Awanan Serbi ken Awan ti Mamati iti Inuulbod a Propaganda ti Rehimen Duterte — NPA-Abra

Intinnag ti helicopter ti AFP dagiti nakaplastik a maysa a polyeto ken maysa a kendi idi Abril. Aglalaok ti rikna ti umili a nakaawat ditoy a mabasbasa. Makapainsulto ken makapa-unget ti inkasta ti gubyerno. Iti tengnga ti krisis, maaramid pay ti gubyerno ken ti AFP ken PNP nga aggastos ti dakkel a gatad tapno laeng agiwaras ti fake news kasilpo kadagiti parparbo a pasamak ken ipannakel ti programa da a panagpa-surrender a napnuan ti korapsyon. Iti kada oras a panagbiyahe ti maysa a helikopter ket aggastos ti P110,000 para iti gasolina. Saan a pammadakes a propaganda ti kasapulan ti umili. Ti gatad a winaldas ti militar para iti awan kais-iskan a panangiwaras ti dakes a propaganda ket rumbeng nga inusar da laeng koma para iti panangiwaras ti relief goods ken panangipaay ti dadduma pay a serbisyo a kasapulan ti umili iti panawen ti krisis a pangsalun-at ken pangkabiagan.

Uray rinibo a polyeto ken kendi ti iwaras ti helikopter, manmano laeng a mabaybayadan ken maus-usar ti AFP a tattao ti mamati kanyada. Daytoy a propaganda ket insurat da gapu ta marikna da ti nailian a diskontento ti nalawa nga umili iti palpak a pamuspusan ti rehimen iti panagsango iti krisis ken iti bangir na ket ti silulukat met a panang-awat ti umili iti serbisyo nga ipapaay ti CPP-NPA-NDF iti umili kasilpo iti daytoy a krisis. Uray iti intar met lang ti AFP ken PNP, siaammo da nga inuulbod ti kaaduan nga ipaspasaknap da iti media. Ag-ulimek da laeng gapu iti buteng a maawanan ti trabaho. Panangiwaras ti Fake News! Daytoy ti paglaingan ti AFP-PNP ken Malakanyang.

Saan a mamati ti umili kadagiti sumaganad a pablaak ti AFP-PNP:

1) “Saan nga agdanag ta itulod ti gobyerno ti tulong a kasapulan ti umili. Us -usaren laeng ti NPA daytoy a krisis tapnu makapagrekrut.”

Saan a rumbeng nga ipannakel ti AFP-PNP ken reaksyunaryo a gubyerno ti 2 salop a bagas, sumagmamano a delata ken sabon nga inwaras ti LGU. Adayo a kurang daytoy no iyarig iti aktwal a kasapulan ti umili a naapektaran iti nganngani dua bulanen a lockdown. Nakabasbassit daytoy no ikumpara iti nganngani P300 bilyon a pondo nga inusar ti reaksyunaryo a gobyerno para kano iti panangsango iti krisis mainaig iti COVID.

Manipud idi indeklara ti Malacanang nga adda ti social ammelioration package (SAP) wenno cash assistance a P5000-P8000 a maawat ti kada pamilya babaen iti DSWD, inggana itatta ket mapili lang ti maikkan ken kurang met lang ti naawat da. Nababbaba no iti P4000 ti naiwaras iti manmano pay laeng a pamilya ditoy Abra. Maibus pay ti budget ti bumaranggay para iti plete iti panag-follow up ken panagsubmitar kadagiti requirements tapno maawat daytoy a kwarta.

Amin nga umili ket biktima iti agdama a pandemya. Uray met lang dagiti pamilya nga adda ti regular income ket kasapulan da latta ti cash assistance gapu ta awan met ti maawat da a sweldo bayat a saan da a makatrabaho. Kaaduan met lang kadagiti Abrenios ket maibilang kas nakurapay a mannalon nga awan ti sabali a paggapuan ti makan da nu di ket iti maapit da manipud iti babassit at talon ken uma. Iti agdama, awan ti naan-anay a pagalaan da ti kabiagan. Saan pay a tiempo ti panag-aapit ken maiparit wenno mapili met ti agbyahe tapno koma mailako da dagiti produkto a mula, kalap ken naanupan da. Isu nga rumbeng laeng a pagbalinen a pangsapasap ti panangiwaras iti pondo ti social ammelioration package.

Ti mandatory a panangipatungpal ti lockdown, karaman ti panagpangta iti amin nga opisyales ti LGU a maikkat da iti pwesto no saan da nga ipatungpal daytoy, ket mangipakita ti kina-inutil ti gobyerno nga ag-aramid ti umno nga addang a mangpaksiat iti daytoy a sakit, banag a naaramid ti dadduma a pagilian kas iti Cuba ken Vietnam uray saan da met a nag-total lockdown. Uray ti mapan iti aw-away tapnu agtrabaho key iparit da. Saan a checkpoint ti kasapulan ti umili no di ket naan-anay a serbisyo.

