Ang katotohanan ng Martial Law Extension sa panahon ng midterm elections 2019


Upang matiyak ang mga resulta ng 2019 midterm elections sa Mindanao pabor sa mga pinapaborang kandidato ng pangkating Duterte, inihain sa Kongreso ang resolusyon na nagpapatibay sa Martial Law Extension hanggang Hunyo 2019. Sinusuportahan nito ang imbeng pakana ng AFP-PNP na palawigin ang Martial Law sa Mindanao at maghasik ng teror, kaguluhan at pasismo laban sa mamamayang nakikibaka at lumalakas na agos ng rebolusyonaryong kilusan sa isla.

Batid ng rehimeng US-Duterte ang lakas at impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan sa buong Mindanao, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagnanais na mapalawig ang Martial Law sa isla at kontrolin ang kalalabasan ng eleksyon sa darating na Mayo upang matiyak na maipanalo ang lahat ng sariling kandidato ni Duterte. Nilalayon ni Duterte na walisin ang lahat ng mga kritiko at balakid sa kongreso at senado (kabilang ang mga progresibo at militanteng kandidato sa nasyunal at antas-lokal) at mga tinik sa lahat ng kanyang planong makapaghari nang lagpas sa 2022. Buktot na plano ni Duterte na ilunsad ang malawakang pandaraya sa eleksyon sa tabing ng Martial Law Extension sa Mindanao, bukod pa sa sistematikong pandaraya gamit ang hokus PCOS machine sa buong bansa.

Sa tulong ng mga corporate at bayarang mass media, nagagawa nilang palaganapin ang mga pekeng balita na nagtatago sa tunay na kalagayan ng Martial Law sa Mindanao. Gamit ang buong makinarya ng estadong sibil at militar sa pambabaluktot sa mga gawa-gawang balita, pinalalalabas na maganda ang epekto nito sa mamamayan. Katuwang pa ng Malakanyang at AFP-PNP ang inutil na ahensyang NCIP (National Commission on Indigenous People) at mga huwad na lider ng mga katutubong Lumad sa paglalahad ng mga hinabing kwento sa diumanong kabutihan ng Martial Law. Inilunsad ng mga militarista sa gabinete, na pangunahing tagapagtaguyod ng Martial Law Extention, ang dayalogo sa mga huwad na lider sa Malakanyang upang maglabas ng mga niluto at dinuktor na datos upang suportahan ang kanilang pakay sa Martial Law Extention.

Lahat ng balita hinggil sa Mindanao ay tiniyak na magmumula sa hanay ng mga tagapagsalita ng AFP-PNP at iba pang mga binayaran, tinakot at papet nila. Dumaraan sa matinding pagbusisi at censorship ang bawat balitang lalabas tungkol sa kaganapan sa Mindanao. Tinitiyak nilang maganda at umaayon sa kagustuhan ng estado ang mga balita at hindi lalabas ang baho ng Martial Law sa Mindanao.

Ngunit ang totoo, walang ibang nakinabang kundi ang malalaking dayuhang kapitalista at imperyalista na nakakuha ng malalaking ganansya mula pa sa pagbebenta ng mga armas-pandigma na ginamit sa pagwasak sa Marawi at paghasik ng kaguluhan sa Mindanao hanggang sa mga “programang pangkawang-gawa” at ayudang may interes na pakikinabangan ng mga dayuhan, laluna ng imperyalistang US. Ipinataw nila ang pasismo sa isla upang durugin at lumpuhin ang mga lumalabang mamamayang Moro at rebolusyunaryong mamamayan at Hukbong Bayan sa rehiyon. Ang Martial Law ay ginagamit para sa pagtatangol ng interes ng mga oligarko, burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa, mga burukrata-kapitalista at amo nilang imperyalista na nagdodomina sa ekonomiya at pulitika sa bansa. Sa pamamagitan ng Martial Law, nagiging ligal ang paggamit ng dahas ng estado laban sa mga mamamayang nag-aaklas at gumigiit ng kanilang mga karapatan. Kung gayon, walang katahimikan at kapayapaan sa ipinataw na Martial Law sa Mindanao.

Nananawagan ang MGC NPA-ST sa mamamayang Pilipino, lalo sa mamamayan ng Mindanao, na ilantad, tutulan at labanan ang imbing pakana ng pasista at tiranikong rehimeng US-Duterte. Mapangahas na lagutin ang gapos sa mga kamay at alisin ang busal sa bibig upang labanan ang tiranyang dulot ng Martial Law. Ibayong manindigan ang mamamayan sa bangis ng Martial Law. Ang karahasan nito ang magtutulak na lumaban ang mamamayan para sa kanilang mga demokratikong karapatan at mithiin. Kasabay ng nakaambang na pagpapalawig ng Martial Law at pagtaon nito sa darating na eleksyon, kailangang tiyakin ng mamamayan na igiit ang mga karapat-dapat na lider mula sa kanilang hanay sa darating na eleksyon.

Gamitin ang lahat ng mga paraang ligal, mala-ligal, hayag at lihim upang labanan ang Martial Law. Ilunsad ang mga malawakang kilos protesta upang ibagsak ang rehimeng US-Duterte. Sumapi at lumahok sa armadong pakikibakang inilulunsad ng CPP-NPA-NDFP sa buong bayan. Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa ganap na tagumpay upang maitayo ang gubyernong bayan na may sosyalistang hinaharap.###

Ang katotohanan ng Martial Law Extension sa panahon ng midterm elections 2019