Angut sa gina-aligar nga campaign fees, permit to campaign sang NPA sunu sa militar

Malisyuso nga ginapalapnag sang AFP/PNP nga kunu nagademanda nga maghatag sang kwarta ang tagsa ka kandedato nga magsulod sa teretoryo sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo para mangampanya sining panahon sang eleksyon.

May natalana nga polisiya sa tanan nga kandedato nga tuyo magkampanya sa sakop sa teretoryo sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo kag dapat istrikto nga ila sundon:

1.Kilalahon kag respituhon ang napundar nga Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo sa kaumhan

2.Ang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo may kinamatarung sa paghibalo sa plataporma de gobyerno sang kandedato

3.Indi magdala sang goons o armas

4.Indi makig-angut sa AFP/PNP o mag-upod sang mga intel,asset sang mil.

5.Wala vote buying,vote or gabut

6.Indi magpamahog

7.Ang mga kandedato nga may utang nga dugo sa pumuluyo kag sa rebolusyonaryong kahublagan
wala ginatugutan nga makasulod kag manganpanya.

Basi sa anum ka polisiya nga gintalana,hilway nga makapangampanya ang mga kandedato sa teretoryo sakop sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo.

Ang NPA wala nagapadala sang sulat sa mga kandedato para magdemanda sang kwarta para lang makapanganpanya sa sakop sa teretoryo sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo.Ini isa ka pagpatalang nga ginahimo sang AFP/PNP agud gub-on ang maayo nga imahin sang rebolusyonaryong gobyerno sang pumuluyo nga natukod sa kaumahan kag kabukiran.Modus operandi man ini sang AFP/PNP agud maghatag proteksyon-raket sa mga kandedato agud makapangarta.

Sa mga kandedato nga naga pagapadalagan sa lain-lain nga posisyon sa gobyerno,kon may mabaton kamu nga sulat nga nagademanda sang kwarta gamit ang ngalan sang NPA,indi kamu maghatag kay segurado padihot ina sang AFP/PNP agud gub-on ang maayo nga imahin sang rebong kahublagan.

Angut sa gina-aligar nga campaign fees, permit to campaign sang NPA sunu sa militar