AUDIO | Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!

Pahayag ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Pambungad

I. Sad­lak pa rin sa re­se­syon ang pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma Download

II. Tu­mi­tin­di ang te­ro­ris­mo ng es­ta­do ka­sa­bay ng is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang pa­sis­tang pag­ha­ha­ri lag­pas sa 2022 Download

III. Nag­pu­pun­ya­gi ang BHB sa git­na ng to­dong kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong pa­nu­nu­pil

IV. Mag­pun­ya­ging isa­ba­li­kat ang mga tung­ku­lin sa pag­la­ban ng BHB Download

AUDIO | Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!