Ang Kabataan sa Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa

Ang UNCRC isa ka international nga instrumento sang kasugot nga ginbalay agud proteheran ang mga kinamatarung kag kaayuhan sang mga kabataan, mga persona nga nagapang-edaron manubo sa 18 anyos. Isa sa mga nagpirma sining kasugot amo ang reaksyonaryong gubyerno sang Pilipinas.

Ang mga kabataan kag ang demokratikong rebolusyon sang banwa

Ang kada indibidwal nga nagapasakop sa rebolusyon may dala-dala nga handum: nga mag-amot sa pagtuga sang isa ka katilingban nga hilway, bugana kag may demokrasya, kun indi man para sa iya kaugalingon, kundi para sa iya mga inanak, para sa masunod nga mga henerasyon sang kabataan. Isa ka katilingban nga may hustisya kag kalinong. Isa ka katilingban kun sa diin, wala pa sila nabun-ag, napaseguro na nga magadaku ang mga kabataan para mangin produktibo, mapagros, malipayon, ginapalangga kag may kinaalam nga myembro sang katilingban.

Ginabululigan sang mga organo sang gahum pangpulitika kag labi sang rebolusyonaryong organisasyon sang kababainhan ang pagtukod sang mga organisasyon sang kabataan bilang pagsakdag, pagpangapin kag pagtib-ong sa kinamatarung sang mga kabataan kag agod maka-amot sila sa pagbag-o sang katilingban sandig sa ila ikasarang kag mga kinaadman.

Sa panahon sang gyera, kinamatarung man sang kabataan ang pagdepensa sang ila komunidad upod sa ila ginikanan kag iban nga katigulangan pananglit nga atakehon ang ila komunidad sang reaksyunaryo nga militar, pulis kag para-militar nga pwersa. Kabahin sang pagdepensa amo ang pagprotesta sa mga kalakasan sang pasistang tropa, sa ila pag-okupar sang mga eskwelahan, gym, barangay hall, pagtener sa mga panimalay kag iban pa nga pamugong sa pumuluyo kag ila kinamatarung. Kabahin sang pagdepensa ang pagpalayas sa militar.

Ang programa sang demokratikong rebolusyon ginapatuman sang halintang-sa-halintang sa mga baseng gerilya sang rebolusyonaryong kahublagan. Sa matag-adlaw nga kabuhi, ginapatuman sang mga organo sang gahum pangpulitika, sang mga sandigan nga organisasyon masa kag sang NPA ang kaundan sang programa sang demokratikong rebolusyon: ang pagpasanyog sang pangabuhian sang masang mangunguma paagi sa rebolusyong agraryo, pagpaseguro nga gina-implementar ang programa sa edukasyon kag kultura para sa mga kabataan, pagpatuman sang programa sa ikaayong-lawas sang mga nanay kag ila kabataan, pagtukod sang mga sistema sang pagtapna sang mga balatian kag paghatag sang serbisyo medikal, kagamitan kag bulong.

Nagapakita ini nga ang rebolusyon indi lang kahibalo magpapas sang reaksyunaryo nga estado kundi labaw sa tanan, kahibalo magpasad sang bag-o nga katilingban. Ang nalab-ot na nga mga kadalag-an sang pumuluyo sa pagpasad sining bag-o nga katilingban dapat pangapinan naton tanan. Paagi sa demokratiko nga rebolusyon lamang maagom sang pungsod kag kabataan niya ang matuod-tuod nga hilway, masanag kag malipayon nga palaabuton. Palaabuton nga himud-usan naton tanan, may edad, pamatan-on kag pati mga bata.##

Ang Kabataan sa Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa