilayon nga napatay tungod nga under posistion ang mga ini kag nakasulod sila sa naposisyonan sang Command Detonated explosive samtang duha pa ang mga pilason sa ila nga hanay.

Ang kabutigan nila Pasaporte kag sang 62nd IBPA indi na mapatihan sang pumuluyo sa Central Negros tungod ang kasaysayan sang ila inagihan nga kapintas sa kamot sang militar amo ang magapamatuod sini. Ang madamu nga utang nga dugo nila sa pumuluyo kag sige-sige nga pagpang-atake amo ang rason sang padayon nga paglungtad kag padayon nga pagdaku sang NPA sa Central Negros. Mas labi nga nga nagadamu ang biktima sang inhustisya, mas labi man nga nagadaku ang suporta sang pumuluyo sa rebolusyonaryong armadong paghimakas kag mas nagatudlo ini sa pumulyo nga mag-intra sa NPA. Kon wala sang NPA segurado nga mag armas gihapon ang pumuluyo para depensahan ang ila kaugalingon batok sa pasismo sang mga bayaran nga tropang militar nga nagabiktima sa mga mangunguma kag inosente nga mga sibilyan. Amo nga ginapalangga sang pumuluyo ang NPA tungod amo lamang ini ang armado nga kusog sang pumuluyo nga nagahatag direksyon sa padulongan sang ang armadong pakig-away sang pumuluyo sa giya sang Partido Komunista sang Pilipinas.

Gani ang ila nga sige-sige nga panawagan sang pagpasurender sa NPA sang mga daw guba nga plaka nga mga propagandista sa pagpanginto sang militar gamit ang programa sang E-CLIP tuman ina ka nugon sang pundo nga gintalana halin sa buwis sang pumuluyo tungod mumho lang ang ginahatag sa ila ginatawag nga mga surenderes kag pinakadaku nga pundo nagakadto sa korapsyon sa madalum nga bulsa sang mga opisyal sang militar kag mas madamu pa ang wla gid nakabaton sang bisan singko sintimos. Amo nga madamu sang peke nga surenderes tungod ginapilit ang mga pumuluyo nga sibilyan nga magsurender para magdamu ang lista sang mga tawo nga makuhaan nila sang kwarta halin sa pundo sang E-CLIP. Indi ini malipod tungod halos mga baryo sa Central Negros may ara sang mga ginpasurender nga mga sibilyan.

Madamu man sang isyu sa korapsyon sang mga Handler sang CAFGU kaangay sang malawig nga delayed sang sweldo samtang ginapautang lang sila sang kwarta sang ila opisyal nga may saka nga interes. Ordinaryo ang korapsyon sa hanay sang militar nga ang makaluluoy amo ang mga ordinaryo nila nga suldado kag mga CAFGU. Isa man ka halimbawa ang Korapsyon sang 15 Bilyones nga pundo sang Philhealth, indi ina katingalahan tungod ang gintugyanan sang Philhealth sang rehimeng Duterte isa ka anay mataas nga opisyal sang militar.

Gani sa Central Negros, wala sang dungog ang pahayag sang militar nga ginapahid sa NPA ang mga paglapak sa tawhanon nga kinamatarung kag wala pagkilala sang mga laye sa gyera nga dapat tamdan. Ang ila kabutigon nagahublas lamang sa ila matuod nga dagway nga pagkapisista kag mersenaryo nga ginakangil-aran sang pumuluyo sa Central Negros.

Padayon nga maghimakas!
Isulong rebolusyonaryong armadong paghimakas!

Ang Hugas Kamot nga Pahayag ni Col. Psaporte kag sang 62nd IBPA Ginaputos sang Kabutigan