Bahin sa basura nga basehan ni Pasaporte nga ginpamatay sang NPA ang pito ka sibilyan

Sa sini lang, nagpaguwa sang walay basehan nga pahayag si Pasaporte, kumander sang 303rd Infanty Brigade, nga nag-aligar nga pito ka sibilyan ang patraidor kag tinalawan nga ginpatay sang NPA. Ang pinaka-ulihi sini amo ang pagsilot sang kamatayon kay Viveto Ruso sang Sityo Nursery, Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental.

Ang pagpatuman sang silot sang NPA sa napamatud-an nga kriminal sang rebolusyonaryo nga korte sang pumuluyo nag-agi sa ma-id-id nga imbestigasyon kag may bastante nga ebidensya sa mga biktima kag mga testigo. May pag-ako ang tagsa ka larangan gerilya nga natungdan kag ginaklaro ang rason ngaa sila ginsilutan paagi sa pagpadala sang pahayag sa sosyal media.

Kabaliskaran sa ginahimo nga pagpatay sang mga berdugo kag uhaw sa dugo nga AFP/PNP nga responsable sa pagpamatay sang mga lider masa, mga aktibista, tigdampig sang tawhanon nga kinamatarung nga naglab-ot sa masobra isa ka gatos nga tubtob subong wala mahatagan sang hustisya. Ang halimbawa nga pagpatay kay Atty Ben Ramos, Bernardino “Toto” Patigas, Sarah Alvares, Alexander Ceballos kag madamu pa. Bisan ang duha ka katapu sang 61st IBPA nga nagpatay kay Benjie Bayles nga nadakpan apang padayon nga ginapanginwala ang nakomiter nga krimen.

Ang AGC-NPA nagahangkat kay Pasaporte nga pagaakuon ang mga pagpamatay sang mga lider masa, mga aktibista kag tigpangapin sa mga biktima sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung nga maathag nga ang militar kag polis ang may kahimuan.

Ang rebolusyonaryo nga gobyerno nga natukod sa kaumhan kag kabukiran may ginasunod nga rebolusyonaryo nga hustisya kag nagasunod sa International Humanitarian Law (IHL). Ang tagsa ka nahimo nga paghusga naga-agi sa husto nga proseso; May reklamo, pahayag sang biktima o pamilya sang biktima, pahayag sang mga testigo kag may ma-id-id nga pagtuon sang natungdan nga kaso. Ginahatagan man sang kahigayunan ang akusado nga magsabat, magpresentar sang ebedensya kag testigo. Basi sa resulta sa pagtuon sang kaso kag kon kinahanglan nga ipasaka ang kaso, pagatukuron ang jury nga amo ang maghusga sang kaso.

Ang natigayon nga pagsilot sa mga malain nga elemento kag kontra rebolusyonaryo nga may utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyon isa ka mabaskog nga paandam sa tanan nga persona nga nagapagamit sa AFP/PNP sa ila kontra insurhensya nga kampanya. Ginapangabay kamu nga mag-untat sa kontra rebolusyonaryo nga aktibidad kabaylo sang gamay nga kantidad nga ginahatag sang berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP. Indi magpangduhaduha ang NPA sa pagpatuman sa nahimo nga paghusga sang rebolusyonaryo nga korte sang pumuluyo kon kinahanglanon. ###

Bahin sa basura nga basehan ni Pasaporte nga ginpamatay sang NPA ang pito ka sibilyan