Atubangan sa kangitngit sa bag-ong balaud militar sa rehimeng US-Duterte, tibuok-kusog nga isulong ang gubat sa katawhan ngadto sa mas taas nga ang-ang!

Read in: English

Karong adlawa gihandum nato ang ika-48 ka tuig nga kasumaran sa pagdeklarar sa pasistang diktaduryang US-Marcos sa Balaud Militar sa tibuok nasud ug ang bantugang pakigbisog sa katawhan sa tanang nataran batok sa maong tiranikong paghari nga mipungkay sa Pag-alasa Sa Edsa nga maoy hingpit nga milumpag sa diktadurya.

Nahimong usa ka popular nga islogan sa mga higanteng rally, labi sa mga kabantan-onan, sa maong panahon ang “Gubat sa Katawhan Tubag sa Martial Law!”. Kini nga islogan nagpabiling haum sa kasamtangan taliwala sa walay hunong nga pasistang atake sa dayag nga terorista ug diktaduryal nga paghari sa rehimeng US-Duterte.

Sa pagpatuman niini sa mga neo-liberal nga ekonomikanhong palisiya sa imperyalismo mas miuyamot ang kahimtang sa katawhan ug mikuyanap ang kakabus ug kagutom. Kini nga kahimtang nagtukmod sa katawhan nga makigbisog aron ipaduso ang ilang mga makatarunganong demanda. Apan bangis kini nga gisumpo pinaagi sa mga martial law nga lakang, programa ug kampanya.

Sa Negros, gipatuman ang de facto martial pinaagi sa Memo Order 32 ug pagpatuman niini sa dagway sa Synchonized Enhanced Management of Police Operations (SEMPO) ug kasumpay nga mga operasyonal nga kampanya sama sa Oplan Sauron 1, 2 ug Oplan Bran Stark nga mikutlo sa kinabuhi sa 30 ka mag-uuma ug personalidad diin 7 niini gikan sa Ikatulong Distrito sa Negros Oriental.

Sa maong kahimtang, naduso ang katawhan nga mosubay sa dalan sa armadong pakigbisog aron tapuson ang pagpanglupig ug pagpahimulos ug pandayon ang usa ka katilingban nga tinuay nga demokratiko, malamboon ug makiangayon.

Ang pagpalagpot sa rehimeng US-Duterte usa ka hinananaling panginahanglan pagkakaron. Samtang ang obhetibong sitwasyon hilabihan ka paborable aron mapasulong ang rebolusyon ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Nagmata sa udtong tutok ang rehimeng US-Duterte kung nagtuo kini nga masumpo ang pakigbisog sa katawhan pinaagi sa terorismo sa estado. Ang nasud ug katawhan nga nagkahiusa dili mabuntog bisan kanus-a. Ang kangitngit sa bag-ong martial law karon dili makapugong sa pag-abante sa rebolusyon. ###

Atubangan sa kangitngit sa bag-ong balaud militar sa rehimeng US-Duterte, tibuok-kusog nga isulong ang gubat sa katawhan ngadto sa mas taas nga ang-ang!