Apat ang Kaswalti ng 76th IBPA sa Engkwentro Laban sa NPA-Mindoro

Apat ang naging kaswalti ng pwersa ng 76th IBPA sa ilalim ni 1Lt. John Vincent L. Calopez sa naganap na labanan bandang alas 6 ng umaga sa pagitan ng isang yunit ng Lucio de Guzman Command -NPA-Mindoro (LDGC-NPA-Mindoro) noong Abril 17, 2022 sa So. Pitong Gatang na sakop ng Brgy. Manguyang, bayan ng Gloria sa Oriental Mindoro.

Sapagkat matapang na lumaban ang mga Pulang mandirigma ng LDGC-NPA-Mindoro, ligtas na nakaatras nang walang kaswalti pagkatapos ng 10 minutong pakikipagpalitan ng mga putok at pinsalain ang pasistang tropang nanalakay. Nasa kasagsagan ng kanilang paggagawaing masa ang mga Pulang mandirigma nang salakayin ng mga kaaway ang kanilang pansamantalang hinihimpilan ng umagang nabanggit.

Ang 76th IBPA ay isang maniobrang pwersa ng 203rd Brigade sa ilalim ng teroristang rehimeng US-Duterte na pangunahing naglulunsad ng mga operasyong militar sa timog na bahagi ng isla ng Mindoro. Nagdudulot ito ng labis-labis na paninindak at lansakang paglabag sa mga pantaong karapatan ng mga magsasaka at mga pambansang minoryang Mangyan. Pangunahing layunin ng mga operasyon ng 76th IBPA ang pagdurog sa rebolusyonaryong pwersa sa Mindoro upang bigyang daan ang mga ekonomikong interes ng mga mangangamkam na panginoong maylupa, malalaking burgesya-komprador at mga imperyalistang amo ng rehimeng Duterte. Ilan sa mga ito ang mapangwasak sa kapaligiran at kabuhayan ng dayuhan at malakihang “open pit mining”, pagtatayo ng dam, proyektong Tamaraw Reservation Expansion Program, at iba pang proyektong mapanira sa likas-yaman at mang-aagaw sa lupang ninuno ng minoryang Mangyan.

Mataas ang determinasyon ng LDGC-NPA-Mindoro na bibiguin ang imbing pakana ng terorista at tiranikong rehimeng US-Duterte na lipulin ang Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong pwersa sa Mindoro. Pinatutunayan na sa tatlong taong pananalasa ng mga operasyong militar ng AFP-PNP-MIMAROPA na patuloy na nakakapag-ipon ng lakas ang hukbong bayan at tinatamasa ang patuloy na lumalawak at lumalalim na suporta ng masa. Buong giting na tutupdin ng LDGC-NPA-Mindoro na ipagtatanggol at ipaglalaban ang interes at mga karapatan ng mamamayang Mindoreno.

Sa bawat labanan at sa pagharap sa mga gipit na kalagayan laging umaani ng mahahalagang aral ang Bagong Hukbong Bayan—mas tumatalas, mas mapanlikha at mas napapahigpit ang kaisahan nito sa masang pinaglilingkuran.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! Lumalakas, Tumitibay!
Mabuhay ang Mamamayang Lumalaban!
Digmang Bayan, Sagot sa Terorismo ng Rehimeng US-Duterte!

Apat ang Kaswalti ng 76th IBPA sa Engkwentro Laban sa NPA-Mindoro