Ang kakinahanglanon sang armadong paghimakas sa pag-atubang sa halit tuga sang rehimeng US-Duterte — NPA-Negros

 

Tuman kadasig nga ginpasa kag na-aprobahan sa kongreso sa third and final reading ang anti-terrorism bill kag inugpasa na sa Malacañang para pirmahan ni Duterte agud mangin laye. Wala sa mga probisyon sang laye nga nagapabor sa interes sang pumuluyo, gani ginapa-abot ang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa porma sang EJK, red-tagging, death threats sa mga aktibista kag mga kritiko sang gobyerno, illegal nga pagpang-aresto nga wala sang warrant of arrest kag pagdetini sa mga ginsuspetsahan nga mga nagasuporta o ginakilala nga terorista kag madamu pa nga porma sang pagpanglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Ini nagtuga lang sang tuman nga kakugmat kag pag-antus sang pumuluyo samtang naga-atubang sang makamamatay nga Covid-19.

Wala sang lauman ang pumuluyo sa subong nga rehimen. Sa baylo nga tutukan ang pagsulbar sang makamamatay nga pandemya, ginpili ang militarista nga pamaagi gamit ang polis kag militar sa pagsulbar. Wala-huya nga pagpangawat sang pundo nga natalana para diri, indi na makita kon pila ang nagasto kag pila ang nabilin sang P275 ka bilyon nga Covid-19 Emergency fund kag sa mga dugang pang binilyon nga utang sa dumuluong nga segurado ara na sa bulsa sang hakugan nga Duterte kag serkulo sini.

Lapnagon nga gutom kag kapigaduhon ang ginabatas sang pumuluyo sa adlaw-adlaw ilabi na ang mga mangunguma kag mamumugon. Naga-antus sang tuman ka mahal nga presyo sang nagapanguna nga balaklon, manubo nga sweldo, wala sang trabaho kag naga-antus sa sayop nga pamaagi sa pagsulbar sang problema sang Covid-19 ang tiraniko nga rehimen Duterte, ang pagkurong sang bug-os nga pumuluyo gamit ang rason sang Covid-19 nga isyu.

Bangud sang sobra nga pagpanghimulos kag pagpamigos kag pagpamahog kontra sa demokratiko nga pwersa, ang mga masang pigos, kabataan, kababainhan kag mga inteliktwal ginatulod nga magpasakop sa NPA. Ang anti-terrorism law mapaslawan sa pagpa-untat sa pagtubo sang armadong reboluyonayong armadong paghimakas sa baylo naga-abono sa matambok nga duta agud mas pa nga pagtubo sang NPA.

Gindali-dali nga ginpasa ang anti-terrorism bill nga klaro nga ginaderiher sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ukon NTF-ELCAC kag ang Malacañang mismo. Si Duterte kag kapareho nya nga mga militarista nga opisyal sa pagpanguna ni Delfin Lorenzana, Eduardo Año kag Hermogenes Esperon gusto mabutang sa ila duguon nga mga kamot ang anti-terrorism law kag mas nga konsolidahon ang pasista nga rehimen kag lupigon ang mga nagapamatok sa ila maitum nga plano.

Ang anti-terrorism law, katapusan nga bahin agud makompleto sang rehimen Duterte ang pagdihon sang martial law, ginapaseguro nga mabutang sa lugar ang malain kag mapintas nga plano ni Duterte-Lorenzana-Año-Esperon nga junta nga madugay na nga ginaplano nga ipatuman para sa pagterorisa kag pagpahipos sa pumuluyo kag pagtukod sang absuluto nga gahum.

Indi kapatihan ang ginhambal ni Pasaporte nga indi angay kahadlokan ang ATB. Gani, sini lang nga adlaw may 7 nga iligal nga gindakop sa Cebu nga linong nga nagaprotesta batok sa indi makatarunganon nga laye. Si Duterte kag ang AFP-PNP upod sa mga kontra-pumuluyo nga patakaran mismo ang nagatulod sa pumuluyo nga magkapot sang armas agud tapuson ang malawig nga pag-antos. Indi malikawan ang pagdamo sa magintra sa NPA agud manindugan kag makigbato para sa tuod nga kahilwayan.

Sa sini nga kahimtangan, wala sang iban pa nga lauman ang pumuluyo magluwas sa paghiliusa nga mapatukan ang pag-imposar sang martial law, militante nga paglunsar sang koliktibo nga pagpamatok bisan naga-atubang sang pandemya agud iduso ang demokratiko nga kinamatarung kag protiktahan ang interes sang pumuluyo kontra sa korap, pasista kag kontra pumuluyo nga rehimen. Mag-upod kag magpasakop sa armadong rebolusyon bilang solo nga solusyon sa problima sang pumuluyo tuga sang malakolonyal kag malapyudal nga sistima sang pungsod Pilipinas. ###

Mabuhay ang masang Pigos!
Magpasakop sa NPA!
Isulong ang armadong rebolusyon tubtob sa kadalag-an!

Ang kakinahanglanon sang armadong paghimakas sa pag-atubang sa halit tuga sang rehimeng US-Duterte -- NPA-Negros