Iti mapaspasamak, saan a ti COVID-19 ti mangpatay iti umili nu di ket ti panangipaidam ti gobyerno iti naan-anay a serbisyo para iti umili. Iti intero a pagilian, aglalo kadagiti syudad, adu ti umili nga agreklamo a saan da a matay iti COVID no di ket iti bisin gaputa awan met ti naanay a maawat da a relief manipud iti gubyerno. Ti saan a praktikal a lockdown aglalo kadagiti lugar nga awan met ti kaso ti COVID 19 ket isu ti gapu iti panagbagsak ti ekonomya iti intero a pagilian. Malaksid ditoy, adayo nga agkurkurang dagiti pasilidad pangsalun-at ken medikal a ramramit tapno malabanan ti COVID. Adayo a bassit ti pondo para iti salun-at, kurang ti health workers, awan ti health protective gear a mausar kas iti face mask. Ditoy Abra, awan ti kabaelan dagiti ospital a mangtaming iti pasyente ti COVID isu nga naipan da pay lang idiay San Fernando wenno Baguio tapnu idiay a maagasan.

Nakaro pay, iti panawen ti daytoy a pandemya ket adda met dagiti tropa ti AFP a nalawag a nanglablabsing iti inkeddeng da a ceasefire. Iti bangir ti indeklara da a ceasefire ken iti lockdown, intultuloy ti panangisayangkat kadagiti combat operation. Nawaya da lattan a nagdakdakiwas kadagiti barbaryo. Awan pay lang ti COVID ket siguden a kumonkontra ti umili iti presensya ti AFP -PNP kadagiti komunidad. Uray iti sango ti nagtultuloy a combat operation ti AFP-PNP, inkagumaan ti NPA a mangisayangkat ti kampanya nga edukasyon iti intar ti umili maipapan iti sakit a COVID ken kasano a labanan daytoy, kagiddan ti panang-organisa kadagiti komite ti salun-at ken panangipaay iti serbisyo medikal. Ni kaanuman, saan nga inusar ti NPA daytoy a pandemya kas gundaway tapnu makapagrekrut. Ti kinabulok ken nakaro a kinaranggas ti gobyerno, AFP Ken PNP ti mismo a mangiduron iti umili a sumampa iti NPA.

2) “Adda programa da para iti amin a sektor mairaman dagiti nagsurender kas iti E-CLIP

Ti E-CLIP a programa a binukel to Task Force Balik Loob a kairamanan iti AFP-PNP, DILG, OPAPP, Office of the President ken NHA ket paggatgatasan laeng dagiti opisyal na dagitoy nga ahensya. Nu adu ti maireport da a “simmuko”, ad-adu ti makurakot da. 99% ti ibagbaga da a surenderee ket ordinaryo a sibilyan nga inallilaw, binutbuteng wenno pinuwersa ti AFP-PNP wenno LGU nga agsurrender. Manmano lang ti nakaawat ti kwarta nga adayo a basbassit no ti ibagbaga da ti AFP-PNP a gatad. Iti kinadesperado ti AFP a mangipablaak nga agbalballigi ti kampanya da a surrender, nagi-post da pay ti peke ken na-edit a ladawan dagiti surrenderee, banag a dinillaw ti adu a tattao. Adda pay dagiti inparang da kas NPA a nagsurrender ngem kameng gayam ti CAFGU ken AFP.

3) “Naakaran ti NPA ti COVID-19.”

Awan ti uray maysa nga NPA a naakaran ti COVID-19. Amin a yunit ti NPA ket aktibo a tumultulong iti kampanya a pangsalun-at a nu sadinnu ket maisursuro iti umili dagiti addang a pangmedikal iti panagtaming kadagiti sintomas ti COVID 19 kas iti panagtumar kadagiti ummanatup nga herbal nga ag-agas ken panang-usar ti accupuncture. Babaen iti kolektibo a panagtignay ti umili, tumultulong ti NPA iti panangpaadu ti herbal a mula inggana iti panag-aramid na kadagitoy kas agas.

4) “Kooperasyon ken panagtitinnulong ti solusyon, saan a rebolusyon.”

Agpaysu a kooperasyon ken panagtitinnulong ti solusyon iti aniaman a krisis ngem daytoy ket pudno nga agserbi iti naruay nga umili no adda iti sidong ti rebolusyon . Napaneknekan iti pakaistoryaan nga awan ti manamnama tayo a sinsero a programa ti reaksyonaryo a gobyerno a pudno nga agserbi iti umili a marigrigat ken magungundawayan. Ti agtaltalinaed a kasasaad ti Pilipinas a nailansa iti nakaro nga atrasado nga ekonomya nga idadauloan dagiti agom nga agturturay a dasig babaen iti maysa a presidente a napeklan a pasurot dagiti imperyalista a programa iti pulitika ken ekonomya, kurakot, pasista nga awan respeto iti karbengan tao ket mangpasingked iti kinakasapulan ti rebolusyonaryo a panaglaban para iti pudpudno a panagbalbaliw ti gimong. Babaen laeng iti panangpabagsak iti bulok nga estado ken panangitakder ti maysa pudno a nawaya a pagilian nga addaan demokratiko a gobyerno ti umili a maisigurado tayo nga aniaman a sakit ti sumangbay ket naan-anay tayo a mapagsaganaan ken malabanan.

Singiren ti rehimen a US-Duterte iti inpaidam na a serbisyo para iti umili!
Paregtaen ti panagtignay para iti agraryo a rebolusyon ken kampanya a pangsalun-at!
Papanawen ti AFP-PNP kadagiti komunidad. Ibagsak ti Rehimen US- Duterte!
Papigsaen ti armado a pannakidangadang, sumampa iti New People’s Army!

Awanan Serbi ken Awan ti Mamati iti Inuulbod a Propaganda ti Rehimen Duterte -- NPA-Abra