Ang Makakulugmat nga Bulong sa COVID-19 sang Tiraniko nga Rehimeng Duterte!

Ang lapnagon nga pagpamilit sa pagpangrekrut sang CAPGU (Civilian Armed Forces Geographical Unit) isa sa mga tikang sang tiraniko nga rehimen nga ginapangunahan sang sinambuang nga presidente nga si Rodrigo Duterte. Desperado ini nga tikang sang rehimen agud lab-uton ang damgo-sa-adlawon kg kahalam-utan nga plano nga tapuson ang gyera batuk sa Partido Komunista ng Pilipinas, New People’s Army kg National Democratic Front of the Philippines antes matapos ang iya termino sa tuig 2022.

Makahalanusbo ang kahimtangan sang pumuluyo sa tunga sang pandemya sa malapit na isa ka tuig. Sumampaw pa gid ang pag-igo sang asud-asud nga mga bagyo sining Oktubre kag Nobyembre nga nanghalit sa pananom kag talamnan sang mayorya nga pumuluyo nga mga mangunguma. Sa pihak sang mga ini, wala ukon kulang ang ayuda sang Rehimeng Duterte sa tunga sang lapnagon kag malawig na nga pagbakho sang pumuluyo. Sadtong 2019 tumupa man sa mga mangunguma ang Rice Liberalization Law nga ginhuman para sa dumulu-ong kag nagahatag pabor sa mga kapitalista. Sa ini nga kahimtangan, ang mga mangunguma halos wala makabangon.

‘Ang pag-entra su CAFGU ang sabat sang Gubyernong Duterte sa mga pagpanukot kag pagdemanda sang pumuluyo sang matarung, nagakaigo kag makatawo nga ayuda. Sa simple nga tag P3,000 ang bulanan nga suhol, ginapilit kag ginaganyat ang mga mangunguma nga mag-entra sa CAFGU. Indi man malipod nga ang makalulu-oy nga mga katapu sang CAFGU, ginahimo nga bulugasan sang mga CO sang kumpanya kag batalyon sang AFP paagi sa pautang, indi paghatag sa intsakto nga tion sang sweldo kag, ang malain pa, sinagamit sila sa pagpangilkil sa mga produkio sang isigkapareho man nila nga mangunguma. Dugang pa, ginagamit man sila sa pagpasimuno sa ga ilegal nga pasugalan pareho sang bulang kag amo man sa pagpaluntad sang ilegal nga droga nga ginakuhaan sang “extra income sang mga opisyales nga nagatindog bilang controller sang mga CAPGU sa mga detatsment.

Ang Mt. Napulak Command nagahingyo sa mga masang mangunguma nga indi magpatiplang kag indi man magpapahug. Sa baylo, labi nga mentinaron ang militansya sa pagduso sang kawsa sang mangunguma nga agumon ang matuod-tuod nga reporma sa lupa kag pungsudnon nga industiyalisasyon.

Ang Mt. Napulak Command nagahingyo sa mga natiplang kag nag-entra sa CAFGU nga indi pagtalikdan kag indi pagsikwayon ang sahing anakbalhas kabaylo sang pagpadayon nila serbisyo sa mga manughimulos kag manugpigos nga agalon nga may duta kag dalagku komprador burgesya. Maggwa ukon mag-untat sa pag-CAFGU. Nahangpan namon nga kamo natiplang kag mga biktima lang sang mahimuslanon nga kahimtangan, Ang Rebolusyonaryong Gubyerno sang Pumuluyo nagakonsidera sa inyo samlang temprano pa kag indi pa ulihi ang tanan.

Pabayron ang tranikong Rehimeng US-Duterte sa krimen nga gintuga sa pumuluyo!

Paslawon ang TF- ELCAC! Indi mag-entra sa CAFGU!

Isulong ang pungsodnon nga kahilWwayan!

NPA-ang matuod-tuod ca hangaway sang pumuluyong Pilipino!

PKP- ang partido sang pumuluyong imol!

Ang Makakulugmat nga Bulong sa COVID-19 sang Tiraniko nga Rehimeng Duterte!