Ang New People’s Army INDI ‘for hire’

 

Santo sa batasan sang mga butigon kag manuglubid estorya, patarasak nga nagngasal si PNP regional director John Bulalacao, PNP provincial director Marlon Tayaba kag ang pamunuan sang 61st IB paagi sa ila information officer 1st Lieut. Hazel Joy Durotan nga may datos sila nga may mga pulitiko nga naga-‘hire’ sang NPA para sa eleksyon kag madugay na nila ini nahibal-an. Sang pamangkuton sila sang midya kon sino ining mga pulitiko ukon kandidato, indi man nila mahingadlan kay kuno i-verify pa.

Wala sang iban nga tuyo ang mga suluguon sang pasistang Duterte kundi ilaragway ang NPA pareho sa ila nga mga bayaran kag private army. Luyag nila pahugon ang publiko kag ang mga kandidato sa palaabuton nga eleksyon nga ang NPA nagapangilkil para proteksyon raket sa pagsulod sa mga lugar nga kontrolado sang rebolusyunaryo nga gahum.

Ang NPA nungka nga nangin bayaran nga goons sang sino man nga pulitiko ukon kandidato. Ang NPA nungka nga nangin ‘gun for hire’ sang sino man nga indibidwal nga personalidad, grupo ukon partido pulitikal.

Ang NPA indi katulad sang mersenaryo kag idu-ido nga tropa sang AFP kag PNP nga bulag nga nagasunod sa mapintas kag brutal nga mga mando sang ila berdugo kag uhaw-sa-dugo nga presidente. Ang NPA hangaway sang pumuluyo, naga-alagad, nagaserbisyo kag suluguon sang pumuluyo nga ginahimuslan kag ginapigos sang nagaharing sahi kag reaksyunaryong rehimen.

Ang NPA ginbun-ag halin sa rebolusyonaryo nga tradisyon kag paghimakas sang pumuluyong Pilipino baliskad sa AFP kag PNP nga gintukod sandig sa mersenaryo kag papet nga tradisyon kag oryentasyon nga gin-imponer sang imperyalistang US sa mga papet nga rehimen halin sa kolaborador kag papet nga presidente Manuel Roxas asta sa subong nga traidor, manugpatay kag papet nga presidente Rodrigo Duterte.

Ang NPA tagapangapin sa kabuhi, pangabuhian kag kinamatarong sang pumuluyo nga ara sa sakop sang teritoryo sang demoratiko nga gobyerno sang pumuluyo. Ginakilala kag ginatahod sang demokratiko nga gobyerno ang kinamatarong sang pumuluyo nga magpartisipar sa reaksyonaryo nga eleksyon bisan pa man nga sa esensya agaway ini sa poder sang nagaharing sahi.

Ang NPA tagapatuman sang mga layi kag pagsulundan sang demokratiko nga gahum sang pumuluyo kag lakip na diri ang mga polisiya nahanungod sa reaksyonaryo nga eleksyon. Ang rebolusyonaryo nga gobyerno may mga patakaran nga ginapatuman para sa tanan nga mga politiko nga luyag mangampanya sa sulod sang mga teritoryo sini. Indi pagtugutan ang ano man nga aktibidad ukon paghulag sang kandidato ukon tinawo niya kon indi magpasugot sa masunod nga mga polisiya.

Una diri amo ang pagkilala kag pagrespeto sang mga polisiya sang demokratiko nga gobyerno sang pumuluyo.

Ikaduha amo ang pagdumili sa sino man nga kandidato nga magsulod sa teritoryo sang demokratiko nga gobyerno nga may dala nga mga armas ukon armado nga pwersa pareho sang AFP, PNP, CAFGU ukon goons, private army, security guards.

Ikatlo wala ginatugutan ang pagdala sang kwarta para ipamakal sang boto sang pumuluyo.
Ikaapat wala ginatugutan ang pagpamahog ukon pagpilit sa manugboto.

Ikalima ginadumilian ang pagsulod sa teritoryo agod magpanilag, manghaylo sa pumuluyo nga magpanilag, magsulod sa cafgu, mangin impormer ukon intel asset kontra sa NPA.

Ikaanom ginadumilian ang pagpamahog ukon panghaylo sa pumuluyo nga magsurender sa reaksyunaryo nga gobyerno, AFP ukon PNP bilang mga surenderer, suporter ukon simpatisador sang NPA.

Ikapito ginadumilian ang pagsulod sang pulitiko nga masupog nga kontra-rebolusyonaryo ukon may utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyonaryo nga hublag.

Ang naibabaw nga mga polisiya nagatuyo nga madepensahan ang mga kinamatarong, kahilwayan kag paghiliusa sang pumuluyo sa lugar. Ginatuyo man sini nga mapaluntad ang kundisyon agod hilway nga makapresentar ang kandidato sang iya programa kag plataporma nga makaimprobar sa kahimtangan sang masang mangunguma nga padayon nga nagabakho sa kapigaduhon nga ginapalala sang mapintas kag wala pasunaid nga mga patakaran sang traidor kag berdugo nga rehimeng US-Duterte.

Ang masinaw nga mga patakaran sang demokratiko nga gobyerno sang pumuluyo nagapakita nga ang NPA hangaway para sa tunay nga pagserbisyo sa pumuluyong pigos kag ginahimuslan. Baliskad ini sa mga manugpatay, kawatan kag manugkilkil nga mga mersenaryo ni Duterte sa Panay pareho sang 61st IB, PNP-6, PDEA-6, RDEU-6, CIDG-6, DDS kag para-militar.

Mataas ang prestihiyo sang NPA bilang tunay nga hangaway sang pumuluyo samtang ang mga bayaran nga tinawo sang tiraniko nga Duterte sa Panay puno sang kontrobersya nahanungod sa korapsyon, pamatay kag pagpangawat nga kopya-kopya gid sa ila buang-buang nga commander in chief.

Ang New People’s Army INDI ‘for hire’