Ara sa Kamot sang Sahing Mamumugon ang Bwasdamlag sang Katawhan! — NPA-Northern Negros

Pagsaludar sang RJPC-NPA sa Sahing Mamumugon sa Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kusog Pangabudlay
Ang Roselyn Jean Pelle Command sang New People’s Army (RJPC-NPA) upod sang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa North Negros nga nagahatag sang mataas nga pagsaludar sa sahing mamumugon sa pagsaulog sang Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kusog Pangabudlay ukon Labor Day subong nga adlaw.
Ang sahing mamumugon nga amo ang nagatuga sang manggad kag kasaysayan sa moderno nga tion ang masami nga naga-atubang sang delekado nga pagtrabaho kag naga-antus sang mga sakripisyo bangud sang pagpang-ulipon sang mga bentahuso nga mga kapitalista. Nagabukal-bukal ang kaakig sang katawhan sa bug-os kalibutan batok sa imperyalismo kag sa dunot nga sistemang kapitalista tunga sa tuman nga kapigaduhon, malala nga krisis sa ekonomiya kag kapaslawan sang sini nga sistema nga hatagan sang alebyo ang katawhan batok sa pandemyang Covid-19.
Idalum sa malakolonyal kag malapyudal nga katilingban sang Pilipinas, madugay na nga gaantus ang sahing mamumugon kag tanan nga mga trabahante sa pribado man kag publiko nga ulobrahan sang tuman ka nubo nga sweldo, walay kasiguruhan sa ila nga trabaho kag kulang sang mga benipisyo. Ang atrasadong ekonomiya sang pungsod kag dominasyon sang imperyalismo, madugay na nga naga-upang sa pag-uswag sang pangabuhian sang pumuluyo. Nagpabilin nga ulipon ang sahing mamumugon sa mga neoliberal nga patakaran sang imperyalismo, samtang dekorasyon lang sang manug-into kag butigon nga rehimeng US-Duterte ang kuno nga pagtapos sang kontraktwalisasyon sa pungsod.
Ilabe na sa karon nga kahimtang nga naglala ang kagutom kag kapigaduhon sang pumuluyo sa paglapta sang pandemyang Covid-19, masubra na sa 2.3 ka milyon nga trabahante ang nawad-an sang trabaho, dugang sa sobra 10 ka milyon ka pumuluyo nga wala sang empleyo sa pungsod. Ara man sa 12 milyones ang mga mamumugon nga Pilipino sa guwa sang pungsod ukon mga OFW nga apektado man sang pangkalibutanon nga krisis.
Samtang padayon naman ang pagpangutang, pagpangurakot kag paggarnatsa sang kwarta ka pumuluyo sang rehimeng US-Duterte sa pagpundo sang militarisasyon kag wala pulos nga programang “kontra-insurhensiya” kag pagpasurender.  Imbis nga idugang ang pondo para sa serbisyong pangsosyedad kag pang-ikaayong lawas agud nga matapna ang makalalaton nga sakit, ginadoso ni Duterte ang mga militaristang tikang nga mas makapasingki pa sa krisis sa ekonomiya kag pulitika sa pungsod.  Ang mga ido-ido kag papet nga lider pareho ni Duterte, indi na gid masalbar sang ila mga agalon nga imperyalista nga nagkaguliyang na subong sa atubang sang tuman kalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista.
Ara sa kamot sang sahing mamumugon ang bwasdamlag sang katawhan. Kinahanglan hugot nga pangapinan sang proletaryong Pilipino ang ila makasaysayanon nga misyon sa pagsulong sa bag-ong demokratikong rebolusyon tubtub sa kadalag-an. Ang sosyalistang bwasdamlag sang katawhan ang magapaseguro nga matapna ang imperyalismo nga amo ang numero unong katalagman sa bug-os kalibutan.
Nagapanawagan ang RJPC-NPA sa pumuluyo nga mag-isa agud nga atubangon ang krisis sa Covid-19 kag krisis sa ekonomiya sang malapad nga katawhan. Mag-isa kita kag maglunsar sang malaparan nga kampanya sa produksyon sa pagkaon agud masabat ang kagutom. Padayon naton nga ilunsar ang kampanyang medikal, sanitasyon kag nutrisyon agud nga malikawan ang paglapta sang Covid-19 sa aton nga mga komunidad.
Napamatud-an na nga andam ang RJPC-NPA nga idepensa ang pumuluyo batok sa mga pasistang atake nga padayon nga ginadoso sang rehimeng US-Duterte sa kaumhan sa tunga sang krisis sa Covid-19.  Ang butigon nga AFP kag PNP ginahimo lang rason ang Covid-19 agud itago ang ila kapalpakan kag ang mga kapyerdehan nga ila naagum sa inaway halin sa ila patraydor nga opensibang operasyon batok sa rebolusyonaryong kahublagan samtang ginapatuman sang NPA ang untat-lupok ukon ceasefire nga natapos na karon.
Mabuhay ang sahing mamumugon!
Cecil Estrella, Tigpamaba, RJPC-NPA
Ara sa Kamot sang Sahing Mamumugon ang Bwasdamlag sang Katawhan! -- NPA-Northern Negros